عکس کاور خود را تغییر دهید
h.yousefi
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد
08138411532

فیزیک حالت جامد
فیزیک محاسباتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

Effects of Low Anisotropy on Generalized Ghost Dark Energy in Galileon Gravity, H. Hossienkhani,V. Fayaz, A. Jafari, H. Yousefi, 2018 Commun. Theor. Phys. 69 467

Anisotropic behavior of dark energy models in fractal cosmology, H. Hossienkhani, H. Yousefi, N. Azimi, IJGMMP ,Vol. 15 (2018) 1850200 (23 pages)

Effect of low anisotropy and Supernova constraints on cosmological models, S.A.A. Terohid,H. Hossienkhani,H. Yousefi, Modern Physics Letters A 33(38):1850224

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
  • بررسي تاثير دماي كلوخه سازي بر خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCO،حمید یوسفی، ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • بررسي اثر حضور يونهاي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابررساناي YBa2Cu3O7،ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، حمید یوسفی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • همبستگی مشخصات توپولوژیکی و ساختاری در شبکه‌های پیچیده در فرآیند بازاتصال غیرخطی، محمد آریاپور، حمید یوسفی، ایران، اصفهان، هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده،1394
  • بررسی اثر بازاتصال غیرخطی بر مشخصه­های توپولوژیکی و ساختاری شبکه‌های پیچیده، حمید یوسفی، محمد آریاپور، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
  • بررسی اثر آلایش بلوکهای  در ترکیب ابررسانای Y123، حمید یوسفی، مجتبی مظاهری، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

فیزیک 1

فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

بلورشناسی و آزمایشگاه

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
h.yousefi
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهمربی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
کارشناسی ارشد
08138411532

فیزیک حالت جامد
فیزیک محاسباتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

Effects of Low Anisotropy on Generalized Ghost Dark Energy in Galileon Gravity, H. Hossienkhani,V. Fayaz, A. Jafari, H. Yousefi, 2018 Commun. Theor. Phys. 69 467

Anisotropic behavior of dark energy models in fractal cosmology, H. Hossienkhani, H. Yousefi, N. Azimi, IJGMMP ,Vol. 15 (2018) 1850200 (23 pages)

Effect of low anisotropy and Supernova constraints on cosmological models, S.A.A. Terohid,H. Hossienkhani,H. Yousefi, Modern Physics Letters A 33(38):1850224

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
  • بررسي تاثير دماي كلوخه سازي بر خواص ابررسانايي سيستم ابررساناي YBCO،حمید یوسفی، ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • بررسي اثر حضور يونهاي مغناطيسي و غير مغناطيسي در ابررساناي YBa2Cu3O7،ناصر محمدی، هادی سلامتی، پرویز کاملی، حمید یوسفی، ایران، زنجان، کنفرانس سالانه فیزیک ایران،1381
  • همبستگی مشخصات توپولوژیکی و ساختاری در شبکه‌های پیچیده در فرآیند بازاتصال غیرخطی، محمد آریاپور، حمید یوسفی، ایران، اصفهان، هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده،1394
  • بررسی اثر بازاتصال غیرخطی بر مشخصه­های توپولوژیکی و ساختاری شبکه‌های پیچیده، حمید یوسفی، محمد آریاپور، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
  • بررسی اثر آلایش بلوکهای  در ترکیب ابررسانای Y123، حمید یوسفی، مجتبی مظاهری، ایران، ملایر، همایش ملی فیزیک و کاربردهای آن،1394
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

فیزیک 1

فیزیک 2

آزمایشگاه فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

بلورشناسی و آزمایشگاه

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>