عکس کاور خود را تغییر دهید
fattahi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - قدرت
08138411524

# بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت
# برنامه ریزی و مدیریت انرژی
# تولیدات پراکنده و شبکه های هوشمند
# منابع انرژی تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و ذخیره سازها

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
fattahi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - قدرت
08138411524

# بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت
# برنامه ریزی و مدیریت انرژی
# تولیدات پراکنده و شبکه های هوشمند
# منابع انرژی تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و ذخیره سازها

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>