عکس کاور خود را تغییر دهید
Khodabandeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - کنترل
081-38411533

ترکیب اطلاعات سنسوری
کنترل تطبیقی
کنترل پیش‌بین خطی و غیر خطی
کنترل سیستمهای UAV
اتوماسیون، ابزاردقیق و کنترل صنعتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Vahdanipour and M. Khodabandeh, “Adaptive fractional order sliding mode control for a quadrotor with a varying load”, Aerospace Science and Technology (AESCTE), Vol. 86, March 2019, PP:737-747, (DOI: 10.1016/j.ast.2019.01.053)
 • M. Shahri and M. Khodabandeh, “Generalized Aggregate Uncertainty Measure 2 for Uncertainty Evaluation of a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem”, Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 2, Summer & Autumn 2017, PP: 21-30, DOI:10.22060/miscj.2016.826.
 • M. Shahri and M. Khodabandeh, “Uncertainty Measurement for Ultrasonic Sensor Fusion Using Generalized Aggregated Uncertainty Measure 1”, Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 1, Winter & Spring 2017, PP: 85-94, 10.22060/miscj.2016.827.
 • محسن وحدانی‌پور و مهدی خدابنده، «کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش برگشت به عقب کوادروتور با حذف اثر اغتشاش بار و تخمین اینرسی به روش تطبیقی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 80، جلد 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحات 775-783.
 • M. Karamali and M. Khodabandeh, “A Distributed Solar Collector Field Temperature Profile Control and Estimation Using Inlet    Oil Temperature and Radiation Estimates based on Iterative Extended Kalman Filter”, Renewable Energy,Vol. 101, February 2017 ,  PP: 144-155, (DOI: 10.1016/j.renene.2016.08.049).                  
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “Adaptive Robust Free Sliding Mode Controller Design for Full Control of a Quadrotor       with External Disturbances”, Transactions of the Institute of Measurement and Control (TIMC),
  (DOI: 10.1177/0142331215611210).                                                                                                          
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “A Novel Adaptive Free Chattering Sliding Mode Control for a Quadrotor”, Aerospace Science and Technology (AESCTE), Vol.45, September 2015, pp.294-308. (DOI:10.1016/j.ast.2015.05.022).
 • عليرضا مديرروستا و مهدي خدابنده، «طراحي يک روش کنترل مد لغزشي انتگرالي تطبيقي براي پايدار‌سازي زمان محدود و مقاوم پرنده چهارملخه»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 75، جلد 46، شماره 1، بهار 1395، صفحات 321-332.
 • T. Salehi, M. Shokrian, A. Modirrousta, M. Khodabandeh, M. Heidari, “Estimation of the Collapse Potential of Loess Soils in Golestan Province using Neural Networks and Neuro-Fuzzy Systems”, Arabian Journal of Geosciences, Vol. 8, Issue 11 , November, 2015, pp. 9557-9567 (DOI: 10.1007/s12517-015-1894-4).             
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Uncertainty Evaluation for an Ultrasonic Data Fusion based Target Differentiation Problem Using Generalized Aggregated Uncertainty Measure”, Measurement, Vol. 59, January 2015, pp. 139-144 ,(DOI: 10.1016/j.measurement.2014.09.036).                   
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Uncertainty Evaluation for a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem", International Journal of General Systems (IJGS), Vol.43, Issue 6, pp.610-632, 2014, (DOI:10.1080/03081079.2014.896353).
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Two Generalizations of Aggregated Uncertainty Measure for Evaluation of Dezert- Smarandache Theory " , International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 11, No. 1,  pp.119-142, January  2012,World Scientific, ISSN:0219-6220.                                               
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “Adaptive Second Order Terminal Backstepping Sliding Mode for Attitude Control of Quadrotor Flying Robot with External Disturbances”, Majlesi Journal of Electrical Engineering, (MJEE), Vol.9, No. 2, June 2015.    
 • محمد ميران‌بيگي، مهدي خدابنده، فرهاد يوسفي و رضا ميران‌بيگي «کنترل کننده‌هاي فرآيند پيشرفته در اتوماسيون صنايع پتروشيمي»، مجله ابزار دقيق، شماره 27 صفحه 28 و 29 سال 1390.
