عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد
08138411532

فیزیک حالت جامد
فیزیک محاسباتی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

Effects of Low Anisotropy on Generalized Ghost Dark Energy in Galileon Gravity, H. Hossienkhani,V. Fayaz, A. Jafari, H. Yousefi, 2018 Commun. Theor. Phys. 69 467

Anisotropic behavior of dark energy models in fractal cosmology, H. Hossienkhani, H. Yousefi, N. Azimi, IJGMMP ,Vol. 15 (2018) 1850200 (23 pages)

Effect of low anisotropy and Supernova constraints on cosmological models, S.A.A. Terohid,H. Hossienkhani,H. Yousefi, Modern Physics Letters A 33(38):1850224

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
  • بررسي تاثير دماي كلوخه سازي بر خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCO،حمید یوسفی، ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • بررسي اثر حضور يونهاي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابررساناي YBa2Cu3O7،ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، حمید یوسفی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • همبستگی مشخصات توپولوژیکی و ساختاری در شبکه‌های پیچیده در فرآیند بازاتصال غیرخطی، محمد آریاپور، حمید یوسفی، ایران، اصفهان، هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده،1394
  • بررسی اثر بازاتصال غیرخطی بر مشخصه­های توپولوژیکی و ساختاری شبکه‌های پیچیده، حمید یوسفی، محمد آریاپور، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
  • بررسی اثر آلایش بلوکهای  در ترکیب ابررسانای Y123، حمید یوسفی، مجتبی مظاهری، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

فیزیک 1

فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

بلورشناسی و آزمایشگاه

پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
کارشناسی ارشد
08138411532

فیزیک حالت جامد
فیزیک محاسباتی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

Effects of Low Anisotropy on Generalized Ghost Dark Energy in Galileon Gravity, H. Hossienkhani,V. Fayaz, A. Jafari, H. Yousefi, 2018 Commun. Theor. Phys. 69 467

Anisotropic behavior of dark energy models in fractal cosmology, H. Hossienkhani, H. Yousefi, N. Azimi, IJGMMP ,Vol. 15 (2018) 1850200 (23 pages)

Effect of low anisotropy and Supernova constraints on cosmological models, S.A.A. Terohid,H. Hossienkhani,H. Yousefi, Modern Physics Letters A 33(38):1850224

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
  • بررسي تاثير دماي كلوخه سازي بر خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCO،حمید یوسفی، ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • بررسي اثر حضور يونهاي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابررساناي YBa2Cu3O7،ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، حمید یوسفی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • همبستگی مشخصات توپولوژیکی و ساختاری در شبکه‌های پیچیده در فرآیند بازاتصال غیرخطی، محمد آریاپور، حمید یوسفی، ایران، اصفهان، هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده،1394
  • بررسی اثر بازاتصال غیرخطی بر مشخصه­های توپولوژیکی و ساختاری شبکه‌های پیچیده، حمید یوسفی، محمد آریاپور، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
  • بررسی اثر آلایش بلوکهای  در ترکیب ابررسانای Y123، حمید یوسفی، مجتبی مظاهری، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

فیزیک 1

فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

بلورشناسی و آزمایشگاه

پیام برای دانشجویان