عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار فیزیک، (Telegram: @Mazaheri-Physics)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک ماده چگال
08138411458

اپتومکانیک کوانتومی (Quantum Optomechanics)
اندازه گیری نیروهای ضعیف (Weak Force Sensing)
درهمتنیدگی کوانتومی (Quantum Entanglement)
واهمدوسی کوانتومی (Quantum Decoherence)
ابررسانایی در خانوده YBCO

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

ISI Journal Papers:

 1. Mofakham, M. Mazaheri, and M. Akhavan, Two Dimensional Mechanism of Electrical Conductivity in Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 345221.
 2. Mazaheri, S. Mofakham, and M. Akhavan, Conduction Mechanism in Gd1-x-zCexCazBa2Cu3O7-δ, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 095006.
 3. Mazaheri and M. Akhavan, Preparation and characterization of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite , Physica B 08 (2009) 033.
 4. Mazaheri and M. Akhavan, Structural and electrical behavior of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite (La1-yKy)0.7Ba0.3MnO3, J. Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 3255.
 5. Mazaheri, S. Fallahi and M. Akhavan, Structural and electrical transport properties in hexagonal 4H BaRu1-xMnxO3 perovskite, Physica B 406 (2011) 3363.
 6. Fallahi, M. Mazaheri, N. Nikseresht, H.M. Ronnow and M. Akhavan, Effect of Ca substitution on crystal structure and superconducting properties of ferromagnetic superconductor , J. Magn. Magn. Mater. 324 (2011) 949.
 7. Mazaheri, S.Ghasemi and A. Heidarpour, An Approach to Synthesis a New Superconductor Belonging to the YBCO Family: , Journal of Supercond. Nov. Magn., 28, 2637, (2015).
 8. Ghobadi, S. Gholizadeh, and M. Mazaheri, Weak force measurement in bistable optomechanical system, International Journal of Optics and photonics, 9 (2015) 19.
 9. M.Mazaheri and S. Jamasb, Electrical transport in the superconducting and normal states in Y2Ba5Cu7Ox high-temperature superconductor, Solid State Communication, 234, 21 (2016).
 10. M Azizieh, R Pourmansouri, Z Balak, H Kafashan, M Mazaheri, HS Kim, The Application of Friction Stir Processing to the Fabrication of Magnesium-Based Foams, Archives of Metallurgy and Materials 62 (4), 1957-1962 (2017).
 11. M Azizieh, M Mazaheri, Z Balak, H Kafashan, HS Kim, Fabrication of Mg/Al 12 Mg 17 in-situ surface nanocomposite via friction stir processing, Materials Science and Engineering: A, 712, 655–662 (2017). 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
 1. مجتبی مظاهری، هادی هدایتی و شاهین روحانی، "بررسی تجربی محیطهای دانه‌ای در استوانه چرخان"، مقاله‌نامه هشتمین کنفرانس ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، 1383.
 2. سیما مفخم، مجتبی مظاهری، سحر میرشمسی و محمد اخوان، "اثر جانشانی و  بر روی سایت  در ابررساناهای دمای بالای  "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه یاسوج 1386.
 3. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "ساخت و بررسی ترابرد الکتریکی ترکیبات منگنایتی "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 4. سیما مفخم، مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "سازوکار هدایت در حالت بهنجار ابررساناهای و "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 5. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "رفتار فلز فرمی و فلز غیر فرمی با اعمال فشار شیمیایی در ترکیب "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان 1389.
 6. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری ، فرامرز کنجوری و وحید فیاض، "مطالعه ویژگی های ساختای، الاستیکی و الکترونی LaAlO3 "، نوزدهمین کنفرانس ماده چگال دانشگاه علوم پایه زنجان، 1392.
 7. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری و فرامرز کنجوری، "مطالعه رفتار مکانیکیپروسکایت مکعبی LaAlO3 در فشار هیدروستاتیکی"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.
 8. سعید رسول زاده و مجتبی مظاهری، ویژگی های بلوری و فیزیکی ابررساناهای دمای بالا با پایه Y، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.

