عکس کاور خود را تغییر دهید
f.amiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی کامپیوتر
08138411455

داده کاوی
امنیت و حریم خصوصی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- F. Amiri, M.M. Rezaei Yousefi, C. Lucas, A.Shakery, N.Yazdani, Mutual information-based feature selection for intrusion detection systems, Journal of Network and Computer Applications, 34 (4), 2011, pp. 1184-1199. (ISI, IF:2.33,  No of citation: 185)

2- F. Amiri, N.Yazdani, A.Shakery, A.H.Chinae, Hierarchical anonymization algorithms against background knowledge attack in data releasing, Knowl. Based Sys.(101),  2016, pp.71-89.( ISI, IF:3.325)

3- F. Amiri, N Yazdani, A Shakery , Bottom-up sequential anonymization in the presence of adversary knowledge, Information Sciences, 2018. (ISI, IF: 4.82 )

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- F.Amiri,  N. Yazdani, H. Faili, A. Rezvanian, A Novel Community Detection Algorithm for Privacy Preservation in Social Networks, Intelligent Informatics Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 182, 2013, pp 443-450.

2- F. Amiri, H. Gharaee, A.R. Enayati, A complete operational architecture of alert correlation. in: Proceedings of International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2011), p.p: 243-248. 

3- F. Amiri, C. Lucas, N. Yazdani, Anomaly Detection Using PCA Neural Network, In Proc. of International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE 08), Technical Co-Sponsorship by: IEEE Communications Society), 2008

4- F. Amiri, M. Rezaei, C. Lucas, N. Yazdani, Near Optimal Feature Selection for Anomaly Detection Using Mutual Information, in Proc. of KMCM 2008, Canada, July 2008.

5- F. Amiri, C. Lucas, N. Yazdani, Anomaly Detection using Neuro Fuzzy System, in Proc. of International Conference on Computional Intelligent Systems Engineering (ICCISE 2009), January 2009.

6- H. Zarrabi-Zadeh, H. Bashiri, F. Amiri, M. Rafaie Jokandan, S. Kafi, and N.Kaviani, RoboSina2004 Team Description. In Proc. of 8th International RoboCup Symposium (RoboCup'04), Lisbon, Portugal, July 2004.

7- Zarrabi-Zadeh, F. Amiri, M. Rafaie Jokandan, S. Kafi, and N. Kaviani, RoboSina2003 Team Description. In Proc. of 7th International RoboCup Symposium (RoboCup'03), Padova, Italy, July 2003.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
f.amiri
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی کامپیوتراستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی کامپیوتر
08138411455

داده کاوی
امنیت و حریم خصوصی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- F. Amiri, M.M. Rezaei Yousefi, C. Lucas, A.Shakery, N.Yazdani, Mutual information-based feature selection for intrusion detection systems, Journal of Network and Computer Applications, 34 (4), 2011, pp. 1184-1199. (ISI, IF:2.33,  No of citation: 185)

2- F. Amiri, N.Yazdani, A.Shakery, A.H.Chinae, Hierarchical anonymization algorithms against background knowledge attack in data releasing, Knowl. Based Sys.(101),  2016, pp.71-89.( ISI, IF:3.325)

3- F. Amiri, N Yazdani, A Shakery , Bottom-up sequential anonymization in the presence of adversary knowledge, Information Sciences, 2018. (ISI, IF: 4.82 )

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- F.Amiri,  N. Yazdani, H. Faili, A. Rezvanian, A Novel Community Detection Algorithm for Privacy Preservation in Social Networks, Intelligent Informatics Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 182, 2013, pp 443-450.

2- F. Amiri, H. Gharaee, A.R. Enayati, A complete operational architecture of alert correlation. in: Proceedings of International Conference on Computational Aspects of Social Networks (CASoN 2011), p.p: 243-248. 

3- F. Amiri, C. Lucas, N. Yazdani, Anomaly Detection Using PCA Neural Network, In Proc. of International Conference on Computer and Communication Engineering (ICCCE 08), Technical Co-Sponsorship by: IEEE Communications Society), 2008

4- F. Amiri, M. Rezaei, C. Lucas, N. Yazdani, Near Optimal Feature Selection for Anomaly Detection Using Mutual Information, in Proc. of KMCM 2008, Canada, July 2008.

5- F. Amiri, C. Lucas, N. Yazdani, Anomaly Detection using Neuro Fuzzy System, in Proc. of International Conference on Computional Intelligent Systems Engineering (ICCISE 2009), January 2009.

6- H. Zarrabi-Zadeh, H. Bashiri, F. Amiri, M. Rafaie Jokandan, S. Kafi, and N.Kaviani, RoboSina2004 Team Description. In Proc. of 8th International RoboCup Symposium (RoboCup'04), Lisbon, Portugal, July 2004.

7- Zarrabi-Zadeh, F. Amiri, M. Rafaie Jokandan, S. Kafi, and N. Kaviani, RoboSina2003 Team Description. In Proc. of 7th International RoboCup Symposium (RoboCup'03), Padova, Italy, July 2003.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>