عکس کاور خود را تغییر دهید
bjodeiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدنّFaculty Member
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
+98 (81)38411404
<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Soleimani, E., Ansari Jafari, M. A. (2008) "A Combined Mathematical-geophysical Model for Prediction of Pyrite Oxidation and Pollutant Leaching Associated with A Coal Washing Waste Dump". Int J Environ Science and Technology (Springer), 5 (4): 517-526 (I.F: 2.344)

2. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Bagheri, M., Soleimani, E. (2010) "Investigation of Pyrite Oxidation and Acid Mine Drainage Characterization Associated with Razi Active Coal Mine and Coal Washing Waste Dumps in The Azad Shahr-Ramian Region, Northeast Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 61, 1547-1560 (I.F: 1.569)

3. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Shafaei S.Z., Kakaei, R., (2011) "Geochemical Characterisation of Pyrite Oxidation and Environmental Problems Related to Release and Transport of Metals from a Coal Washing Low Grade Waste Dump, Shahrood, Northeast Iran ". Environ Monitoring and Assessment (Springer), 181- 41-55 (I.F: 1.687)

4. Doulati Ardejani, F., Badii, Kh., Farhadi, F., Jodeiri Shokri, B. (2012) "A Computational Fluid Dynamic Model for Prediction of Organic Dyes Adsorption from Aqueous Solutions". Journal of Environmental Modeling and Assessment (Springer), 17(5): 505-513 (I.F: 1.023)

5. Doulati Ardejani, F., Rooki, R., Jodeiri Shokri, B., Eslamkish,T., Tourani P (2013) "Rare Earth Elements (REEs) Prediction of rare earth elements in neutral alkaline mine drainage from Razi Coal Mine, Golestan Province, northeast Iran, using general regression neural network". Journal of Environmental Engineering (ASCE), 139 (6): 896-907 (I.F: 1.883)

6. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A. (2014) "A statistical model to relate pyrite oxidation and oxygen transport within a coal waste pile: case study, Alborz Sharghi, northeast of Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 71:4693- 4702 (I.F: 1.569)

7. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A. (2014) "Integrated Time-lapse Geoelectrical-geochemical Investigation at a Reactive Coal Washing Waste Pile in Northeastern Iran" Mine Water and the Environment (Springer), 33:256-265 (I.F: 1.278)

8. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Sadeghiamirshahidi, M. (2014) "Prediction of Pyrite Oxidation in a Coal Washing Waste Pile Applying Artificial Neural Networks (ANNs) and Adaptive Neuro-fuzzy Inference Systems (ANFIS)". Mine Water and the Environment (Springer), 33:146-156 (I.F: 1.278)

9. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2015) "3D static reservoir modeling by geostatistical techniques used for reservoir characterization and data integration". Environ Earth Sciences (Springer), 76: 1403-1414 (I.F: 1.569)

10. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR. (2015) "Environmental geochemistry and acid mine drainage evaluation of an abandoned coal waste pile at the Alborz-Sharghi coal washing plant, NE Iran". Natural Resources Research DOI: 10.1007/s11053-015-9289-5

11. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2015) "Defining chromite ore production trend by CCD method to reach sustainable development goals in mining sector, Iran". Mineral Economics (Springer), 28:103-115

12. Shafaei, F., Ramazi, H.R., Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F. (2015) "Detecting the source of the contaminant zones in downstream of the Alborz Sharghi coal washing plant using geo-electrical methods". Mine Water and the Environment (Springer), DOI 10.1007/s10230-015-0371-3 (I.F: 1.278)

13. Fatttahi, A., Jodeiri Shokri, B., Zare, N., (2015) "The Flotation System Optimization in Alborz-Sharghi Coal Washing Plant - An Experimental Study". International Journal of Mining and Geo-engineering (University of Tehran), 49(1): 19-32

14. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F. (2016) "Prediction of remained pyrite fraction within a coal waste pile with using of multivariate regression method - A case study". Journal of Iranian Society of Environmentalists (IRSEN), 70: 38-53 (in Persian)

15. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A (2016) "Mapping the flow pathways and contaminants transportation around a coal washing plant using the VLF-EM, Geo-electrical and IP techniques—A case study, NE Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 75:62 (I.F: 1.569)

16. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR. (2016) "A model of long-term oxidation and leaching processes in pyritic coal cleaning wastes". Environmental Earth Sciences (Springer), 75:794. doi: 10.1007/s12665-016-5622-5 (I.F: 1.569)

17. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Intrinsic geological model generation for chromite pods, Sabzevar ophiolite complex, NW Iran". Ore Geology Review (Elsevier) doi:10.1016/j.oregeorev.2016.03.013 (IF: 3.095)

18. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR., Moradzadeh A. (2016) "Predicting pyrite oxidation and multi-component reactive transport processes from an abandoned coal waste pile by comparing 2D numerical modelling and 3D geo-electrical inversion". International Journal of Coal Geology (Elsevier) doi:10.1016/j.coal.2016.03.014 (IF: 4.783)

19. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Improvement of seismic structural interpretation of Zagros fold-thrust belt by dip scanning in common diffraction surface imaging method". Acta Geodaetica et Geophysica (Springer) doi:10.1007/s40328-016-0182-4 (IF: 0.794)

20. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh A., Ahmadi, R. (2016) "Using a hybrid method of neural networks and genetic algorithms in geoelectrical inversion for four layers data ". Mining Eng. J. 11 (30): 93-144 (In Persian)

21. Doulati Ardejani, F., Badii, Kh., Aziz Saberi, M., Limaee, N., Jodeiri Shokri, B (2016) "Which one does control the adsorption process on diatomite? Transport of pollutant in pores or adsorption on surfaces" Environmental Earth Sciences (Springer) (Under Review) (IF: 1.569)

22. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Integrated procedure for strong heterogeneous fractured reservoir petrophysical modeling, Sarvak formation, SW Iran". Natural Resources Research (Springer) doi: 10.1007/s11053-016-9300-9

23. Jodeiri Shokri, B., Zare Naghadehi, M. (2017) "A case study in potential of using spiral in circuit of Alborz-Sharghi coal washing plant" International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (INDERSCIENCE) (In Press) (IF: 0.582)

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

International Conferences

1. Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F., Jodeiri Shokri, B., Sarkheil, H. and Osanloo, M. (2007). "A Method for Coal Waste Disposal Site Selection for Prevention of Environmental Impacts". IMWA Symposium 2007: Water in Mining Environments, R. Cidu & F. Frau (Eds), 27th - 31st May 2007, Cagliari, Italy. pp: 239-243.

2. Doulati Ardejani, F., Singh, R., Jodeiri Shokri, B. (2007). "Prediction of Groundwater Inflow And Height of The Seepage Face In a Deep Open Pit Mine Using Numerical Finite Element Model And Analytical Soloutions". IMWA Symposium 2007: Water in Mining Environments, R. Cidu & F. Frau (Eds), 27th - 31st May 2007, Cagliari, Italy. pp: 313-319.

3. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., (2007). "Application of Financial Risk Analysis for Project Evaluation of a Large Open Pit Mine". 6th Large Open Pit Mining Conference, 10-11 September 2007, Perth, Western Australia.

4. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Soleimani, M. (2007). "Study of the Diseases Resulted from Contaminations Propagated from Mining Activities". Proceedings of the Second International Conference of Young Scientists and Students “New Directions of Investigations in Earth Sciences”, October 8-9, 2007. Baku, Azerbaijan, pp. 62.

5. Soleimani M., Ahmadi. R, Jodeiri Shokri, B., Khodadadi, A., Lotfi, N. (2008). "Simulation of Multistage Petroleum Exploration Respect to Iranian Oilfield Geological Conditions". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 589-595.

6. Soleimani, M., Ahmadi, R., Jodeiri Shokri, B., Lotfi, N. (2008). "Physiographic Regions of the Sea Floor and Their Mineral Potential Regard to Metal Concentration Process in Aqueous Environment". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 547-555.

7. Soleimani, M., Hosseinnejad, M.R., Ahmadi, R., Jodeiri Shokri, B. (2008). "Investigation A Case History of Yellow Fin and Gravel on Seafloor by Side Scan Sonar Images". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 399-406.

8. Doulati Ardejani, F., Shafaei, S.Z., Moradzadeh, A., Kakaei, R., Jodeiri Shokri, B. (2008). "Environmental Problems Related to Pyrite Oxidation from An Active Coal Washing Plant, Alborz Sharghi, Iran". 10Th IMWA Congress 2008: Water in Mining Environments, Czech Republic, June 2-5 2008, pp:239-242.

9. Zare, M., Jodeiri Shokri, B. (2008)."Deleterious Effects of Oil Pollution on the Marine Environment". International Conference "Monitoring and modeling of Marine Pollution (INCOMP 2008)", Islamic Republic of Iran, Kish Island, December 2008 . pp: 62.

10. Hosseinnejad, M.R., Hosseini, S.A and Jodeiri, B. (2008). "Development of Energy Resources in the Caspian Sea Region". The 1st. International Conference on the Caspian Region Environmental Changes 24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

11. Zare, M., Jodeiri Shokri, B. (2008). "A Survey on Contaminating Effects of Plastic Debris on the Marine Environment". International Conference "Monitoring and Modeling of Marine Pollution (INCOMP 2008), Islamic Republic Of Iran, Kish Island, December 2008 . pp: 57.

12. Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A., Jodeiri Shokri, B., (2009). "Investigation into Groundwater and Stream Water Quality Affected by an Active Coal Washing Plant, Shahrood, North-East Iran". International conference on water resources, F. Doulati (Ed.), 16-18 August 2009, Shahrood, Iran, pp: 630-637.

13. Jodeiri Shokri B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A., Soleimani S., Ansari, M. (2009). "Studying The Process of Oxidation of Pyrite Mineral at Coal Waste dumps and It’s Role in Producing of Acid Mine Drainage– a Case Study: Waste Dumps of Western Alborz Coal Washing Plant, Shahrood, Iran". Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Young Scientists and Students “New Directions of Investigations in Earth Sciences”, October 5-6, 2009. Baku, Azerbaijan, pp. 28.

14. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., singh, R., Shafaei, S.Z. (2011). "Geochemical Characterization of A Pyrite Containing Coal Washing Refuse Pile Produced by The Anjir Tangeh Coal Washing Plant in Zirab, Mazandaran Province, North of Iran". IMWA Symposium 2011, Germany, 4th- 10th September.

15. Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F., Ramazi, HR, (2011). "Investigation of Pollutions Resulted from Acid Mine Drainage Using VLF and Geo-Electrical Methods- A Case Study". IAMG 2011, Austria, Salzburg, 5-9 September.

16. Jodeiri Shokri, B., Shafaei, F., Doulati Ardejani, F, (2017). "A use of time-laps 3D geoelectrical inversed models for monitoring acid mine drainage within a coal waste pile-a case study". ISME 2017, Turkey, Budrum, 27-28 September.

National Conferences

1. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Study of the Environmental Contaminations and Diseases Due to Propagation of Arsenic Element and its Compounds”, The 1st Geo-Environmental conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Diseases Resulted of Contaminations Propagated from Mining Activities“, The 1st Geo-Environmental Conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Zare, M., “The Role of Sulfur in Environmental Pollutions of Coal Mines“, The 1st Geo-Environmental Conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4. Doulati, F., Jodeiri Shokri, B., Zare, M., Soleimani, M., “Studying the Problems Resulted from AMD in Minig Activities“, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

5. Soleimani, M., Jodeiri Shokri, B., Zare, M., Jamshasb, F. And Omidpour, A., “Preparing and Investigation the Polished Sections at the Zones with Acid Production Potential in Songon Ahar Copper Mine“, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.(This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

6. Soleimani, M., Jodeiri Shokri, B., Zare, M. And Omidpour, A., “Use of Kinetic Tests for Prediction of Acid Production Potential Caused by Metallic Ions in Songon Ahar Copper Mine”, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

7. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Introducing @Risk Software for the Risk Analysis of Mining Projects”, Proceedings of the Fifth Students Mining Engineering Conference, November 2006, Isfahan University of Technology, Iran. (This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

8. Doulati, F., Jodeiri Shokri, B.,  “Application of PHOENICS Software in Prediction of Contamination Potential Resulted from Acid Mine Drainage (AMD)”, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

9. Moradzadeh, A., Doulati, F., Jodeiri Shokri, B., “Recognition of Contaminations Resulted from Acid Mine Drainage at the waste dump of Eastern Alborz Coal Washing Plant with VLF Method”, Proceedings of the 1st Conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

10. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Moradzadeh, A., Soleimani, E., Jamshasb, F., “Determination the Amount of Pyrite in Wastes of Eastern Alborz Coal Washing Plant with Atomic Absorption Method ”, Proceedings of the 1st Students Conference on the Applications of Chemistry in the Industry, 2006, Isfahan University, Isfahan, Iran.

11. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Jamshasb, F., “Predicting the Possibility of AMD Production in Mines by Static and Kinetic Methods”, Proceedings of the 1st Students Conference on the Applications of Chemistry in the Industry, 2006, Isfahan University, Isfahan, Iran.

12. Shafaei, F., Ramazi, HR., Jodeiri Shokri, B., “Investigation of Alborz Sharghi coal washing plant contamination applying 4D geo-electrical surveys”, 5th Mining Engineering Conference, October 2015, Iranian Mining Engineering organisation, Tehran, Iran.

13. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., “Site selection for coal wastes pile in Azad-Shahr region”, 3rd Iranian Coal Congress, 2016, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. (This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

14. Jodeiri Shokri, B., Zare Naghadehi, M., “Studying the Effect of Coal Maceral Types on Flotation Recovery Rate in Alborz-Sharghi Coal Washing Plant” 3rd Iranian Coal Congress, 2016, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>

Patents

1. Doulati Ardejani F., Moradzadeh A., Jodeiri Shokri B., Soleimani E. (2007). Combined mathematical modeling, laboratory studies and environmental geophysics on the waste produced by Alborz Sharghi coal washing plant. Patent No.41356, 7 July, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

 

<div id="these">پایان نامه ها</div>

1. Hadadi, F.(2017). Master of Science. "Probabilistic Prediction of the Potential of Pollution Resulted from Abandoned Coal Waste Dumps - A Case Study''. Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare, M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

2. Hosseini, S. A. (2017). Master of Science. "Evaluation of groundwater flow into Karaj Water Conveyance Tunnel by numerical method, Analytical method and SGR". Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare. M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

3. Ziaee, M. (2017). Master of Science. "Risk Analysis of Tunneling Geotechnical in Hard Rocks Using Decision Making Models". Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare. M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

4. Gholami, M. (2016). Master of Science. "Designing Ultimate Pit Limit in Open Pit Mine Using Magnetic Data. Supervisor: Dehghani, H. Advisor: Jodeiri Shokri, B. University of Technology (HUT), Iran.

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

Environmental Engineering (4 Semester)

Geostatistics (1 Semester)

Application of Soft Computing Methods in Mining Engineering (1 Semester)

in Under Graduated Courses of Mining Engineering:

Economic Geology (3 semester)

Basis of Mineral Exploration (5 Semester)

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
bjodeiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدنّFaculty Member
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
+98 (81)38411404
<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Soleimani, E., Ansari Jafari, M. A. (2008) "A Combined Mathematical-geophysical Model for Prediction of Pyrite Oxidation and Pollutant Leaching Associated with A Coal Washing Waste Dump". Int J Environ Science and Technology (Springer), 5 (4): 517-526 (I.F: 2.344)

2. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Bagheri, M., Soleimani, E. (2010) "Investigation of Pyrite Oxidation and Acid Mine Drainage Characterization Associated with Razi Active Coal Mine and Coal Washing Waste Dumps in The Azad Shahr-Ramian Region, Northeast Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 61, 1547-1560 (I.F: 1.569)

3. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Shafaei S.Z., Kakaei, R., (2011) "Geochemical Characterisation of Pyrite Oxidation and Environmental Problems Related to Release and Transport of Metals from a Coal Washing Low Grade Waste Dump, Shahrood, Northeast Iran ". Environ Monitoring and Assessment (Springer), 181- 41-55 (I.F: 1.687)

4. Doulati Ardejani, F., Badii, Kh., Farhadi, F., Jodeiri Shokri, B. (2012) "A Computational Fluid Dynamic Model for Prediction of Organic Dyes Adsorption from Aqueous Solutions". Journal of Environmental Modeling and Assessment (Springer), 17(5): 505-513 (I.F: 1.023)

5. Doulati Ardejani, F., Rooki, R., Jodeiri Shokri, B., Eslamkish,T., Tourani P (2013) "Rare Earth Elements (REEs) Prediction of rare earth elements in neutral alkaline mine drainage from Razi Coal Mine, Golestan Province, northeast Iran, using general regression neural network". Journal of Environmental Engineering (ASCE), 139 (6): 896-907 (I.F: 1.883)

6. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A. (2014) "A statistical model to relate pyrite oxidation and oxygen transport within a coal waste pile: case study, Alborz Sharghi, northeast of Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 71:4693- 4702 (I.F: 1.569)

7. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A. (2014) "Integrated Time-lapse Geoelectrical-geochemical Investigation at a Reactive Coal Washing Waste Pile in Northeastern Iran" Mine Water and the Environment (Springer), 33:256-265 (I.F: 1.278)

8. Jodeiri Shokri, B., Ramazi, H.R., Doulati Ardejani, F., Sadeghiamirshahidi, M. (2014) "Prediction of Pyrite Oxidation in a Coal Washing Waste Pile Applying Artificial Neural Networks (ANNs) and Adaptive Neuro-fuzzy Inference Systems (ANFIS)". Mine Water and the Environment (Springer), 33:146-156 (I.F: 1.278)

9. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2015) "3D static reservoir modeling by geostatistical techniques used for reservoir characterization and data integration". Environ Earth Sciences (Springer), 76: 1403-1414 (I.F: 1.569)

10. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR. (2015) "Environmental geochemistry and acid mine drainage evaluation of an abandoned coal waste pile at the Alborz-Sharghi coal washing plant, NE Iran". Natural Resources Research DOI: 10.1007/s11053-015-9289-5

11. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2015) "Defining chromite ore production trend by CCD method to reach sustainable development goals in mining sector, Iran". Mineral Economics (Springer), 28:103-115

12. Shafaei, F., Ramazi, H.R., Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F. (2015) "Detecting the source of the contaminant zones in downstream of the Alborz Sharghi coal washing plant using geo-electrical methods". Mine Water and the Environment (Springer), DOI 10.1007/s10230-015-0371-3 (I.F: 1.278)

13. Fatttahi, A., Jodeiri Shokri, B., Zare, N., (2015) "The Flotation System Optimization in Alborz-Sharghi Coal Washing Plant - An Experimental Study". International Journal of Mining and Geo-engineering (University of Tehran), 49(1): 19-32

14. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F. (2016) "Prediction of remained pyrite fraction within a coal waste pile with using of multivariate regression method - A case study". Journal of Iranian Society of Environmentalists (IRSEN), 70: 38-53 (in Persian)

15. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A (2016) "Mapping the flow pathways and contaminants transportation around a coal washing plant using the VLF-EM, Geo-electrical and IP techniques—A case study, NE Iran". Environmental Earth Sciences (Springer), 75:62 (I.F: 1.569)

16. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR. (2016) "A model of long-term oxidation and leaching processes in pyritic coal cleaning wastes". Environmental Earth Sciences (Springer), 75:794. doi: 10.1007/s12665-016-5622-5 (I.F: 1.569)

17. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Intrinsic geological model generation for chromite pods, Sabzevar ophiolite complex, NW Iran". Ore Geology Review (Elsevier) doi:10.1016/j.oregeorev.2016.03.013 (IF: 3.095)

18. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Ramazi HR., Moradzadeh A. (2016) "Predicting pyrite oxidation and multi-component reactive transport processes from an abandoned coal waste pile by comparing 2D numerical modelling and 3D geo-electrical inversion". International Journal of Coal Geology (Elsevier) doi:10.1016/j.coal.2016.03.014 (IF: 4.783)

19. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Improvement of seismic structural interpretation of Zagros fold-thrust belt by dip scanning in common diffraction surface imaging method". Acta Geodaetica et Geophysica (Springer) doi:10.1007/s40328-016-0182-4 (IF: 0.794)

20. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh A., Ahmadi, R. (2016) "Using a hybrid method of neural networks and genetic algorithms in geoelectrical inversion for four layers data ". Mining Eng. J. 11 (30): 93-144 (In Persian)

21. Doulati Ardejani, F., Badii, Kh., Aziz Saberi, M., Limaee, N., Jodeiri Shokri, B (2016) "Which one does control the adsorption process on diatomite? Transport of pollutant in pores or adsorption on surfaces" Environmental Earth Sciences (Springer) (Under Review) (IF: 1.569)

22. Soleimani M., Jodeiri Shokri, B. (2016) "Integrated procedure for strong heterogeneous fractured reservoir petrophysical modeling, Sarvak formation, SW Iran". Natural Resources Research (Springer) doi: 10.1007/s11053-016-9300-9

23. Jodeiri Shokri, B., Zare Naghadehi, M. (2017) "A case study in potential of using spiral in circuit of Alborz-Sharghi coal washing plant" International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (INDERSCIENCE) (In Press) (IF: 0.582)

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

International Conferences

1. Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F., Jodeiri Shokri, B., Sarkheil, H. and Osanloo, M. (2007). "A Method for Coal Waste Disposal Site Selection for Prevention of Environmental Impacts". IMWA Symposium 2007: Water in Mining Environments, R. Cidu & F. Frau (Eds), 27th - 31st May 2007, Cagliari, Italy. pp: 239-243.

2. Doulati Ardejani, F., Singh, R., Jodeiri Shokri, B. (2007). "Prediction of Groundwater Inflow And Height of The Seepage Face In a Deep Open Pit Mine Using Numerical Finite Element Model And Analytical Soloutions". IMWA Symposium 2007: Water in Mining Environments, R. Cidu & F. Frau (Eds), 27th - 31st May 2007, Cagliari, Italy. pp: 313-319.

3. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., (2007). "Application of Financial Risk Analysis for Project Evaluation of a Large Open Pit Mine". 6th Large Open Pit Mining Conference, 10-11 September 2007, Perth, Western Australia.

4. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Soleimani, M. (2007). "Study of the Diseases Resulted from Contaminations Propagated from Mining Activities". Proceedings of the Second International Conference of Young Scientists and Students “New Directions of Investigations in Earth Sciences”, October 8-9, 2007. Baku, Azerbaijan, pp. 62.

5. Soleimani M., Ahmadi. R, Jodeiri Shokri, B., Khodadadi, A., Lotfi, N. (2008). "Simulation of Multistage Petroleum Exploration Respect to Iranian Oilfield Geological Conditions". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 589-595.

6. Soleimani, M., Ahmadi, R., Jodeiri Shokri, B., Lotfi, N. (2008). "Physiographic Regions of the Sea Floor and Their Mineral Potential Regard to Metal Concentration Process in Aqueous Environment". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 547-555.

7. Soleimani, M., Hosseinnejad, M.R., Ahmadi, R., Jodeiri Shokri, B. (2008). "Investigation A Case History of Yellow Fin and Gravel on Seafloor by Side Scan Sonar Images". International Scientific Conference SGEM, DUBRUJA, Albena Resort, Bulgaria, June 16-20, 2008, Conference Proceeding Volume II, pp: 399-406.

