عکس کاور خود را تغییر دهید
h.doosti
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مخابرات سیستم
08138411529

ادغام اطلاعات، سنجش از دور، پردازش سیگنال

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1)  Shahdoosti, H.R. and Hazavei, S.M., 2019. A new compressive sensing based image denoising method using block-matching and sparse representations over learned dictionaries, Multimedia Tools and Applications, 78(9), pp.12561-12582.

2)  Shahdoosti, H.R. and Rahemi, Z., 2019. Edge-preserving image denoising using a deep convolutional neural network. Signal Processing, 159, pp.20-32.

3)  Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2019. A new kernel fuzzy based feature extraction method using attraction points. Signal Processing, 30(2), pp.1009-1027.

4)  Shahdoosti, H.R. and Tabatabie, Z., 2019. MRI and PET/SPECT image fusion at feature level using ant colony based segmentation. Biomedical Signal Processing and Control, 47, pp.63-74.

5)  Shahdoosti, H.R. and Mehrabi, A., 2018. Multimodal image fusion using sparse representation classification in tetrolet domain. Digital Signal Processing, 79, pp.9-22.

6) Shahdoosti, H.R. and Mehrabi, A., 2018. MRI and PET image fusion using structure tensor and dual ripplet-II transform. Multimedia Tools and Applications, 77(17), pp.22649-22670.

7) Shahdoosti, H.R. and Rahemi, Z., 2018. A maximum likelihood filter using non-local information for despeckling of ultrasound images. Machine Vision and Applications, 29(4), pp.689-702.

8) Shahdoosti, H.R. and Salehi, M., 2017. Transform-based watermarking algorithm maintaining perceptual transparency. IET Image Processing, 12(5), pp.751-759.

9) Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2018. A new hybrid feature extraction method in a dyadic scheme for classification of hyperspectral data. International Journal of Remote Sensing, 39(1), pp.101-130.

10) Shahdoosti, H.R. and Hazavei, S.M., 2017. Image denoising in dual contourlet domain using hidden Markov tree models. Digital Signal Processing, 67, pp.17-29.

11) Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2017. Pansharpening of Clustered MS and Pan Images Considering Mixed Pixels. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 14(6), pp. 826-830.

12) Shahdoosti, H.R. and Mirzapour, F., 2017. Spectral–spatial feature extraction using orthogonal linear discriminant analysis for classification of hyperspectral data. European Journal of Remote Sensing, 50(1), pp.111-124.

13) Shahdoosti, H.R. and Khayat, O., 2016. Combination of anisotropic diffusion and non-subsampled shearlet transform for image denoising. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(6), pp.3087-3098.

14) Shahdoosti, H.R. and Khayat, O., 2016. Image denoising using sparse representation classification and non-subsampled shearlet transform. Signal, Image and Video Processing, 10(6), pp.1081-1087.

15) Shahdoosti, H.R. and Ghassemian, H., 2016. Combining the spectral PCA and spatial PCA fusion methods by an optimal filter. Information Fusion, 27, pp.150-160.

16) Shahdoosti, H.R. and Ghassemian, H., 2015. Fusion of MS and PAN images preserving spectral quality. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12(3), pp.611-615.

17) Khayat, O., Ebadzadeh, M.M., Shahdoosti, H.R., Rajaei, R. and Khajehnasiri, I., 2009. A novel hybrid algorithm for creating self-organizing fuzzy neural networks. Neurocomputing, 73(1), pp.517-524.

18) حميد رضا شاهدوستی، حسن قاسميان. استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چندطیفی و تکرنگ. پردازش علائم و داده ها، دوره ١٠ ، شماره ١، سال ١٣٩٢.

Google Scholar Citations

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:

سیده محیا هزاوه ای، حذف نویز تصاویر سطح خاکستری با استفاده از تبدیلهای زمان فرکانس، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 96).

نیره جواهری معز، طبقه بندی تصاویر ابر طیفی با استفاده از نمونه آموزشی محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 96).

محمد صالحی، واترمارکینگ تصاویر سطح خاکستری مقاوم نسبت به حملات هندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 97).