 • نيما دانش‌پور، مهدي خدابنده، محمدرضا جاهدمطلق و جواد پشتان «مروري بر فناوري کنترل پيش‌بين مبتني بر مدل: مزايا، کاربردها و ملاحظات پياده‌سازي»، مجله صنعت هوشمند شماره 70 - صفحه 42-48 مهر 1385.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • مریم مسلسل و مهدی خدابنده، «کنترل گام متغیر برای یک کوادروتور با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی ترمینال و مد لغزشی ترمینال سریع»،‌ ششمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون،‌ ایران، سنندج، ‌دانشگاه کردستان و انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، ‌۸ و ۹ آبان ۱۳۹۸.
 • علی عبدلی حسین آبادی و مهدی خدابنده «استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) جهت تخمین موقعیت کوادروتور درمحیط‌های داخلی»، پنجمین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (5th International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، ‌دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی،‌ تهران، ایران، بهمن 1397. (کد اختصاصی همایش ISC: 9718041802)
 • مریم مسلسل و مهدی خدابنده «طراحی کنترل خطی‌سازی فیدبک برای کوادروتور گام متغیر»، سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 16 شهریور 97،‌ تهران، ایران. کد همایش (ISC: 97180-22105) مجوز شماره 223102/16.
 • اعظم حکم آبادی و مهدی خدابنده «طراحی کنترل ابطال‌ناپذیر برای یک کوادروتور»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تأکید بر دانش بومی،‌19 بهمن 1396، تهران، ایران. (کد اختصاصی همايش: ۷۰۸۰۵-۹۶۱۷۰)،‌ مجوز شماره 49457/16 .
 • امید نیرومندی و مهدی خدابنده «مدلسازی توان مصرفی در سیستم های چندپردازنده‌ای»،‌ دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، 28 مهر 1396، تهران، ایران. (کد همایش ISC:20601-96170)
 • عاطفه عزیزخانی و مهدی خدابنده‌ «طراحی و ترکیب کنترل خطی‌سازی فیدبک و مد لغزشی تطبیقی برای کوادروتور در مواجهه با اغتشاشات خارجی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 23 شهریور 96،‌ تهران، ایران. (کد همایش ISC:31402-96170)
 • نیلوفر ملکی و مهدی خدابنده ‌«کنترل دمای خروجی روغن در میدان کلکتورهای نیروگاه خورشیدی سهموی خطی با استفاده از کنترل کننده مدلغزشی»،‌ دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 23 شهریور 96، ‌تهران، ایران. (کد همایش ISC: 31402-96170)
 • محمد کرمعلی و مهدی خدابنده «تخمین پروفایل دمایی و دمای روغن ورودی در طرح کنترل دمای روغن خروجی نیروگاه خورشیدی شیراز با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته»، ‌اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (1st International Conference on Electrical Engineering)، کد مقاله : ee2016-04910317، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 12 خرداد1395
 • فهیمه کردی و مهدی خدابنده «کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل برای یک کوادروتور»، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، 31 اردیبهشت 1395.
 • نسیم نصراللهی و مهدی خدابنده «کنترل‌کننده پیش بین تحمل پذیر خطا برای توربین های بادی»، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد،31 اردیبهشت 1395.
 • محمدرضا محمدخانی، محسن وحدانی‌پور و ‌مهدی خدابنده «کنترل تحمل پذیر خطای کوادروتور به روش کنترل مد لغزشی تطبیقی در حضور خطای عملگرها»، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (3rd National and the 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران،‌28 بهمن 1394.
 • محسن وحدانی‌پور، محمدرضا محمدخانی و ‌مهدی خدابنده «کنترل مدلغزشی تطبیقی مبتنی بر روش برگشت به عقب کوادروتور با درنظرگرفتن بارهای نامعین»، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (3rd National and the 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران،‌28 بهمن 1394.
 • علی آدمی و مهدی خدابنده «کنترل فازی زمانبند بهره برای میدان کلکتورهای خورشیدی سهموی توزیع شده»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران، 7-8 بهمن 1394
 • مهران عطار و مهدی خدابنده «مدلسازی هایبریدی یک مبدلDC-DC و کنترل آن با کنترل پیش بین صریح»، سمینار فناوری ‏های الکترونیک قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 12-13 اسفند 1393، کد 1008.
 • مهوار طباطبایی مواهبی، مهدی خدابنده و احمد سیف «کنترل پیش بین هایبرید مبتنی بر مدل PWA برای فرآیند خنثی سازی pH»، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (ICHEC15)، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 28 تا 30 بهمن 1393، کد مقاله : N1115.
 • A. Modirrousta, M. Khodabandeh, “Adaptive Robust Sliding Mode Controller Design for Full Control of Quadrotor  with External Disturbances”, The 2nd ICRoM International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM2014), K.N. Toosi University of Technology -Tehran–Iran, October 15-17, 2014.
 • A. Modirrousta, M. Khodabandeh, “Adaptive Terminal Backstepping Sliding Mode for Attitude Control of Quadrotor    Flying Robot with External Disturbances”, 6th Iranian Conference on Electrical & Electronics Engineering (ICEEE2014),   Islamic Azad University, Gonabad Branch, August 19-21, 2014, pp. 1999-2006.
 • محمد ميران‌بيگي و مهدي خدابنده «کنترل کننده‌هاي فرآيند پيشرفته در اتوماسيون صنايع پتروشيمي»، دومين کنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران- ايران- تهران- دانشگاه صنعتي شريف- 3-4 اسفند 1389.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Uncertainty Measurement based Supervision in a Hierarchical Decision Making Problem”, In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE2010), Gediz   University, Turkey, pp.526-531, 3-5 June 2010.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Data Fusion of Cameras’ Images for Localization of an Object; DSmT-based   Approach”, In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE2010), Gediz  University, Turkey, pp. 479-485, 3-5 June 2010.                      
 • مهدي خدابنده و عليرضا محمدشهري «ارزيابي نامعيني براي نتايج حاصل از ترکيب اطلاعات سنسورهاي التراسونيک جهت تشخيص اجسام»، اولين کنفرانس بين المللي مهندسي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون (ICCIA2010)، ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 5 -6 خرداد 1389.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Experimental Study of Uncertainty Measures with Sensor Fusion Techniques”, In proceeding of 2010 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Wuhan,     China, pp. 151-154, 13-15 March 2010.                                                                                       
 • M. Khodabandeh, M. Analoui, A. M.Shahri, "Target Differentiation Using Sonar Data for Robot Applications; Neural    Network and Bayesian Approaches", International Conference on Control, Automation and Systems, COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul, KOREA, pp. 1958-1961,October 17-20, 2007.
 • M. Khodabandeh, H. Bolandi,“Model Predictive Control with State Estimation and Adaptation Mechanism for a Continuous Stirred Tank Reactor”,In Proceeding of International Conference on Control, Automation and Systems, COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul, KOREA, pp. 1466-1471, October 17-20, 2007.
 • حسين بلندي و مهدي خدابنده «کنترل پيش‌بين مبتني بر مدل غيرخطي با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه‌گيري براي يک رآکتور تانک همزن پيوسته به کمک فيلتر کالمن تعميم‌يافته» ، سيزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه زنجان، زنجان، 20-22 ارديبهشت 1384.
 • H. Bolandi, M. Khodabandeh, S. Bahmanpour, “Design of an Adaptive Predictive Controller for a Continuous Stirred  Tank Reactor”, In Proceeding of 7th WSEAS (World Scientific & Engineering Academy & Society) International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS), Prague, Czech Republic, pp. 334-340, March 13-15, 2005.
 • بهمن صادقی فروز و مهدی خدابنده «کنترل و ردیابی مسیر کوادروتورهای همکار به کمک کنترل کننده های PID»، اولین کنفرانس ملی دانشجویی هوافضای ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا، 15 مهر 1394.
 • علیرضا مدیرروستا و مهدی خدابنده، «پایدار‌سازیِ زمان محدود برای ربات پرنده چهار ملخه توسط روش مقاوم کنترل مد لغزشی انتگرالی»، هشتمین همايش دانشجویی مهندسي مکانيک ايران، ISMESTU2014، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ايران، 15 تا 17 مهر 1393، صفحه 246-251.
 • میلاد شجاعی و مهدی خدابنده «کنترل پیش بین تعمیم یافته برای یک راکتور تانک همزن پیوسته»، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، 7-9 شهریور 1391.
 • اعظم حکم آبادی، سیده نغمه مصدقی و مهدی خدابنده «ترکیب اطلاعات سنسور التراسونیک به کمک شبکه عصبی جهت تفکیک اهداف»، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، 7-9 شهریور 1391.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

کارشناسی ارشد:

دانشگاه صنعتی همدان

 • راهنمایی: «طراحی تخمین‌گر حالت برای یک کوادروتور با ترکیب اطلاعات سنسوری مبتنی بر فیلتر کالمن خنثی تکراری»، در حال انجام
 • راهنمایی: « تخمین پروفایل دمای روغن خروجی در میدان کلکتورهای خورشیدی توزیع شده با فیلتر کالمن خنثی»،‌ در حال انجام
 • راهنمایی: « ارائه روش بهینه مدیریت پروژه جهت کاهش زمان و هزینه با استفاده از تصمیم‌سازی چند معیاره»، 1398
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی دمای روغن در میدان کلکتورهای خورشیدی توزیع شده با حذف اغتشاشات محیطی»، 1397
 • راهنمایی: «کنترل ردیابی یک کوادروتور با استفاده از روش خطی‎سازی فیدبک دینامیکی تطبیقی»، 1397
 • راهنمایی:‌« طراحی کنترل ابطال ناپذیر برای یک کوادروتور »، 1396
 • راهنمایی: «طراحی راهکار کنترلی برای مدیریت دما و انرژی در پردازنده‌های چند هسته‌ای»، 1396
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی مقاوم یک کوادروتور با در نظر گرفتن بارهای نامعین »، 1395
 • راهنمایی: «طراحی سیستم کنترل تحمل‌پذیر خطا برای کوادروتور»، 1394
 • راهنمایی، «حذف نوسانات فرکانس و بهبود پایداری در ریزشبکه‎ها بر اساس روشهای مبتنی بر تخمین حالت» 1394
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی ولتاژ و فرکانس ریز شبکه های جزیره ای شامل منابع تولید پراکنده»، 1394
 • راهنمایی: «ردیابی مسیر یک کوادروتور تحت اثر اغتشاشات خارجی به کمک کنترل تطبیقی»، 1393
 • مشاوره:‌ »بهبود قابلیت کنترل فرکانس توربینهای بادی سرعت متغیر با استفاده از ذخیره‌سازی انرژی»، 1395
 • کارشناسی : دانشگاه صنعتی همدان،  82 مورد

سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1392، 1394و 1396.
 رتبه اول دانش‌آموختگان (ورودي‌هاي سال 84) دوره دکتري دانشکده مهندسي برق (کليه گرايشها)- دانشگاه علم و صنعت ايران  رتبه اول آزمون کتبي پذيرش دانشجوي دکتري مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران (1384)
 • مدیر گروه مهندسی برق (از شهریور 98)
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی همدان
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه
 • عضو شورای راهبردی و ستاد تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی همدان
 • عضو کمیته منتخب ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان
 • معاون مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1391 تا 1392
 • عضو کمیته ارزیابی درونی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نمیسال دوم 99-1398

 • سیستمهای کنترل تطبیقی (کارشناسی ارشد)
 • کنترل صنعتی
 • سیستمهای دیجیتال 1

جهت مشاهده برنامه هفتگی به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://profs.hut.ac.ir/~khodabandeh

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

جهت دریافت فایل تکالیف و پروژه‌های درسی به آدرس صفحه شخصی اینجانب مراجعه نمایید:

http://profs.hut.ac.ir/~khodabandeh

برنامه هفتگی اینجانب و ساعات رسیدگی به امور گروه برق را نیز می‌توانید از آدرس فوق دریافت نمایید.

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
Khodabandeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - کنترل
081-38411533

ترکیب اطلاعات سنسوری
کنترل تطبیقی
کنترل پیش‌بین خطی و غیر خطی
کنترل سیستمهای UAV
اتوماسیون، ابزاردقیق و کنترل صنعتی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • Vahdanipour and M. Khodabandeh, “Adaptive fractional order sliding mode control for a quadrotor with a varying load”, Aerospace Science and Technology (AESCTE), Vol. 86, March 2019, PP:737-747, (DOI: 10.1016/j.ast.2019.01.053)
 • M. Shahri and M. Khodabandeh, “Generalized Aggregate Uncertainty Measure 2 for Uncertainty Evaluation of a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem”, Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 2, Summer & Autumn 2017, PP: 21-30, DOI:10.22060/miscj.2016.826.
 • M. Shahri and M. Khodabandeh, “Uncertainty Measurement for Ultrasonic Sensor Fusion Using Generalized Aggregated Uncertainty Measure 1”, Amirkabir International Journal of Modeling, Identification, Simulation & Control (AIJ-MISC), Volume 49, Issue 1, Winter & Spring 2017, PP: 85-94, 10.22060/miscj.2016.827.
 • محسن وحدانی‌پور و مهدی خدابنده، «کنترل مد لغزشی مبتنی بر روش برگشت به عقب کوادروتور با حذف اثر اغتشاش بار و تخمین اینرسی به روش تطبیقی»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 80، جلد 47، شماره 2، تابستان 1396، صفحات 775-783.
 • M. Karamali and M. Khodabandeh, “A Distributed Solar Collector Field Temperature Profile Control and Estimation Using Inlet    Oil Temperature and Radiation Estimates based on Iterative Extended Kalman Filter”, Renewable Energy,Vol. 101, February 2017 ,  PP: 144-155, (DOI: 10.1016/j.renene.2016.08.049).                  
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “Adaptive Robust Free Sliding Mode Controller Design for Full Control of a Quadrotor       with External Disturbances”, Transactions of the Institute of Measurement and Control (TIMC),
  (DOI: 10.1177/0142331215611210).                                                                                                          
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “A Novel Adaptive Free Chattering Sliding Mode Control for a Quadrotor”, Aerospace Science and Technology (AESCTE), Vol.45, September 2015, pp.294-308. (DOI:10.1016/j.ast.2015.05.022).
 • عليرضا مديرروستا و مهدي خدابنده، «طراحي يک روش کنترل مد لغزشي انتگرالي تطبيقي براي پايدار‌سازي زمان محدود و مقاوم پرنده چهارملخه»، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، شماره پیاپی 75، جلد 46، شماره 1، بهار 1395، صفحات 321-332.
 • T. Salehi, M. Shokrian, A. Modirrousta, M. Khodabandeh, M. Heidari, “Estimation of the Collapse Potential of Loess Soils in Golestan Province using Neural Networks and Neuro-Fuzzy Systems”, Arabian Journal of Geosciences, Vol. 8, Issue 11 , November, 2015, pp. 9557-9567 (DOI: 10.1007/s12517-015-1894-4).             
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Uncertainty Evaluation for an Ultrasonic Data Fusion based Target Differentiation Problem Using Generalized Aggregated Uncertainty Measure”, Measurement, Vol. 59, January 2015, pp. 139-144 ,(DOI: 10.1016/j.measurement.2014.09.036).                   
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Uncertainty Evaluation for a Dezert-Smarandache Theory based Localization Problem", International Journal of General Systems (IJGS), Vol.43, Issue 6, pp.610-632, 2014, (DOI:10.1080/03081079.2014.896353).
 • M. Khodabandeh, A.M. Shahri, “Two Generalizations of Aggregated Uncertainty Measure for Evaluation of Dezert- Smarandache Theory " , International Journal of Information Technology & Decision Making (IJITDM), Vol. 11, No. 1,  pp.119-142, January  2012,World Scientific, ISSN:0219-6220.                                               
 • A. Modirrousta and M. Khodabandeh, “Adaptive Second Order Terminal Backstepping Sliding Mode for Attitude Control of Quadrotor Flying Robot with External Disturbances”, Majlesi Journal of Electrical Engineering, (MJEE), Vol.9, No. 2, June 2015.    
 • محمد ميران‌بيگي، مهدي خدابنده، فرهاد يوسفي و رضا ميران‌بيگي «کنترل کننده‌هاي فرآيند پيشرفته در اتوماسيون صنايع پتروشيمي»، مجله ابزار دقيق، شماره 27 صفحه 28 و 29 سال 1390.