8. Doulati Ardejani, F., Shafaei, S.Z., Moradzadeh, A., Kakaei, R., Jodeiri Shokri, B. (2008). "Environmental Problems Related to Pyrite Oxidation from An Active Coal Washing Plant, Alborz Sharghi, Iran". 10Th IMWA Congress 2008: Water in Mining Environments, Czech Republic, June 2-5 2008, pp:239-242.

9. Zare, M., Jodeiri Shokri, B. (2008)."Deleterious Effects of Oil Pollution on the Marine Environment". International Conference "Monitoring and modeling of Marine Pollution (INCOMP 2008)", Islamic Republic of Iran, Kish Island, December 2008 . pp: 62.

10. Hosseinnejad, M.R., Hosseini, S.A and Jodeiri, B. (2008). "Development of Energy Resources in the Caspian Sea Region". The 1st. International Conference on the Caspian Region Environmental Changes 24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

11. Zare, M., Jodeiri Shokri, B. (2008). "A Survey on Contaminating Effects of Plastic Debris on the Marine Environment". International Conference "Monitoring and Modeling of Marine Pollution (INCOMP 2008), Islamic Republic Of Iran, Kish Island, December 2008 . pp: 57.

12. Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A., Jodeiri Shokri, B., (2009). "Investigation into Groundwater and Stream Water Quality Affected by an Active Coal Washing Plant, Shahrood, North-East Iran". International conference on water resources, F. Doulati (Ed.), 16-18 August 2009, Shahrood, Iran, pp: 630-637.

13. Jodeiri Shokri B., Doulati Ardejani, F., Moradzadeh, A., Soleimani S., Ansari, M. (2009). "Studying The Process of Oxidation of Pyrite Mineral at Coal Waste dumps and It’s Role in Producing of Acid Mine Drainage– a Case Study: Waste Dumps of Western Alborz Coal Washing Plant, Shahrood, Iran". Proceedings of the 3rd International Scientific Conference of Young Scientists and Students “New Directions of Investigations in Earth Sciences”, October 5-6, 2009. Baku, Azerbaijan, pp. 28.

14. Doulati Ardejani, F., Jodieri Shokri, B., singh, R., Shafaei, S.Z. (2011). "Geochemical Characterization of A Pyrite Containing Coal Washing Refuse Pile Produced by The Anjir Tangeh Coal Washing Plant in Zirab, Mazandaran Province, North of Iran". IMWA Symposium 2011, Germany, 4th- 10th September.

15. Jodieri Shokri, B., Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F., Ramazi, HR, (2011). "Investigation of Pollutions Resulted from Acid Mine Drainage Using VLF and Geo-Electrical Methods- A Case Study". IAMG 2011, Austria, Salzburg, 5-9 September.

16. Jodeiri Shokri, B., Shafaei, F., Doulati Ardejani, F, (2017). "A use of time-laps 3D geoelectrical inversed models for monitoring acid mine drainage within a coal waste pile-a case study". ISME 2017, Turkey, Budrum, 27-28 September.

National Conferences

1. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Study of the Environmental Contaminations and Diseases Due to Propagation of Arsenic Element and its Compounds”, The 1st Geo-Environmental conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Diseases Resulted of Contaminations Propagated from Mining Activities“, The 1st Geo-Environmental Conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Zare, M., “The Role of Sulfur in Environmental Pollutions of Coal Mines“, The 1st Geo-Environmental Conference, 2007, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4. Doulati, F., Jodeiri Shokri, B., Zare, M., Soleimani, M., “Studying the Problems Resulted from AMD in Minig Activities“, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

5. Soleimani, M., Jodeiri Shokri, B., Zare, M., Jamshasb, F. And Omidpour, A., “Preparing and Investigation the Polished Sections at the Zones with Acid Production Potential in Songon Ahar Copper Mine“, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.(This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

6. Soleimani, M., Jodeiri Shokri, B., Zare, M. And Omidpour, A., “Use of Kinetic Tests for Prediction of Acid Production Potential Caused by Metallic Ions in Songon Ahar Copper Mine”, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

7. Zare, M., Jodeiri Shokri, B., Jamshasb, F., “Introducing @Risk Software for the Risk Analysis of Mining Projects”, Proceedings of the Fifth Students Mining Engineering Conference, November 2006, Isfahan University of Technology, Iran. (This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

8. Doulati, F., Jodeiri Shokri, B.,  “Application of PHOENICS Software in Prediction of Contamination Potential Resulted from Acid Mine Drainage (AMD)”, Proceedings of the 1st conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

9. Moradzadeh, A., Doulati, F., Jodeiri Shokri, B., “Recognition of Contaminations Resulted from Acid Mine Drainage at the waste dump of Eastern Alborz Coal Washing Plant with VLF Method”, Proceedings of the 1st Conference and Exhibition of Environmental Engineering, 2006, Tehran University, Iran.

10. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Moradzadeh, A., Soleimani, E., Jamshasb, F., “Determination the Amount of Pyrite in Wastes of Eastern Alborz Coal Washing Plant with Atomic Absorption Method ”, Proceedings of the 1st Students Conference on the Applications of Chemistry in the Industry, 2006, Isfahan University, Isfahan, Iran.

11. Jodeiri Shokri, B., Doulati, F., Jamshasb, F., “Predicting the Possibility of AMD Production in Mines by Static and Kinetic Methods”, Proceedings of the 1st Students Conference on the Applications of Chemistry in the Industry, 2006, Isfahan University, Isfahan, Iran.

12. Shafaei, F., Ramazi, HR., Jodeiri Shokri, B., “Investigation of Alborz Sharghi coal washing plant contamination applying 4D geo-electrical surveys”, 5th Mining Engineering Conference, October 2015, Iranian Mining Engineering organisation, Tehran, Iran.

13. Jodeiri Shokri, B., Doulati Ardejani, F., “Site selection for coal wastes pile in Azad-Shahr region”, 3rd Iranian Coal Congress, 2016, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. (This conference paper was approved by the editorial committee as the best technical paper).

14. Jodeiri Shokri, B., Zare Naghadehi, M., “Studying the Effect of Coal Maceral Types on Flotation Recovery Rate in Alborz-Sharghi Coal Washing Plant” 3rd Iranian Coal Congress, 2016, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>

Patents

1. Doulati Ardejani F., Moradzadeh A., Jodeiri Shokri B., Soleimani E. (2007). Combined mathematical modeling, laboratory studies and environmental geophysics on the waste produced by Alborz Sharghi coal washing plant. Patent No.41356, 7 July, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

 

<div id="these">پایان نامه ها</div>

1. Hadadi, F.(2017). Master of Science. "Probabilistic Prediction of the Potential of Pollution Resulted from Abandoned Coal Waste Dumps - A Case Study''. Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare, M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

2. Hosseini, S. A. (2017). Master of Science. "Evaluation of groundwater flow into Karaj Water Conveyance Tunnel by numerical method, Analytical method and SGR". Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare. M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

3. Ziaee, M. (2017). Master of Science. "Risk Analysis of Tunneling Geotechnical in Hard Rocks Using Decision Making Models". Supervisors: Jodeiri Shokri, B., Zare. M. Hamedan University of Technology (HUT), Iran.

4. Gholami, M. (2016). Master of Science. "Designing Ultimate Pit Limit in Open Pit Mine Using Magnetic Data. Supervisor: Dehghani, H. Advisor: Jodeiri Shokri, B. University of Technology (HUT), Iran.

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

Environmental Engineering (4 Semester)

Geostatistics (1 Semester)

Application of Soft Computing Methods in Mining Engineering (1 Semester)

in Under Graduated Courses of Mining Engineering:

Economic Geology (3 semester)

Basis of Mineral Exploration (5 Semester)

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>