عادل محرابی، ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از تبدیلات زمان فرکانس، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

زهرا طباطبایی، استخراج ویژگی مبتنی بر شی از تصاویر ابر طیفی، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

زهرا راحمی، حذف نویز تصاویر التراسوند با استفاده از یادگیری ماشین، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

سوابق
عضو هیئت تحریریه مجله IET Image Processing (با ضریب تاثیر 2.004).
پژوهشگر برتر استان همدان در سال 97، پژوهشگر برتر گروه برق در سال 96، رتبه اول دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر( به دلیل رتبه برتر در المپیاد دانشجویی)
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

                                                            برنامه هفتگی نیمسال اول 98-98

ساعت

8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-16
شنبه پردازش تصویر (310) اصول مخابرات (116)
اصول مخابرات (116) نماز و ناهار مراجعه پایان نامه
یکشنبه پردازش تصویر (310) آز مخابرات دیجتال آز مخابرات دیجتال نماز و ناهار  پژوهش
دوشنبه الکترومغناطیس (115)
جلسه گروه
جلسه فرهنگی
نماز و ناهار مراجعه پایان نامه
سه شنبه پژوهش
پژوهش پژوهش نماز و ناهار پژوهش
چهارشنبه الکترومغناطیس (105)
مراجعه دانشجویی اصول مخابرات (116)
نماز و ناهار مراجعه دانشجویی

الکترومغناطیس

اصول سیستمهای مخابراتی

پردازش تصاویر دیجیتال. (برای دیدن اسلایدهای درس به Slides  مراجعه شود)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند در روزهای چهارشنبه 9:30 تا 11:00 و شنبه 14:00 تا 16:00 به صورت حضوری مراجعه کنند.  ایمیل سریعترین راه ارتباط با من است:

h.doosti@hut.ac.ir

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
h.doosti
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مخابرات سیستم
08138411529

ادغام اطلاعات، سنجش از دور، پردازش سیگنال

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1)  Shahdoosti, H.R. and Hazavei, S.M., 2019. A new compressive sensing based image denoising method using block-matching and sparse representations over learned dictionaries, Multimedia Tools and Applications, 78(9), pp.12561-12582.

2)  Shahdoosti, H.R. and Rahemi, Z., 2019. Edge-preserving image denoising using a deep convolutional neural network. Signal Processing, 159, pp.20-32.

3)  Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2019. A new kernel fuzzy based feature extraction method using attraction points. Signal Processing, 30(2), pp.1009-1027.

4)  Shahdoosti, H.R. and Tabatabie, Z., 2019. MRI and PET/SPECT image fusion at feature level using ant colony based segmentation. Biomedical Signal Processing and Control, 47, pp.63-74.

5)  Shahdoosti, H.R. and Mehrabi, A., 2018. Multimodal image fusion using sparse representation classification in tetrolet domain. Digital Signal Processing, 79, pp.9-22.

6) Shahdoosti, H.R. and Mehrabi, A., 2018. MRI and PET image fusion using structure tensor and dual ripplet-II transform. Multimedia Tools and Applications, 77(17), pp.22649-22670.

7) Shahdoosti, H.R. and Rahemi, Z., 2018. A maximum likelihood filter using non-local information for despeckling of ultrasound images. Machine Vision and Applications, 29(4), pp.689-702.

8) Shahdoosti, H.R. and Salehi, M., 2017. Transform-based watermarking algorithm maintaining perceptual transparency. IET Image Processing, 12(5), pp.751-759.

9) Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2018. A new hybrid feature extraction method in a dyadic scheme for classification of hyperspectral data. International Journal of Remote Sensing, 39(1), pp.101-130.

10) Shahdoosti, H.R. and Hazavei, S.M., 2017. Image denoising in dual contourlet domain using hidden Markov tree models. Digital Signal Processing, 67, pp.17-29.

11) Shahdoosti, H.R. and Javaheri, N., 2017. Pansharpening of Clustered MS and Pan Images Considering Mixed Pixels. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 14(6), pp. 826-830.