 

 1. مجتبی مظاهری و روح الله قبادی، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم اپتومکانیکی"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 2. مجتبی مظاهری، رضا امینی و وحید فیاض، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم نانوالکترومکانیکی متصل به کاواک میکروموج ابررسانا"، چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 3. مجتبی مظاهری ، "درهمتنیدگی دو سامانه اپتومکانیکی در فاصله دور در مد پالسی"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 4. مجتبی مظاهری، عاطفه الف­خانی وحید فیاض، "درهمتنیدگی مدهای اپتیکی و ریزموج ابررسانا در تقریب موج چرخان"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 5. مجتبی مظاهری، صمد قاسمی، "ویژگی های ساختاری و ترابرد الکتریکی ترکیب Y257"، پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 6. مجتبی مظاهری، " درهمتنیدگی پالسی در سیستم الکترو-اپتومکانیکی هیبریدی" پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 7. مجتبی مظاهری، " رانش کوانتومی نامتقارن بین مدهای مختلف سیستم هیبریدی نانوالکترو-اپتومکانیکی" اولین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، قم، 1395
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، 1394و 1396.
 • مترجم و ویرایشگر علمی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، از 1388 تا 1389.
 • استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1390 تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا کنون
 • مدیر امور دانشجویی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا 1395
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1395
دروس ارائه شده در ترم
 • فیزیک 2، مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 
 • فیزیک 1، مبانی فیزیک مکانیک 
 • الکترومغناطیس 
 • فیزیک نوین
پیام برای دانشجویان

دانشجویان می توانند از طریق یکی از ایمیل های زیر با اینجانب تماس بگیرند.

آدرس های ایمیل:

 • Telegram: @Mazaheri-Physics
 • mojtaba.mazaheri@hut.ac.ir
 • mojtaba.mazaheri@gmail.com
 • mojtabamazaheri@yahoo.com

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار فیزیک، (Telegram: @Mazaheri-Physics)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری فیزیک ماده چگال
08138411458

اپتومکانیک کوانتومی (Quantum Optomechanics)
اندازه گیری نیروهای ضعیف (Weak Force Sensing)
درهمتنیدگی کوانتومی (Quantum Entanglement)
واهمدوسی کوانتومی (Quantum Decoherence)
ابررسانایی در خانوده YBCO

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

ISI Journal Papers:

 1. Mofakham, M. Mazaheri, and M. Akhavan, Two Dimensional Mechanism of Electrical Conductivity in Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 345221.
 2. Mazaheri, S. Mofakham, and M. Akhavan, Conduction Mechanism in Gd1-x-zCexCazBa2Cu3O7-δ, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 095006.
 3. Mazaheri and M. Akhavan, Preparation and characterization of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite , Physica B 08 (2009) 033.
 4. Mazaheri and M. Akhavan, Structural and electrical behavior of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite (La1-yKy)0.7Ba0.3MnO3, J. Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 3255.
 5. Mazaheri, S. Fallahi and M. Akhavan, Structural and electrical transport properties in hexagonal 4H BaRu1-xMnxO3 perovskite, Physica B 406 (2011) 3363.
 6. Fallahi, M. Mazaheri, N. Nikseresht, H.M. Ronnow and M. Akhavan, Effect of Ca substitution on crystal structure and superconducting properties of ferromagnetic superconductor , J. Magn. Magn. Mater. 324 (2011) 949.
 7. Mazaheri, S.Ghasemi and A. Heidarpour, An Approach to Synthesis a New Superconductor Belonging to the YBCO Family: , Journal of Supercond. Nov. Magn., 28, 2637, (2015).
 8. Ghobadi, S. Gholizadeh, and M. Mazaheri, Weak force measurement in bistable optomechanical system, International Journal of Optics and photonics, 9 (2015) 19.
 9. M.Mazaheri and S. Jamasb, Electrical transport in the superconducting and normal states in Y2Ba5Cu7Ox high-temperature superconductor, Solid State Communication, 234, 21 (2016).
 10. M Azizieh, R Pourmansouri, Z Balak, H Kafashan, M Mazaheri, HS Kim, The Application of Friction Stir Processing to the Fabrication of Magnesium-Based Foams, Archives of Metallurgy and Materials 62 (4), 1957-1962 (2017).
 11. M Azizieh, M Mazaheri, Z Balak, H Kafashan, HS Kim, Fabrication of Mg/Al 12 Mg 17 in-situ surface nanocomposite via friction stir processing, Materials Science and Engineering: A, 712, 655–662 (2017). 

