عکس کاور خود را تغییر دهید
lkarimi
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
ریاضی محض
081-38411536

Functional Analysis, Operator Theory, Fixed point Theory

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
Convex weighted shift operators,The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, August 26-29, 2014, Semnan, Iran . Concave weighted shift operators and It's hypercyclicity, 2nd National Coference on Mathematics and its Applications, May 28, 2015, Malayer University, Malayer, Iran. Concave Operators and Their Hypercyclicity, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz. P-Convex Composition and Multiplication Operators on Some Banach Spaces, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
lkarimi
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
ریاضی محض
081-38411536

Functional Analysis, Operator Theory, Fixed point Theory

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
Convex weighted shift operators,The 45th Annual Iranian Mathematics Conference, August 26-29, 2014, Semnan, Iran . Concave weighted shift operators and It's hypercyclicity, 2nd National Coference on Mathematics and its Applications, May 28, 2015, Malayer University, Malayer, Iran. Concave Operators and Their Hypercyclicity, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz. P-Convex Composition and Multiplication Operators on Some Banach Spaces, The 2nd Seminar on Operator Theory and its Applications, 11-12 Novamber 2015, Shiraz University, Shiraz.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>