 • نيما دانش‌پور، مهدي خدابنده، محمدرضا جاهدمطلق و جواد پشتان «مروري بر فناوري کنترل پيش‌بين مبتني بر مدل: مزايا، کاربردها و ملاحظات پياده‌سازي»، مجله صنعت هوشمند شماره 70 - صفحه 42-48 مهر 1385.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • مریم مسلسل و مهدی خدابنده، «کنترل گام متغیر برای یک کوادروتور با استفاده از کنترل کننده مد لغزشی ترمینال و مد لغزشی ترمینال سریع»،‌ ششمین کنفرانس بین المللی کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون،‌ ایران، سنندج، ‌دانشگاه کردستان و انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، ‌۸ و ۹ آبان ۱۳۹۸.
 • علی عبدلی حسین آبادی و مهدی خدابنده «استفاده از فیلتر کالمن خنثی (UKF) جهت تخمین موقعیت کوادروتور درمحیط‌های داخلی»، پنجمین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (5th International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران، ‌دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین طوسی،‌ تهران، ایران، بهمن 1397. (کد اختصاصی همایش ISC: 9718041802)
 • مریم مسلسل و مهدی خدابنده «طراحی کنترل خطی‌سازی فیدبک برای کوادروتور گام متغیر»، سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 16 شهریور 97،‌ تهران، ایران. کد همایش (ISC: 97180-22105) مجوز شماره 223102/16.
 • اعظم حکم آبادی و مهدی خدابنده «طراحی کنترل ابطال‌ناپذیر برای یک کوادروتور»، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تأکید بر دانش بومی،‌19 بهمن 1396، تهران، ایران. (کد اختصاصی همايش: ۷۰۸۰۵-۹۶۱۷۰)،‌ مجوز شماره 49457/16 .
 • امید نیرومندی و مهدی خدابنده «مدلسازی توان مصرفی در سیستم های چندپردازنده‌ای»،‌ دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر، 28 مهر 1396، تهران، ایران. (کد همایش ISC:20601-96170)
 • عاطفه عزیزخانی و مهدی خدابنده‌ «طراحی و ترکیب کنترل خطی‌سازی فیدبک و مد لغزشی تطبیقی برای کوادروتور در مواجهه با اغتشاشات خارجی»، دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 23 شهریور 96،‌ تهران، ایران. (کد همایش ISC:31402-96170)
 • نیلوفر ملکی و مهدی خدابنده ‌«کنترل دمای خروجی روغن در میدان کلکتورهای نیروگاه خورشیدی سهموی خطی با استفاده از کنترل کننده مدلغزشی»،‌ دومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی برق، 23 شهریور 96، ‌تهران، ایران. (کد همایش ISC: 31402-96170)
 • محمد کرمعلی و مهدی خدابنده «تخمین پروفایل دمایی و دمای روغن ورودی در طرح کنترل دمای روغن خروجی نیروگاه خورشیدی شیراز با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته»، ‌اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق (1st International Conference on Electrical Engineering)، کد مقاله : ee2016-04910317، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 12 خرداد1395
 • فهیمه کردی و مهدی خدابنده «کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل برای یک کوادروتور»، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد، 31 اردیبهشت 1395.
 • نسیم نصراللهی و مهدی خدابنده «کنترل‌کننده پیش بین تحمل پذیر خطا برای توربین های بادی»، اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، ایران، خرم‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد،31 اردیبهشت 1395.
 • محمدرضا محمدخانی، محسن وحدانی‌پور و ‌مهدی خدابنده «کنترل تحمل پذیر خطای کوادروتور به روش کنترل مد لغزشی تطبیقی در حضور خطای عملگرها»، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (3rd National and the 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران،‌28 بهمن 1394.
 • محسن وحدانی‌پور، محمدرضا محمدخانی و ‌مهدی خدابنده «کنترل مدلغزشی تطبیقی مبتنی بر روش برگشت به عقب کوادروتور با درنظرگرفتن بارهای نامعین»، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، (3rd National and the 1st International Conference on Applied Researches in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering) دانشگاه صنعتی مالک اشتر و دانشگاه جامع علمی و کاربردی، تهران، ایران،‌28 بهمن 1394.
 • علی آدمی و مهدی خدابنده «کنترل فازی زمانبند بهره برای میدان کلکتورهای خورشیدی سهموی توزیع شده»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی کنترل، ابزاردقیق و اتوماسیون، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران، 7-8 بهمن 1394
 • مهران عطار و مهدی خدابنده «مدلسازی هایبریدی یک مبدلDC-DC و کنترل آن با کنترل پیش بین صریح»، سمینار فناوری ‏های الکترونیک قدرت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 12-13 اسفند 1393، کد 1008.
 • مهوار طباطبایی مواهبی، مهدی خدابنده و احمد سیف «کنترل پیش بین هایبرید مبتنی بر مدل PWA برای فرآیند خنثی سازی pH»، پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران (ICHEC15)، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 28 تا 30 بهمن 1393، کد مقاله : N1115.
 • A. Modirrousta, M. Khodabandeh, “Adaptive Robust Sliding Mode Controller Design for Full Control of Quadrotor  with External Disturbances”, The 2nd ICRoM International Conference on Robotics and Mechatronics (ICRoM2014), K.N. Toosi University of Technology -Tehran–Iran, October 15-17, 2014.
 • A. Modirrousta, M. Khodabandeh, “Adaptive Terminal Backstepping Sliding Mode for Attitude Control of Quadrotor    Flying Robot with External Disturbances”, 6th Iranian Conference on Electrical & Electronics Engineering (ICEEE2014),   Islamic Azad University, Gonabad Branch, August 19-21, 2014, pp. 1999-2006.
 • محمد ميران‌بيگي و مهدي خدابنده «کنترل کننده‌هاي فرآيند پيشرفته در اتوماسيون صنايع پتروشيمي»، دومين کنفرانس بين المللي اتوماسيون صنعتي ايران- ايران- تهران- دانشگاه صنعتي شريف- 3-4 اسفند 1389.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Uncertainty Measurement based Supervision in a Hierarchical Decision Making Problem”, In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE2010), Gediz   University, Turkey, pp.526-531, 3-5 June 2010.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Data Fusion of Cameras’ Images for Localization of an Object; DSmT-based   Approach”, In proceeding of 1st International Symposium on Computing in Science & Engineering (ISCSE2010), Gediz  University, Turkey, pp. 479-485, 3-5 June 2010.                      
 • مهدي خدابنده و عليرضا محمدشهري «ارزيابي نامعيني براي نتايج حاصل از ترکيب اطلاعات سنسورهاي التراسونيک جهت تشخيص اجسام»، اولين کنفرانس بين المللي مهندسي کنترل، ابزاردقيق و اتوماسيون (ICCIA2010)، ايران، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 5 -6 خرداد 1389.
 • M. Khodabandeh, A. M. Shahri, “Experimental Study of Uncertainty Measures with Sensor Fusion Techniques”, In proceeding of 2010 2nd International Asia Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, Wuhan,     China, pp. 151-154, 13-15 March 2010.                                                                                       
 • M. Khodabandeh, M. Analoui, A. M.Shahri, "Target Differentiation Using Sonar Data for Robot Applications; Neural    Network and Bayesian Approaches", International Conference on Control, Automation and Systems, COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul, KOREA, pp. 1958-1961,October 17-20, 2007.
 • M. Khodabandeh, H. Bolandi,“Model Predictive Control with State Estimation and Adaptation Mechanism for a Continuous Stirred Tank Reactor”,In Proceeding of International Conference on Control, Automation and Systems, COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul, KOREA, pp. 1466-1471, October 17-20, 2007.
 • حسين بلندي و مهدي خدابنده «کنترل پيش‌بين مبتني بر مدل غيرخطي با در نظر گرفتن اغتشاشات قابل اندازه‌گيري براي يک رآکتور تانک همزن پيوسته به کمک فيلتر کالمن تعميم‌يافته» ، سيزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران، دانشگاه زنجان، زنجان، 20-22 ارديبهشت 1384.
 • H. Bolandi, M. Khodabandeh, S. Bahmanpour, “Design of an Adaptive Predictive Controller for a Continuous Stirred  Tank Reactor”, In Proceeding of 7th WSEAS (World Scientific & Engineering Academy & Society) International Conference on Automatic Control, Modeling and Simulation (ACMOS), Prague, Czech Republic, pp. 334-340, March 13-15, 2005.
 • بهمن صادقی فروز و مهدی خدابنده «کنترل و ردیابی مسیر کوادروتورهای همکار به کمک کنترل کننده های PID»، اولین کنفرانس ملی دانشجویی هوافضای ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا، 15 مهر 1394.
 • علیرضا مدیرروستا و مهدی خدابنده، «پایدار‌سازیِ زمان محدود برای ربات پرنده چهار ملخه توسط روش مقاوم کنترل مد لغزشی انتگرالی»، هشتمین همايش دانشجویی مهندسي مکانيک ايران، ISMESTU2014، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ايران، 15 تا 17 مهر 1393، صفحه 246-251.
 • میلاد شجاعی و مهدی خدابنده «کنترل پیش بین تعمیم یافته برای یک راکتور تانک همزن پیوسته»، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، 7-9 شهریور 1391.
 • اعظم حکم آبادی، سیده نغمه مصدقی و مهدی خدابنده «ترکیب اطلاعات سنسور التراسونیک به کمک شبکه عصبی جهت تفکیک اهداف»، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، 7-9 شهریور 1391.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