12) Shahdoosti, H.R. and Mirzapour, F., 2017. Spectral–spatial feature extraction using orthogonal linear discriminant analysis for classification of hyperspectral data. European Journal of Remote Sensing, 50(1), pp.111-124.

13) Shahdoosti, H.R. and Khayat, O., 2016. Combination of anisotropic diffusion and non-subsampled shearlet transform for image denoising. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 30(6), pp.3087-3098.

14) Shahdoosti, H.R. and Khayat, O., 2016. Image denoising using sparse representation classification and non-subsampled shearlet transform. Signal, Image and Video Processing, 10(6), pp.1081-1087.

15) Shahdoosti, H.R. and Ghassemian, H., 2016. Combining the spectral PCA and spatial PCA fusion methods by an optimal filter. Information Fusion, 27, pp.150-160.

16) Shahdoosti, H.R. and Ghassemian, H., 2015. Fusion of MS and PAN images preserving spectral quality. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, 12(3), pp.611-615.

17) Khayat, O., Ebadzadeh, M.M., Shahdoosti, H.R., Rajaei, R. and Khajehnasiri, I., 2009. A novel hybrid algorithm for creating self-organizing fuzzy neural networks. Neurocomputing, 73(1), pp.517-524.

18) حميد رضا شاهدوستی، حسن قاسميان. استفاده از تبدیل PCA مکانی جهت ادغام تصاویر چندطیفی و تکرنگ. پردازش علائم و داده ها، دوره ١٠ ، شماره ١، سال ١٣٩٢.

Google Scholar Citations

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

پایان نامه های تحصیلات تکمیلی:

سیده محیا هزاوه ای، حذف نویز تصاویر سطح خاکستری با استفاده از تبدیلهای زمان فرکانس، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 96).

نیره جواهری معز، طبقه بندی تصاویر ابر طیفی با استفاده از نمونه آموزشی محدود، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 96).

محمد صالحی، واترمارکینگ تصاویر سطح خاکستری مقاوم نسبت به حملات هندسی، پایان نامه کارشناسی ارشد (خاتمه یافته در بهمن 97).

عادل محرابی، ادغام تصاویر MRI و PET با استفاده از تبدیلات زمان فرکانس، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

زهرا طباطبایی، استخراج ویژگی مبتنی بر شی از تصاویر ابر طیفی، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

زهرا راحمی، حذف نویز تصاویر التراسوند با استفاده از یادگیری ماشین، پایان نامه کارشناسی ارشد (در حال انجام).

سوابق
عضو هیئت تحریریه مجله IET Image Processing (با ضریب تاثیر 2.004).
پژوهشگر برتر استان همدان در سال 97، پژوهشگر برتر گروه برق در سال 96، رتبه اول دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دریافت لوح تقدیر از رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر( به دلیل رتبه برتر در المپیاد دانشجویی)
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

                                                            برنامه هفتگی نیمسال اول 98-98

ساعت

8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-16
شنبه پردازش تصویر (310) اصول مخابرات (116)
اصول مخابرات (116) نماز و ناهار مراجعه پایان نامه
یکشنبه پردازش تصویر (310) آز مخابرات دیجتال آز مخابرات دیجتال نماز و ناهار  پژوهش
دوشنبه الکترومغناطیس (115)
جلسه گروه
جلسه فرهنگی
نماز و ناهار مراجعه پایان نامه
سه شنبه پژوهش
پژوهش پژوهش نماز و ناهار پژوهش
چهارشنبه الکترومغناطیس (105)
مراجعه دانشجویی اصول مخابرات (116)
نماز و ناهار مراجعه دانشجویی

الکترومغناطیس

اصول سیستمهای مخابراتی

پردازش تصاویر دیجیتال. (برای دیدن اسلایدهای درس به Slides  مراجعه شود)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند در روزهای چهارشنبه 9:30 تا 11:00 و شنبه 14:00 تا 16:00 به صورت حضوری مراجعه کنند.  ایمیل سریعترین راه ارتباط با من است:

h.doosti@hut.ac.ir