عکس کاور خود را تغییر دهید
fakhar
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

شکل دهی فلز، فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید، پلاستیسیته و سوپر پلاستیسیته، خواص مکانیکی مواد

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

مقالات فارسی

  1. میترا زندیه، نعیمه فخار، مینا کرمی، جراحی رباتیک، تحول در تکنیک های جراحی نوین، فصل نامه  پرستاری و مامایی جامع نگر (علمی-پژوهشی)، جلد 61 صفحات 43-48، 1388

 

مقالات انگلیسی

2) Faramarz Fereshteh-Saniee, Naeimeh Fakhar, Mohammad Asgari, Reza Mahmudi: A new experimental-numerical approach for studying the effects of gas pressure profile on superplastic forming characteristics of Al-Mg5.6 alloy. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 12/2016;  DOI:10.1007/s00170-016-9871-y

3) N. Fakhar, F. Fereshteh-Saniee, R. Mahmudi,  Significant improvements in mechanical properties of AA 5083 aluminum alloy using dual equal channel lateral extrusion, Transactions of nonferrous metals, vol. 26, pp. 3081-3090, 2016.

4) F. Fereshteh-Saniee, N. Fakhar. F. Karami, R. Mahmudi, Superior ductility and strength enhancement of ZK60 magnesium sheets processed by a combination of repeated upsetting and forward extrusion, Materials Science and Engineering A, vol. 673, pp. 450-457, 2016.

5) F. Fereshteh-Saniee, M. Asgari, N. Fakhar, Specialized mechanical properties of pure aluminum by using non-equal channel angular pressing for developing its electrical applications, Applied Physics A, vol. 122, pp. 779-792, 2016.

6) N. Fakhar, F. Fereshteh-Saniee, R. Mahmudi, High strain-rate superplasticity of fine- and ultrafine-grained AA5083 aluminum alloy at intermediate temperatures, Materials & Design, vol. 85, pp. 342-348, 2015.

7) F. Fereshteh-Saniee, N. Fakhar, M. Karimi, Experimental, Analythical and numerical studies on the forward extrusion process, Materials and Manufacturing Processes, vol. 28(3), pp. 265-270, 2013.

8) M. Karimi, F.F. Saniee, N.Fakhar, Experimental and Numerical Parameter Studies on Plane-Strain Backward Extrusion, steel research international, vol. 81,pp. 430-433, 2010

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

فرامرز فرشته صنیعی، نعیمه فخار، بررسی تجربی و عددی اثر پروفیل قالب بر نیروی اکستروژن و جریان مواد در فرآیند اکستروژن مستقیم کرنش صفحه­ای، نوزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک، بیرجند، دانشگاه بیرجند، 1390

نعیمه فخار، زهرا مختاری، مائده رضائی، معرفی یک مسیر جدید برای فرآیند کوبش متوالی به جهت افزایش همگنی در آلیاژ منیزیم AZ80، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1397

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

دروس ارائه شده:

محاسبات عددی، ایستایی،  استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی، نقشه کشی صنعتی، کارگاه عمومی، مکانیک سیالات، طراحی اجزاء 1 و 2

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 

جهت ارتباط سریعتر از ایمیل استفاده کنید:   n.fakhar@hut.ac.ir

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
fakhar
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

شکل دهی فلز، فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید، پلاستیسیته و سوپر پلاستیسیته، خواص مکانیکی مواد

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

مقالات فارسی

  1. میترا زندیه، نعیمه فخار، مینا کرمی، جراحی رباتیک، تحول در تکنیک های جراحی نوین، فصل نامه  پرستاری و مامایی جامع نگر (علمی-پژوهشی)، جلد 61 صفحات 43-48، 1388

 

مقالات انگلیسی

2) Faramarz Fereshteh-Saniee, Naeimeh Fakhar, Mohammad Asgari, Reza Mahmudi: A new experimental-numerical approach for studying the effects of gas pressure profile on superplastic forming characteristics of Al-Mg5.6 alloy. International Journal of Advanced Manufacturing Technology 12/2016;  DOI:10.1007/s00170-016-9871-y

3) N. Fakhar, F. Fereshteh-Saniee, R. Mahmudi,  Significant improvements in mechanical properties of AA 5083 aluminum alloy using dual equal channel lateral extrusion, Transactions of nonferrous metals, vol. 26, pp. 3081-3090, 2016.

4) F. Fereshteh-Saniee, N. Fakhar. F. Karami, R. Mahmudi, Superior ductility and strength enhancement of ZK60 magnesium sheets processed by a combination of repeated upsetting and forward extrusion, Materials Science and Engineering A, vol. 673, pp. 450-457, 2016.

5) F. Fereshteh-Saniee, M. Asgari, N. Fakhar, Specialized mechanical properties of pure aluminum by using non-equal channel angular pressing for developing its electrical applications, Applied Physics A, vol. 122, pp. 779-792, 2016.

6) N. Fakhar, F. Fereshteh-Saniee, R. Mahmudi, High strain-rate superplasticity of fine- and ultrafine-grained AA5083 aluminum alloy at intermediate temperatures, Materials & Design, vol. 85, pp. 342-348, 2015.

7) F. Fereshteh-Saniee, N. Fakhar, M. Karimi, Experimental, Analythical and numerical studies on the forward extrusion process, Materials and Manufacturing Processes, vol. 28(3), pp. 265-270, 2013.

8) M. Karimi, F.F. Saniee, N.Fakhar, Experimental and Numerical Parameter Studies on Plane-Strain Backward Extrusion, steel research international, vol. 81,pp. 430-433, 2010

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

فرامرز فرشته صنیعی، نعیمه فخار، بررسی تجربی و عددی اثر پروفیل قالب بر نیروی اکستروژن و جریان مواد در فرآیند اکستروژن مستقیم کرنش صفحه­ای، نوزدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک، بیرجند، دانشگاه بیرجند، 1390

نعیمه فخار، زهرا مختاری، مائده رضائی، معرفی یک مسیر جدید برای فرآیند کوبش متوالی به جهت افزایش همگنی در آلیاژ منیزیم AZ80، پانزدهمین همایش ملی و چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ساخت و تولید، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1397

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

دروس ارائه شده:

محاسبات عددی، ایستایی،  استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی، نقشه کشی صنعتی، کارگاه عمومی، مکانیک سیالات، طراحی اجزاء 1 و 2

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 

جهت ارتباط سریعتر از ایمیل استفاده کنید:   n.fakhar@hut.ac.ir