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
 1. مجتبی مظاهری، هادی هدایتی و شاهین روحانی، "بررسی تجربی محیطهای دانه‌ای در استوانه چرخان"، مقاله‌نامه هشتمین کنفرانس ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، 1383.
 2. سیما مفخم، مجتبی مظاهری، سحر میرشمسی و محمد اخوان، "اثر جانشانی و  بر روی سایت  در ابررساناهای دمای بالای  "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه یاسوج 1386.
 3. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "ساخت و بررسی ترابرد الکتریکی ترکیبات منگنایتی "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 4. سیما مفخم، مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "سازوکار هدایت در حالت بهنجار ابررساناهای و "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 5. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "رفتار فلز فرمی و فلز غیر فرمی با اعمال فشار شیمیایی در ترکیب "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان 1389.
 6. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری ، فرامرز کنجوری و وحید فیاض، "مطالعه ویژگی های ساختای، الاستیکی و الکترونی LaAlO3 "، نوزدهمین کنفرانس ماده چگال دانشگاه علوم پایه زنجان، 1392.
 7. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری و فرامرز کنجوری، "مطالعه رفتار مکانیکیپروسکایت مکعبی LaAlO3 در فشار هیدروستاتیکی"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.
 8. سعید رسول زاده و مجتبی مظاهری، ویژگی های بلوری و فیزیکی ابررساناهای دمای بالا با پایه Y، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.

 

 1. مجتبی مظاهری و روح الله قبادی، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم اپتومکانیکی"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 2. مجتبی مظاهری، رضا امینی و وحید فیاض، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم نانوالکترومکانیکی متصل به کاواک میکروموج ابررسانا"، چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 3. مجتبی مظاهری ، "درهمتنیدگی دو سامانه اپتومکانیکی در فاصله دور در مد پالسی"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 4. مجتبی مظاهری، عاطفه الف­خانی وحید فیاض، "درهمتنیدگی مدهای اپتیکی و ریزموج ابررسانا در تقریب موج چرخان"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 5. مجتبی مظاهری، صمد قاسمی، "ویژگی های ساختاری و ترابرد الکتریکی ترکیب Y257"، پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 6. مجتبی مظاهری، " درهمتنیدگی پالسی در سیستم الکترو-اپتومکانیکی هیبریدی" پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 7. مجتبی مظاهری، " رانش کوانتومی نامتقارن بین مدهای مختلف سیستم هیبریدی نانوالکترو-اپتومکانیکی" اولین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، قم، 1395
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، 1394و 1396.
 • مترجم و ویرایشگر علمی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، از 1388 تا 1389.
 • استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1390 تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا کنون
 • مدیر امور دانشجویی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا 1395
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1395
دروس ارائه شده در ترم
 • فیزیک 2، مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 
 • فیزیک 1، مبانی فیزیک مکانیک 
 • الکترومغناطیس 
 • فیزیک نوین
پیام برای دانشجویان

دانشجویان می توانند از طریق یکی از ایمیل های زیر با اینجانب تماس بگیرند.

آدرس های ایمیل:

 • Telegram: @Mazaheri-Physics
 • mojtaba.mazaheri@hut.ac.ir
 • mojtaba.mazaheri@gmail.com
 • mojtabamazaheri@yahoo.com