کارشناسی ارشد:

دانشگاه صنعتی همدان

 • راهنمایی: «طراحی تخمین‌گر حالت برای یک کوادروتور با ترکیب اطلاعات سنسوری مبتنی بر فیلتر کالمن خنثی تکراری»، در حال انجام
 • راهنمایی: « تخمین پروفایل دمای روغن خروجی در میدان کلکتورهای خورشیدی توزیع شده با فیلتر کالمن خنثی»،‌ در حال انجام
 • راهنمایی: « ارائه روش بهینه مدیریت پروژه جهت کاهش زمان و هزینه با استفاده از تصمیم‌سازی چند معیاره»، 1398
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی دمای روغن در میدان کلکتورهای خورشیدی توزیع شده با حذف اغتشاشات محیطی»، 1397
 • راهنمایی: «کنترل ردیابی یک کوادروتور با استفاده از روش خطی‎سازی فیدبک دینامیکی تطبیقی»، 1397
 • راهنمایی:‌« طراحی کنترل ابطال ناپذیر برای یک کوادروتور »، 1396
 • راهنمایی: «طراحی راهکار کنترلی برای مدیریت دما و انرژی در پردازنده‌های چند هسته‌ای»، 1396
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی مقاوم یک کوادروتور با در نظر گرفتن بارهای نامعین »، 1395
 • راهنمایی: «طراحی سیستم کنترل تحمل‌پذیر خطا برای کوادروتور»، 1394
 • راهنمایی، «حذف نوسانات فرکانس و بهبود پایداری در ریزشبکه‎ها بر اساس روشهای مبتنی بر تخمین حالت» 1394
 • راهنمایی: «کنترل تطبیقی ولتاژ و فرکانس ریز شبکه های جزیره ای شامل منابع تولید پراکنده»، 1394
 • راهنمایی: «ردیابی مسیر یک کوادروتور تحت اثر اغتشاشات خارجی به کمک کنترل تطبیقی»، 1393
 • مشاوره:‌ »بهبود قابلیت کنترل فرکانس توربینهای بادی سرعت متغیر با استفاده از ذخیره‌سازی انرژی»، 1395
 • کارشناسی : دانشگاه صنعتی همدان،  82 مورد

سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1392، 1394و 1396.
 رتبه اول دانش‌آموختگان (ورودي‌هاي سال 84) دوره دکتري دانشکده مهندسي برق (کليه گرايشها)- دانشگاه علم و صنعت ايران  رتبه اول آزمون کتبي پذيرش دانشجوي دکتري مهندسي برق - دانشگاه علم و صنعت ايران (1384)
 • مدیر گروه مهندسی برق (از شهریور 98)
 • عضو شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه صنعتی همدان
 • عضو هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه
 • عضو شورای راهبردی و ستاد تنظیم برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی همدان
 • عضو کمیته منتخب ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • عضو کمیته بدوی انضباطی دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان
 • معاون مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1391 تا 1392
 • عضو کمیته ارزیابی درونی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نمیسال دوم 99-1398

 • سیستمهای کنترل تطبیقی (کارشناسی ارشد)
 • کنترل صنعتی
 • سیستمهای دیجیتال 1

جهت مشاهده برنامه هفتگی به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://profs.hut.ac.ir/~khodabandeh

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

جهت دریافت فایل تکالیف و پروژه‌های درسی به آدرس صفحه شخصی اینجانب مراجعه نمایید:

http://profs.hut.ac.ir/~khodabandeh

برنامه هفتگی اینجانب و ساعات رسیدگی به امور گروه برق را نیز می‌توانید از آدرس فوق دریافت نمایید.