عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - قدرت
08138411524

# بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت
# برنامه ریزی و مدیریت انرژی
# تولیدات پراکنده و شبکه های هوشمند
# منابع انرژی تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و ذخیره سازها

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - قدرت
08138411524

# بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت
# برنامه ریزی و مدیریت انرژی
# تولیدات پراکنده و شبکه های هوشمند
# منابع انرژی تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و ذخیره سازها

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان