عکس کاور خود را تغییر دهید
hdelavari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - کنترل

کنترل غیر خطی
کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری
کنترل ربات
کنترل فازی
کنترل سیستم های قدرت

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

https://scholar.google.com/citations?user=kqP3cGkAAAAJ&hl=en

 

 • برخی از مقالات چاپ شده در مجلات
 • Mohammad Reza Faieghi, H. Delavari, Dumitru Baleanu, A note on stability of sliding mode dynamics in suppression of fractional-order chaotic systems, Computers and Mathematics with Applications, Volume 66, Issue 5, September 2013, Pages 832–837
 • Mohammad Reza Faieghi, suwat kuntanapreeda, H. Delavari, Dumitru Baleanu, LMI-based Stabilization of a Class of Fractional-Order Chaotic Systems, April 2013, Volume 72, Issue 1-2, pp 301-309, Nonlinear Dynamics

 

 

 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional order control of a coupled tank, Nonlinear Dynamics Springer, 2010, Volume 61, Number 3, 383-397.

 

 • B. B. Sharifian, R. Rahnavard , H. Delavari, Velocity Control of DC Motor Based Intelligent methods and Optimal Integral State Feedback Controller, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 81-84, April 2009.

 

 • Baleanu, A. Ranjbar, S.J. Sadati, H. Delavari, T. Abdelhawad(Maraaba), V. Geji, Lyapunov-Krasovskii Stability Theorem for Fractional Systems with Delay, Romanian journal of physic, vol. 56/2011, no. 5-6

 

 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, A novel adaptive controller for two-degree of freedom polar robot with unknown perturbations, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, February 2012, 17 (2012),  1021-1030

 

 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Chaos in fractional-order Genesio–Tesi system and its synchronization, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, February 2012, 17 (2012), 731-741.

 

 • Delavari, Dumitru Baleanu, S.J. Sadati, Stability analysis of Caputo fractional-order nonlinear systems revisited, Nonlinear Dyn,  March 2012, Volume 67, Issue 4, pp 2433-2439.

 

 • Mohammad Reza Faieghi, H. Delavari, Dumitru Baleanu, Control of an Uncertain Fractional-Order Liu System via Fuzzy Fractional-Order Sliding Mode Control, Journal of Vibration and Control, August 2012 vol. 18 no. 9 1366-1374

 

 • Hadi Delavari, Reza Ghaderi, Abolfazl Ranjbar, Shaher Momani, Reply to ‘‘Comments on ‘‘Fuzzy fractional order sliding mode controller for nonlinear systems, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 15 (2010) 963–978’’ ’’, Volume 17, Issue 10, October 2012, Pages 4010–4014.

 

 • Danial Mohammadi Senejohnny, Hadi Delavari, Active sliding observer scheme based fractional chaos synchronization, Commun Nonlinear Sci Numer Simul at (2012) , Volume 17, Issue 11, November 2012, Pages 4373–4383.

 

 • Danial Mohammadi Senejohnny , Hadi Delavari, Linear estimator for fractional systems, signal and image processing, SIViP SIVi P (February 2014) 8:389–396

 

 

 • Hadi Delavari, Danial Mohammadi Senejohnny, Dumitru Baleanu, sliding observer for synchronization of fractional order chaotic systems with mismatched parameter, Central European Journal of Physics, October 2012, Volume 10, Issue 5, pp 1095-1101.

 

 • Hadi Delavari, Patrick Lanusse, Joclyne Sabatier, Fractional Order Controller Design for a Flexible Link Manipulator Robot, Asian Journal of Control, Article Volume 15, Issue 3, pages 783–795, May 2013.

 

 • Mohammad Reza Faieghi, suwat kuntanapreeda, H. Delavari, Dumitru Baleanu, Robust Stabilization of Fractional-Order Chaotic Systems with Linear Controllers: LMI-Based Sufficient, Journal of Vibration and Control, 2014, Vol. 20(7) 1042–1051

 

 • Mehdi Shokri Kamal, Abbas Fattahi Meiabadi, Hadi Delavari, Improvement and Planning for Utilization of Sparse Production Resources in Distribution Networks Using DP Dynamic Algorithm,  International Research Journal of Applied and Basic Sciences,2013, Vol, 6 (11): 1619-1626

 

 • Mohammad Reza Behjameh; Hadi Delavari; Ahmadreza Vali , Global Finite Time Synchronization of Two Nonlinear Chaotic Gyros Using High Order Sliding Mode Control, Journal of Applied and Computational Mechanics, 1, No. 1, (spring 2014), 26-34

 

 • Alireza Mohammad Mashalizadeh, Hadi Delavari, Farhad Razaghian, Defect Detection in Drilling Pipes, using Combination of Artificial Neural Networks and Machine Vision Techniques, International journal of Computer Science & Network Solutions, Volume 2., No.8, Aug.2014, 48 -57

 

 • Hadi Delavari, Mostafa Shokrian Zeini, Fuzzy Modeling and Synchronization of a New Hyperchaotic Complex System with Uncertainties, Journal of applied and computational mechanics, 1, No.  3, (2015), 134-144.
 • Hadi Delavari, A novel fractional adaptive active sliding mode controller for synchronization of non-identical chaotic systems with disturbance and uncertainty, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 102–114

 

 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Synchronization of Fractional-Order Hyper-chaotic Systems based on a New Adaptive Sliding Mode Control, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 124–134

 

 • Hadi Delavari, Ayyob Asadbeigi, Omid Heydarnia, Synchronization of Micro- Electro- Mechanical – Systems in Finite Time; Discontinuity, Nonlinearity and Complexity, 4(2) (2015) 173–185
 • Gholamreza Hadidi and Hadi Delavari, PERSIAN HANDWRITTEN WORDS DETECTION BASED ON FEATURES EXTRACTION AND FUZZY ALGORITHM, Electrical and Electronics Engineering: An International Journal (ELELIJ) Vol 4, No 2, May 2015
 • Ehsan BAYAT, Hadi DELAVARI, Performance Evaluation of power system stabilizers Using Teaching Learning Based Optimization of a Multi-Machine System, Cumhuriyet Science Journal, Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)
 • Ehsan BAYAT, Hadi DELAVARI, Comparison of Different Techniques For Tuning of Power System Stabilizer, Cumhuriyet Science Journal, 36, No: 3 Special Issue (2015)
 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Synchronization of uncertain fractional-order hyper-chaotic systems via a novel adaptive interval type-2 fuzzy active sliding mode controller, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 135–144

 

 • Hadi Delavari, Milad Mohadeszadeh, Adaptive Modified Hybrid Robust Projective Synchronization between Identical and Non-identical Fractional-order Complex Chaotic Systems with Fully Unknown Parameters, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, JULY 2016, Vol. 11 / 041023-1

 

 • Hadi Delavari, Milad Mohadeszadeh, Robust Finite-time Synchronization of Non Identical Fractional-order Hyperchaotic Systems and Its Application in Secure Communication, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, Accepted
 • هادی دلاوری؛ حمید حیدری نژاد، طراحی کنترل کننده پسگام مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی برای سیستم شناور مغناطیسی، مجله مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 17، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 187-195
 • حمید حیدری نژاد؛ هادی دلاوری، تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه327-335

 

 • هادی دلاوری، میلاد محدث زاده ،کنترل آشوب در سیستم انتقال چرخ‌دنده با استفاده از روش کنترل مود‌لغزشی ترمینال تطبیقی جدید با عامل غیرخطی در ورودی کنترلی، مجله کنترل، جلد 10، شماره 4، زمستان 1395 
 • Imani; H. Delavari, Tuning a PD-type Fuzzy Controller by Particle Swarm Optimization for Photovoltaic Systems to Achieve Maximum Power Point Tracking, Journal of Solar Energy Research (JSER), Volume 2, Issue 2, Spring 2017, Page 33-39
 • هادی دلاوری، عاطفه عزیزخانی، پویا شیوعی، طراحی و ساخت عملی کنترل کننده PID مرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطاف‎پذیر، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 17، شماره 10، دی 1396، صفحه 411-419
 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Hybrid complex projective synchronization of complex chaotic systems using active control technique with nonlinearity in the control input, Control Engineering and Applied Informatics,  Vol 20, No 1 (2018)

 

 • Hamid Heydarinejad, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, Fuzzy type-2 fractional Backstepping blood glucose control based on sliding mode observer, International Journal of Dynamics and Control, https://doi.org/10.1007/s40435-018-0445-8
 • Hadi Delavari, Hamid Heydarinejad, Dumitru Baleanu, Adaptive Fractional Order Blood Glucose Regulator Based on High Order Sliding Mode Observer, IET Systems Biology, DOI:  10.1049/iet-syb.2018.5016 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

برخی از مقالات ارائه شده در کنفرانسها:

 • هادی دلاوری، کنترل دور موتور از طریق خط تلفن، پنجمین سمینار قدرت، دانشگاه صنعت آب وبرق شهید عباسپور، 24 مهر ماه 1382.
 • هادی دلاوری، طراحی وساخت سیستم کنترل از راه دور وسایل الکترونیکی از طریق خط تلفن، نشریه برق علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، سال اول شماره دوم.
 • هادی دلاوری، ابو الفضل رنجبر نوعی، طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای بویلر نیروگاه، کنفرانس ملی مهندسی برق، دانشگاه آزاد نجف آباد، 15 اسفند 1386
 • هادی دلاوری، مديريت مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از خطوط تلفن، همایش نظام مهندسی استان مازندران، محمود آباد، 21 آذر ماه 1386
 • Delavari, R. Ghaderi, Modeling and Performance Evaluation of Multiprocessor System Using General Stochastic Petri net, Ferdowsi University of Mashad, IKT 2007, 27 Nov. 2007.
 • Delavari , A. Ranjbar, S. Minagar, Position and Speed Controller for a DC Motor Using Artificial Intelligent, 13th International CSI Computer Conference, Kish Island, March 9-11 2008.
 • Delavari, A. Ranjbar, Genetic-based Fuzzy Sliding Mode Control of an Interconnected Twin-Tanks, EUROCON 2007 The International Conference on “Computer as a Tool” Warsaw, Poland, September 9-12,pp.714-719, 1-4244-0813-X/07/$20.00 2007 IEEE.
 • Delavari, Gh. Alizadh, M. Sharifian, Optimal Integral State Feedback controller for a DC motor, International Conference on Electrical Machine, ICEM'2006 , Athens, Greece,2-5 sep. 2006
 • Delavari, A. Ranjbar, Robust Intelligent Control of Coupled Tanks, 9th WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELING & SIMULATION (ACMOS ‘07), Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007
 • Delavari, A. Ranjbar N., R. Ghaderi, S. Momani, Fractional Sliding Mode Control for Synchronization of Chaotic Systems, Fractional Differentiation and its Applications, Ankara, Turkey, 05 - 07 November, 2008
 • Delavari, A. Ranjbar N., R. Ghaderi, S. Momani, Robust Fractional Sliding Mode Control for a Coupled Tank, Fractional Differentiation and its Applications, Ankara, Turkey, 05 - 07 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional Order Controller for Two-degree of Freedom Polar Robot, International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, 03 - 04 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional Order Controller Strategy for Nonlinear Dynamic Systems, International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, 03 - 04 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., Fractional Order Feedback Controller for an Inverted Pendulum System, 3rd International Conference on Electrical Engineering , ICEE 2009, University of Engineering and Technology, Lahore Pakistan, 10-11 April, 2009
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Intelligent Dynamic Sliding Mode Control Strategy for Interconnected Twin-Tanks, 3rd  International Conference on Electrical Engineering , ICEE 2009, University of Engineering and Technology, Lahore Pakistan, 10-11 April, 2009
 • H. Delavari, M. R. Faieghi, D. Baleanu, Adaptive Active Sliding Mode Control for Two-degree of Freedom Polar Robot , 3rd Conference on Nonlinear Science and Complexity NSC2010, 28 - 31 July, 2010 Ankara
 • H. Delavari, M. R. Faieghi, Fractional-Order Sliding Mode Controller for Inverted Pendulum, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S.H. HosseinNia, S. Momani, Adaptive Fractional PID Controller for Robot Manipulator, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, A Study on the Stability of Fractional Order Systems, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • M. R. Faieghi, H. Delavari, Control of an Uncertain Fractional-Order Chaotic System via Fuzzy Fractional-Order Sliding Mode Control, ISCEE 2010, Tehran, Iran
 • S. Gholipour P.; A. Alfi; H. Delavari, Chaos Synchronization of Fractional-Order Chaotic Lorenz-Stenflo System via Fractional Sliding Mode Control, 5th SASTech 2011, Khavaran Higher-education Institute, Mashhad, Iran. May 12-14
 • M. R. Faieghi, H. Delavari and A. A. Jalali, Control of Lorenz System with a Novel Fractional Controller: A Caputo’s Differintegration Based Approach, ICCIA 2011, December 27-29, Shiraz, Iran.
 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, A Note On Stability Of Sliding Mode Dynamics In Suppression Of  Fractional-Order Chaotic Systems, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Mohammad Reza Faieghi, Suwat Kuntanapreeda, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu , Stabilization Of A Class Of Fractional Chaotic Systems With A Simple Controller, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Danial Mohammadi, Hadi Delavari, Fractional-Order Chaos Control via Factional-Order Controller, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Danial Mohammadi Senejohnny, Mohammad Reza Faieghi, and Hadi Delavari, Adaptive Synchronization of Fractional Order Chaotic Systems with Unknown Perturbation, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Seyed Manouchehr Hosseini Pilangorgi , Hadi Delavari, A Novel Chaotic Secure Communication System using Fuzzy Synchronization, 13th  Iranian Conference on Fuzzy Systems, Qazvin, Iran, 27 to 29 August, 2013
 • Amir Sajad Nikanjamm, Abas Fattahi, Hadi Delavari,  Multistage expansion planning for distribution networks in the presence of Distributed Generation Using Genetic Algorithm (In persian), 5th Iranian conference on electrical & electronic engineering (ICEEE2013), 20-22 August 2013, Gonabad, Iran.
 • Omid Heydarnia,  Hadi Delavari, Chattering-free Fuzzy Hierarchical Sliding Mode Control Strategy for a Class of  Underactuated Systems, 13th  Iranian Conference on Fuzzy Systems, Qazvin, Iran, 27 to 29 August, 2013
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Hadi Bahadori, Finite Time Global Synchronization of Two Fractional order chaotic Nonlinear Gyros with Unmatched Uncertainties, The 13th Iranian Aerospace Society Conference, Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran, 4-6 march 2014
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Vahid Behnamgol, Control of an Uncertain Fractional-Order Chaotic System Using a New Finite Time Second Order Sliding Mode control Algorithm, ICEE 2014, 20-22 May 2014, Tehran
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Vahid Behnamgol, Robust Finite Time Synchronization of Two Uncertain Chaotic Nonlinear Gyros Using Smooth Second-Order Sliding Mode Control Technique, The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014, 22-24 April, 2014, Mech. Eng. Dept., Faculty of Eng., Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
 • Hadi Delavari, Mahmood Barati, New hybrid method in maximum power point tracking at photovoltaic cells, 4th Annual Clean Energy Conference (ACEC2014), 2014/06/25-26, Iran
 • هادي دلاوري، محمود براتي، روش تركيبي نو در رديابي نقطه ماكزيمم توان سلول هاي فتوولتائيك، چهارمين كنفرانس سالانه انرژي پاك،كرمان - مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، 4تا 5 تیر1393
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Robust Optimal Stabilization of an Uncertain MIMO Hypothetical Aircraft System Using LQG/LTR Controller, ICEEE2014, 6th Iranian Conference on Electrical & Electronics Engineering, Islamic Azad university of Gonabad, Gonabad , August 19-21, 2014.
 • احسان بیات، هادی دلاوری، تنظیم بهینه پایدار‌‌‌کننده سیستم قدرت با استفاده از روش بهینه‌سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق،3 بهمن ماه 93، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.mechanical in Iran, Gorgan, Golstan university, 18 December 2014.
 • احسان بیات، هادی دلاوری، بررسی مقایسه ای پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از بهینه‌سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری و الگوریتم زنبور عسل مصنوعی، همایش الکترونیکی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، 25 اسفند ماه 93
 • احسان بیات، هادی دلاوری، مقایسه روشهای مختلف برای تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، 30 بهمن 93، دانشگاه تهران
 • احسان بیات، هادی دلاوری، ارزیابی عملکرد پایدار کننده های سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر تدریس-یادگیری در یک سیستم چند ماشینه، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، 30 بهمن 93، دانشگاه تهران
 • غلامرضا حدیدی، هادی دلاوری، تشخیص کلمات دست نویس فارسی برمبنای استخراج ویژگی های کلمات و الگوریتم فازی،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر،کرمانشاه، 9و10 خرداد 94
 • محمد حباک، هادی دلاوری، معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون چترینگ با استفاده از مانیفولدهای ترکیبی جهت کنترل برداری موتور القایی، کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه ازاد اسلامی واحد لنگرود،6و7 اسفند ماه 93 lcee2015
 • سید مهدی حسینی، هادی دلاوری، تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش فازی عصبی (ANFIS)، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 94، تنکابن
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری، بهینه سازی کنترل کننده فازی توسط الگوریتم ژنتیک برای ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های فتولتائیک، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 94، تنکابن
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری، مطالعه و بررسی تکنیک های ردیابی ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، 30 بهمن 93
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری ، طراحی کنترل کننده MPPT ، برای سیستمهای نسل توربین بادی با استفاده از جبرانگرشبکه عصبی، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، 9 خرداد 94، کرمانشاه
 • Seyed Mehdi Hosseini, Hadi Delavari, Optimizing Inteligent methods of internal Fault Recognition in Power Transformers by the help of PSO Algorithm, The international conference  on non-linear systems & optimization in computer and electrical engineering, , 26-27 May 2015, UAE
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت بر اساس تئوری کنترل مدلغزش و سیستم مرتبه کسری، دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم وفناوری، کرمان،30 تیر 94.
 • Amir Hussein Kimiaee Asadi, Hadi delavari, Mohammad Habibi, Voltage control and loss reduction in distribution networks at presence of DGs by fuzzy logic method, The international conference on non-linear systems & optimization in computer & electrical engineering,26-27 may 2015, Dubai international academic city
 • مهدی حمید زاده، هادی دلاوری، ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی با استفاده از منطق فازی بهبود یافته مبتنی بر PSO،هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، با محوریت انرژی های نو، استان گلستان، مرداد 94
 • محمدمهدی مدرس سبزواری ، هادی دلاوری، جایابی بهینه مدلهای مختلف منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، نخستين کنفرانس بين المللی مهندسی برق و علوم کامپيوتر، 11شهریور ماه 94

 

 • Mohamad Imani, Hadi Delavari, Tuning a PD-type Fuzzy Controller by Particle Swarm Optimization for Photovoltaic Systems to Achieve Maximum Power Point Tracking, 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy,30-31 August 2015, Tehran university
 • Amir Hussein Kimiaee Asadi, Hadi delavari, Alireza Jahangiri,Voltage and reactive power control and power loss reduction in distribution networks in presence of distributed generation source using fuzzy logic, The international conference on research in engineering science and technology, 21 July 2015, Turkey
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مقاوم بر اساس تئوری کنترل مدلغزشی و مشتق مرتبه کسری برای سیستم قدرت چند ماشینه، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، 19 شهریور 94، دانشگاه تهران
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت بر اساس کنترل مدلغزش و مشتق مرتبه کسریPID، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، 19 شهریور 94، دانشگاه تهران
 • Hadi Delavari, Behzad Ghanbari, Dumitru Baleanu, A new fractional adaptive terminal sliding mode controller for continuous stirred tank reactor with observer and uncertainty, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, Novi Sad, Serbia, July 18 - 20, 2016.
 • هادی دلاوری، سينا نادریان، کنترل فازی ریزشبکه جزیره ای هيبرید شامل منابع توليد پراکنده خورشيدی ، بادی و سيستم ذخيره کننده انرژی، پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده،18و19 اسفند1395، دانشگاه گیلان
 • Hadi Delavari, Roya joker, Fractional Order Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Controller Design for a Knee Joint Orthosis with Nonlinear Disturbance, 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, Shiraz University, 21-23 Nov 2017

 

 • Hadi Delavari, Sina Naderian, Backstepping Fractional Terminal Sliding Mode Voltage Control of an Islanded Microgrid, 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, Shiraz University, 21-23 Nov 2017
 •  
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1391و1392
پژوهشگر برتر گروه برق از سال 1391 تا 1395
سرپرست گروه صنایع نوین و ارتباط با صنعت 
مسئول امور مربوط به استعدادهای درخشان 
مدیر گروه برق

 

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
سيستم هاي كنترل خطي
کنترل غیر خطی
کنترل فازی
کنترل مدرن
مباحث ویژه ارشد (سیستم های مرتبه کسری)
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

delavari@hut.ac.ir,delavari@ieee.org

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
hdelavari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - کنترل

کنترل غیر خطی
کنترل کننده ها و سیستم های مرتبه کسری
کنترل ربات
کنترل فازی
کنترل سیستم های قدرت

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

https://scholar.google.com/citations?user=kqP3cGkAAAAJ&hl=en

 

 • برخی از مقالات چاپ شده در مجلات
 • Mohammad Reza Faieghi, H. Delavari, Dumitru Baleanu, A note on stability of sliding mode dynamics in suppression of fractional-order chaotic systems, Computers and Mathematics with Applications, Volume 66, Issue 5, September 2013, Pages 832–837
 • Mohammad Reza Faieghi, suwat kuntanapreeda, H. Delavari, Dumitru Baleanu, LMI-based Stabilization of a Class of Fractional-Order Chaotic Systems, April 2013, Volume 72, Issue 1-2, pp 301-309, Nonlinear Dynamics

 

 

 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional order control of a coupled tank, Nonlinear Dynamics Springer, 2010, Volume 61, Number 3, 383-397.

 

 • B. B. Sharifian, R. Rahnavard , H. Delavari, Velocity Control of DC Motor Based Intelligent methods and Optimal Integral State Feedback Controller, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 1, No. 1, pp. 81-84, April 2009.

 

 • Baleanu, A. Ranjbar, S.J. Sadati, H. Delavari, T. Abdelhawad(Maraaba), V. Geji, Lyapunov-Krasovskii Stability Theorem for Fractional Systems with Delay, Romanian journal of physic, vol. 56/2011, no. 5-6

 

 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, A novel adaptive controller for two-degree of freedom polar robot with unknown perturbations, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, February 2012, 17 (2012),  1021-1030

 

 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Chaos in fractional-order Genesio–Tesi system and its synchronization, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, February 2012, 17 (2012), 731-741.

 

 • Delavari, Dumitru Baleanu, S.J. Sadati, Stability analysis of Caputo fractional-order nonlinear systems revisited, Nonlinear Dyn,  March 2012, Volume 67, Issue 4, pp 2433-2439.

 

 • Mohammad Reza Faieghi, H. Delavari, Dumitru Baleanu, Control of an Uncertain Fractional-Order Liu System via Fuzzy Fractional-Order Sliding Mode Control, Journal of Vibration and Control, August 2012 vol. 18 no. 9 1366-1374

 

 • Hadi Delavari, Reza Ghaderi, Abolfazl Ranjbar, Shaher Momani, Reply to ‘‘Comments on ‘‘Fuzzy fractional order sliding mode controller for nonlinear systems, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 15 (2010) 963–978’’ ’’, Volume 17, Issue 10, October 2012, Pages 4010–4014.

 

 • Danial Mohammadi Senejohnny, Hadi Delavari, Active sliding observer scheme based fractional chaos synchronization, Commun Nonlinear Sci Numer Simul at (2012) , Volume 17, Issue 11, November 2012, Pages 4373–4383.

 

 • Danial Mohammadi Senejohnny , Hadi Delavari, Linear estimator for fractional systems, signal and image processing, SIViP SIVi P (February 2014) 8:389–396

 

 

 • Hadi Delavari, Danial Mohammadi Senejohnny, Dumitru Baleanu, sliding observer for synchronization of fractional order chaotic systems with mismatched parameter, Central European Journal of Physics, October 2012, Volume 10, Issue 5, pp 1095-1101.

 

 • Hadi Delavari, Patrick Lanusse, Joclyne Sabatier, Fractional Order Controller Design for a Flexible Link Manipulator Robot, Asian Journal of Control, Article Volume 15, Issue 3, pages 783–795, May 2013.

 

 • Mohammad Reza Faieghi, suwat kuntanapreeda, H. Delavari, Dumitru Baleanu, Robust Stabilization of Fractional-Order Chaotic Systems with Linear Controllers: LMI-Based Sufficient, Journal of Vibration and Control, 2014, Vol. 20(7) 1042–1051

 

 • Mehdi Shokri Kamal, Abbas Fattahi Meiabadi, Hadi Delavari, Improvement and Planning for Utilization of Sparse Production Resources in Distribution Networks Using DP Dynamic Algorithm,  International Research Journal of Applied and Basic Sciences,2013, Vol, 6 (11): 1619-1626

 

 • Mohammad Reza Behjameh; Hadi Delavari; Ahmadreza Vali , Global Finite Time Synchronization of Two Nonlinear Chaotic Gyros Using High Order Sliding Mode Control, Journal of Applied and Computational Mechanics, 1, No. 1, (spring 2014), 26-34

 

 • Alireza Mohammad Mashalizadeh, Hadi Delavari, Farhad Razaghian, Defect Detection in Drilling Pipes, using Combination of Artificial Neural Networks and Machine Vision Techniques, International journal of Computer Science & Network Solutions, Volume 2., No.8, Aug.2014, 48 -57

 

 • Hadi Delavari, Mostafa Shokrian Zeini, Fuzzy Modeling and Synchronization of a New Hyperchaotic Complex System with Uncertainties, Journal of applied and computational mechanics, 1, No.  3, (2015), 134-144.
 • Hadi Delavari, A novel fractional adaptive active sliding mode controller for synchronization of non-identical chaotic systems with disturbance and uncertainty, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 102–114

 

 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Synchronization of Fractional-Order Hyper-chaotic Systems based on a New Adaptive Sliding Mode Control, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 124–134

 

 • Hadi Delavari, Ayyob Asadbeigi, Omid Heydarnia, Synchronization of Micro- Electro- Mechanical – Systems in Finite Time; Discontinuity, Nonlinearity and Complexity, 4(2) (2015) 173–185
 • Gholamreza Hadidi and Hadi Delavari, PERSIAN HANDWRITTEN WORDS DETECTION BASED ON FEATURES EXTRACTION AND FUZZY ALGORITHM, Electrical and Electronics Engineering: An International Journal (ELELIJ) Vol 4, No 2, May 2015
 • Ehsan BAYAT, Hadi DELAVARI, Performance Evaluation of power system stabilizers Using Teaching Learning Based Optimization of a Multi-Machine System, Cumhuriyet Science Journal, Vol. 36, No: 3 Special Issue (2015)
 • Ehsan BAYAT, Hadi DELAVARI, Comparison of Different Techniques For Tuning of Power System Stabilizer, Cumhuriyet Science Journal, 36, No: 3 Special Issue (2015)
 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Synchronization of uncertain fractional-order hyper-chaotic systems via a novel adaptive interval type-2 fuzzy active sliding mode controller, International Journal of Dynamics and Control, March 2017, Volume 5, Issue 1, pp 135–144

 

 • Hadi Delavari, Milad Mohadeszadeh, Adaptive Modified Hybrid Robust Projective Synchronization between Identical and Non-identical Fractional-order Complex Chaotic Systems with Fully Unknown Parameters, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, JULY 2016, Vol. 11 / 041023-1

 

 • Hadi Delavari, Milad Mohadeszadeh, Robust Finite-time Synchronization of Non Identical Fractional-order Hyperchaotic Systems and Its Application in Secure Communication, IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, Accepted
 • هادی دلاوری؛ حمید حیدری نژاد، طراحی کنترل کننده پسگام مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی برای سیستم شناور مغناطیسی، مجله مهندسی مکانیک مدرس،  دوره 17، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 187-195
 • حمید حیدری نژاد؛ هادی دلاوری، تنظیم گلوکز خون با استفاده از کنترل مدلغزشی مرتبه کسری تطبیقی در بیماران دیابتی نوع 1، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه327-335

 

 • هادی دلاوری، میلاد محدث زاده ،کنترل آشوب در سیستم انتقال چرخ‌دنده با استفاده از روش کنترل مود‌لغزشی ترمینال تطبیقی جدید با عامل غیرخطی در ورودی کنترلی، مجله کنترل، جلد 10، شماره 4، زمستان 1395 
 • Imani; H. Delavari, Tuning a PD-type Fuzzy Controller by Particle Swarm Optimization for Photovoltaic Systems to Achieve Maximum Power Point Tracking, Journal of Solar Energy Research (JSER), Volume 2, Issue 2, Spring 2017, Page 33-39
 • هادی دلاوری، عاطفه عزیزخانی، پویا شیوعی، طراحی و ساخت عملی کنترل کننده PID مرتبه کسری برای یک ربات تک لینک انعطاف‎پذیر، مجله مهندسی مکانیک مدرس، دوره 17، شماره 10، دی 1396، صفحه 411-419
 • Milad Mohadeszadeh, Hadi Delavari, Hybrid complex projective synchronization of complex chaotic systems using active control technique with nonlinearity in the control input, Control Engineering and Applied Informatics,  Vol 20, No 1 (2018)

 

 • Hamid Heydarinejad, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, Fuzzy type-2 fractional Backstepping blood glucose control based on sliding mode observer, International Journal of Dynamics and Control, https://doi.org/10.1007/s40435-018-0445-8
 • Hadi Delavari, Hamid Heydarinejad, Dumitru Baleanu, Adaptive Fractional Order Blood Glucose Regulator Based on High Order Sliding Mode Observer, IET Systems Biology, DOI:  10.1049/iet-syb.2018.5016 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

برخی از مقالات ارائه شده در کنفرانسها:

 • هادی دلاوری، کنترل دور موتور از طریق خط تلفن، پنجمین سمینار قدرت، دانشگاه صنعت آب وبرق شهید عباسپور، 24 مهر ماه 1382.
 • هادی دلاوری، طراحی وساخت سیستم کنترل از راه دور وسایل الکترونیکی از طریق خط تلفن، نشریه برق علم و صنعت، دانشگاه علم و صنعت، سال اول شماره دوم.
 • هادی دلاوری، ابو الفضل رنجبر نوعی، طراحی کنترل کننده مقاوم بهینه برای بویلر نیروگاه، کنفرانس ملی مهندسی برق، دانشگاه آزاد نجف آباد، 15 اسفند 1386
 • هادی دلاوری، مديريت مصرف انرژي الكتريكي با استفاده از خطوط تلفن، همایش نظام مهندسی استان مازندران، محمود آباد، 21 آذر ماه 1386
 • Delavari, R. Ghaderi, Modeling and Performance Evaluation of Multiprocessor System Using General Stochastic Petri net, Ferdowsi University of Mashad, IKT 2007, 27 Nov. 2007.
 • Delavari , A. Ranjbar, S. Minagar, Position and Speed Controller for a DC Motor Using Artificial Intelligent, 13th International CSI Computer Conference, Kish Island, March 9-11 2008.
 • Delavari, A. Ranjbar, Genetic-based Fuzzy Sliding Mode Control of an Interconnected Twin-Tanks, EUROCON 2007 The International Conference on “Computer as a Tool” Warsaw, Poland, September 9-12,pp.714-719, 1-4244-0813-X/07/$20.00 2007 IEEE.
 • Delavari, Gh. Alizadh, M. Sharifian, Optimal Integral State Feedback controller for a DC motor, International Conference on Electrical Machine, ICEM'2006 , Athens, Greece,2-5 sep. 2006
 • Delavari, A. Ranjbar, Robust Intelligent Control of Coupled Tanks, 9th WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELING & SIMULATION (ACMOS ‘07), Istanbul, Turkey, May 27-29, 2007
 • Delavari, A. Ranjbar N., R. Ghaderi, S. Momani, Fractional Sliding Mode Control for Synchronization of Chaotic Systems, Fractional Differentiation and its Applications, Ankara, Turkey, 05 - 07 November, 2008
 • Delavari, A. Ranjbar N., R. Ghaderi, S. Momani, Robust Fractional Sliding Mode Control for a Coupled Tank, Fractional Differentiation and its Applications, Ankara, Turkey, 05 - 07 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional Order Controller for Two-degree of Freedom Polar Robot, International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, 03 - 04 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Fractional Order Controller Strategy for Nonlinear Dynamic Systems, International Workshop on New Trends in Science and Technology, Ankara, Turkey, 03 - 04 November, 2008
 • Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., Fractional Order Feedback Controller for an Inverted Pendulum System, 3rd International Conference on Electrical Engineering , ICEE 2009, University of Engineering and Technology, Lahore Pakistan, 10-11 April, 2009
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, Intelligent Dynamic Sliding Mode Control Strategy for Interconnected Twin-Tanks, 3rd  International Conference on Electrical Engineering , ICEE 2009, University of Engineering and Technology, Lahore Pakistan, 10-11 April, 2009
 • H. Delavari, M. R. Faieghi, D. Baleanu, Adaptive Active Sliding Mode Control for Two-degree of Freedom Polar Robot , 3rd Conference on Nonlinear Science and Complexity NSC2010, 28 - 31 July, 2010 Ankara
 • H. Delavari, M. R. Faieghi, Fractional-Order Sliding Mode Controller for Inverted Pendulum, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S.H. HosseinNia, S. Momani, Adaptive Fractional PID Controller for Robot Manipulator, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • H. Delavari, R. Ghaderi, A. Ranjbar N., S. Momani, A Study on the Stability of Fractional Order Systems, FDA2010, University of Extremadura, Badajoz, Spain, October 18-20, 2010.
 • M. R. Faieghi, H. Delavari, Control of an Uncertain Fractional-Order Chaotic System via Fuzzy Fractional-Order Sliding Mode Control, ISCEE 2010, Tehran, Iran
 • S. Gholipour P.; A. Alfi; H. Delavari, Chaos Synchronization of Fractional-Order Chaotic Lorenz-Stenflo System via Fractional Sliding Mode Control, 5th SASTech 2011, Khavaran Higher-education Institute, Mashhad, Iran. May 12-14
 • M. R. Faieghi, H. Delavari and A. A. Jalali, Control of Lorenz System with a Novel Fractional Controller: A Caputo’s Differintegration Based Approach, ICCIA 2011, December 27-29, Shiraz, Iran.
 • Mohammad Reza Faieghi, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu, A Note On Stability Of Sliding Mode Dynamics In Suppression Of  Fractional-Order Chaotic Systems, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Mohammad Reza Faieghi, Suwat Kuntanapreeda, Hadi Delavari, Dumitru Baleanu , Stabilization Of A Class Of Fractional Chaotic Systems With A Simple Controller, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Danial Mohammadi, Hadi Delavari, Fractional-Order Chaos Control via Factional-Order Controller, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Danial Mohammadi Senejohnny, Mohammad Reza Faieghi, and Hadi Delavari, Adaptive Synchronization of Fractional Order Chaotic Systems with Unknown Perturbation, The Fifth Symposium on Fractional Differentiation and Its Applications, May 14-17 2012, Hohai University, Nanjing, China
 • Seyed Manouchehr Hosseini Pilangorgi , Hadi Delavari, A Novel Chaotic Secure Communication System using Fuzzy Synchronization, 13th  Iranian Conference on Fuzzy Systems, Qazvin, Iran, 27 to 29 August, 2013
 • Amir Sajad Nikanjamm, Abas Fattahi, Hadi Delavari,  Multistage expansion planning for distribution networks in the presence of Distributed Generation Using Genetic Algorithm (In persian), 5th Iranian conference on electrical & electronic engineering (ICEEE2013), 20-22 August 2013, Gonabad, Iran.
 • Omid Heydarnia,  Hadi Delavari, Chattering-free Fuzzy Hierarchical Sliding Mode Control Strategy for a Class of  Underactuated Systems, 13th  Iranian Conference on Fuzzy Systems, Qazvin, Iran, 27 to 29 August, 2013
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Hadi Bahadori, Finite Time Global Synchronization of Two Fractional order chaotic Nonlinear Gyros with Unmatched Uncertainties, The 13th Iranian Aerospace Society Conference, Faculty of New Sciences & Technologies, University of Tehran, Tehran, 4-6 march 2014
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Vahid Behnamgol, Control of an Uncertain Fractional-Order Chaotic System Using a New Finite Time Second Order Sliding Mode control Algorithm, ICEE 2014, 20-22 May 2014, Tehran
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Vahid Behnamgol, Robust Finite Time Synchronization of Two Uncertain Chaotic Nonlinear Gyros Using Smooth Second-Order Sliding Mode Control Technique, The 22st Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2014, 22-24 April, 2014, Mech. Eng. Dept., Faculty of Eng., Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
 • Hadi Delavari, Mahmood Barati, New hybrid method in maximum power point tracking at photovoltaic cells, 4th Annual Clean Energy Conference (ACEC2014), 2014/06/25-26, Iran
 • هادي دلاوري، محمود براتي، روش تركيبي نو در رديابي نقطه ماكزيمم توان سلول هاي فتوولتائيك، چهارمين كنفرانس سالانه انرژي پاك،كرمان - مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، 4تا 5 تیر1393
 • Mohammad Reza Behjameh, Hadi Delavari, Robust Optimal Stabilization of an Uncertain MIMO Hypothetical Aircraft System Using LQG/LTR Controller, ICEEE2014, 6th Iranian Conference on Electrical & Electronics Engineering, Islamic Azad university of Gonabad, Gonabad , August 19-21, 2014.
 • احسان بیات، هادی دلاوری، تنظیم بهینه پایدار‌‌‌کننده سیستم قدرت با استفاده از روش بهینه‌سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری، اولین همایش ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق،3 بهمن ماه 93، دانشگاه آزاد اسلامی ساوه.mechanical in Iran, Gorgan, Golstan university, 18 December 2014.
 • احسان بیات، هادی دلاوری، بررسی مقایسه ای پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از بهینه‌سازی مبتنی بر تدریس- یادگیری و الگوریتم زنبور عسل مصنوعی، همایش الکترونیکی پژوهشهای نوین در علوم و فناوری، 25 اسفند ماه 93
 • احسان بیات، هادی دلاوری، مقایسه روشهای مختلف برای تنظیم پایدار کننده سیستم قدرت، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، 30 بهمن 93، دانشگاه تهران
 • احسان بیات، هادی دلاوری، ارزیابی عملکرد پایدار کننده های سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی مبتنی بر تدریس-یادگیری در یک سیستم چند ماشینه، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، 30 بهمن 93، دانشگاه تهران
 • غلامرضا حدیدی، هادی دلاوری، تشخیص کلمات دست نویس فارسی برمبنای استخراج ویژگی های کلمات و الگوریتم فازی،کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر،کرمانشاه، 9و10 خرداد 94
 • محمد حباک، هادی دلاوری، معرفی رویتگر مد لغزشی مقاوم بدون چترینگ با استفاده از مانیفولدهای ترکیبی جهت کنترل برداری موتور القایی، کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه ازاد اسلامی واحد لنگرود،6و7 اسفند ماه 93 lcee2015
 • سید مهدی حسینی، هادی دلاوری، تشخیص خطای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از روش فازی عصبی (ANFIS)، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 94، تنکابن
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری، بهینه سازی کنترل کننده فازی توسط الگوریتم ژنتیک برای ردیابی نقطه حداکثر توان در سیستم های فتولتائیک، دومین کنفرانس ملی توسعه علوم مهندسی، 23 اردیبهشت 94، تنکابن
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری، مطالعه و بررسی تکنیک های ردیابی ماکزیمم توان در سلول های خورشیدی، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک، دانشگاه تهران، 30 بهمن 93
 • هادی دلاوری، سیده زهرا رشید نژاد حیدری ، طراحی کنترل کننده MPPT ، برای سیستمهای نسل توربین بادی با استفاده از جبرانگرشبکه عصبی، کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، 9 خرداد 94، کرمانشاه
 • Seyed Mehdi Hosseini, Hadi Delavari, Optimizing Inteligent methods of internal Fault Recognition in Power Transformers by the help of PSO Algorithm, The international conference  on non-linear systems & optimization in computer and electrical engineering, , 26-27 May 2015, UAE
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت بر اساس تئوری کنترل مدلغزش و سیستم مرتبه کسری، دومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم وفناوری، کرمان،30 تیر 94.
 • Amir Hussein Kimiaee Asadi, Hadi delavari, Mohammad Habibi, Voltage control and loss reduction in distribution networks at presence of DGs by fuzzy logic method, The international conference on non-linear systems & optimization in computer & electrical engineering,26-27 may 2015, Dubai international academic city
 • مهدی حمید زاده، هادی دلاوری، ردیابی نقطه حداکثر توان سلول های خورشیدی با استفاده از منطق فازی بهبود یافته مبتنی بر PSO،هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، با محوریت انرژی های نو، استان گلستان، مرداد 94
 • محمدمهدی مدرس سبزواری ، هادی دلاوری، جایابی بهینه مدلهای مختلف منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری، نخستين کنفرانس بين المللی مهندسی برق و علوم کامپيوتر، 11شهریور ماه 94

 

 • Mohamad Imani, Hadi Delavari, Tuning a PD-type Fuzzy Controller by Particle Swarm Optimization for Photovoltaic Systems to Achieve Maximum Power Point Tracking, 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy,30-31 August 2015, Tehran university
 • Amir Hussein Kimiaee Asadi, Hadi delavari, Alireza Jahangiri,Voltage and reactive power control and power loss reduction in distribution networks in presence of distributed generation source using fuzzy logic, The international conference on research in engineering science and technology, 21 July 2015, Turkey
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مقاوم بر اساس تئوری کنترل مدلغزشی و مشتق مرتبه کسری برای سیستم قدرت چند ماشینه، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، 19 شهریور 94، دانشگاه تهران
 • هادی دلاوری، کیسان فلاح زاده، طراحی پایدار ساز سیستم قدرت بر اساس کنترل مدلغزش و مشتق مرتبه کسریPID، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر، 19 شهریور 94، دانشگاه تهران
 • Hadi Delavari, Behzad Ghanbari, Dumitru Baleanu, A new fractional adaptive terminal sliding mode controller for continuous stirred tank reactor with observer and uncertainty, International Conference on Fractional Differentiation and its Applications, Novi Sad, Serbia, July 18 - 20, 2016.
 • هادی دلاوری، سينا نادریان، کنترل فازی ریزشبکه جزیره ای هيبرید شامل منابع توليد پراکنده خورشيدی ، بادی و سيستم ذخيره کننده انرژی، پنجمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده،18و19 اسفند1395، دانشگاه گیلان
 • Hadi Delavari, Roya joker, Fractional Order Adaptive Fuzzy Terminal Sliding Mode Controller Design for a Knee Joint Orthosis with Nonlinear Disturbance, 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, Shiraz University, 21-23 Nov 2017

 

 • Hadi Delavari, Sina Naderian, Backstepping Fractional Terminal Sliding Mode Voltage Control of an Islanded Microgrid, 5th International Conference on Control, Instrumentation, and Automation, Shiraz University, 21-23 Nov 2017
 •  
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1391و1392
پژوهشگر برتر گروه برق از سال 1391 تا 1395
سرپرست گروه صنایع نوین و ارتباط با صنعت 
مسئول امور مربوط به استعدادهای درخشان 
مدیر گروه برق

 

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
سيستم هاي كنترل خطي
کنترل غیر خطی
کنترل فازی
کنترل مدرن
مباحث ویژه ارشد (سیستم های مرتبه کسری)
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

delavari@hut.ac.ir,delavari@ieee.org