عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
ریاضی محض
081-38411536

Functional Analysis, Operator Theory, Fixed point Theory

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
Convex weighted shift operators,The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, August 26-29, 2014, Semnan, Iran . Concave weighted shift operators and It's hypercyclicity, 2nd National Coference on Mathematics and its Applications, May 28, 2015, Malayer University, Malayer, Iran. Concave Operators and Their Hypercyclicity, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz. P-Convex Composition and Multiplication Operators on Some Banach Spaces, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz.
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
ریاضی محض
081-38411536

Functional Analysis, Operator Theory, Fixed point Theory

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
Convex weighted shift operators,The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, August 26-29, 2014, Semnan, Iran . Concave weighted shift operators and It's hypercyclicity, 2nd National Coference on Mathematics and its Applications, May 28, 2015, Malayer University, Malayer, Iran. Concave Operators and Their Hypercyclicity, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz. P-Convex Composition and Multiplication Operators on Some Banach Spaces, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz.
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان