عکس کاور خود را تغییر دهید
m.mazaheri
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار فیزیک، (Telegram: @Mazaheri-Physics)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری فیزیک ماده چگال
08138411458

اپتومکانیک کوانتومی (Quantum Optomechanics)
اندازه گیری نیروهای ضعیف (Weak Force Sensing)
درهمتنیدگی کوانتومی (Quantum Entanglement)
واهمدوسی کوانتومی (Quantum Decoherence)
ابررسانایی در خانوده YBCO

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

ISI Journal Papers:

 1. Mofakham, M. Mazaheri, and M. Akhavan, Two Dimensional Mechanism of Electrical Conductivity in Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 345221.
 2. Mazaheri, S. Mofakham, and M. Akhavan, Conduction Mechanism in Gd1-x-zCexCazBa2Cu3O7-δ, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 095006.
 3. Mazaheri and M. Akhavan, Preparation and characterization of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite , Physica B 08 (2009) 033.
 4. Mazaheri and M. Akhavan, Structural and electrical behavior of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite (La1-yKy)0.7Ba0.3MnO3, J. Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 3255.
 5. Mazaheri, S. Fallahi and M. Akhavan, Structural and electrical transport properties in hexagonal 4H BaRu1-xMnxO3 perovskite, Physica B 406 (2011) 3363.
 6. Fallahi, M. Mazaheri, N. Nikseresht, H.M. Ronnow and M. Akhavan, Effect of Ca substitution on crystal structure and superconducting properties of ferromagnetic superconductor , J. Magn. Magn. Mater. 324 (2011) 949.
 7. Mazaheri, S.Ghasemi and A. Heidarpour, An Approach to Synthesis a New Superconductor Belonging to the YBCO Family: , Journal of Supercond. Nov. Magn., 28, 2637, (2015).
 8. Ghobadi, S. Gholizadeh, and M. Mazaheri, Weak force measurement in bistable optomechanical system, International Journal of Optics and photonics, 9 (2015) 19.
 9. M.Mazaheri and S. Jamasb, Electrical transport in the superconducting and normal states in Y2Ba5Cu7Ox high-temperature superconductor, Solid State Communication, 234, 21 (2016).
 10. M Azizieh, R Pourmansouri, Z Balak, H Kafashan, M Mazaheri, HS Kim, The Application of Friction Stir Processing to the Fabrication of Magnesium-Based Foams, Archives of Metallurgy and Materials 62 (4), 1957-1962 (2017).
 11. M Azizieh, M Mazaheri, Z Balak, H Kafashan, HS Kim, Fabrication of Mg/Al 12 Mg 17 in-situ surface nanocomposite via friction stir processing, Materials Science and Engineering: A, 712, 655–662 (2017). 

 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. مجتبی مظاهری، هادی هدایتی و شاهین روحانی، "بررسی تجربی محیطهای دانه‌ای در استوانه چرخان"، مقاله‌نامه هشتمین کنفرانس ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، 1383.
 2. سیما مفخم، مجتبی مظاهری، سحر میرشمسی و محمد اخوان، "اثر جانشانی و  بر روی سایت  در ابررساناهای دمای بالای  "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه یاسوج 1386.
 3. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "ساخت و بررسی ترابرد الکتریکی ترکیبات منگنایتی "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 4. سیما مفخم، مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "سازوکار هدایت در حالت بهنجار ابررساناهای و "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 5. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "رفتار فلز فرمی و فلز غیر فرمی با اعمال فشار شیمیایی در ترکیب "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان 1389.
 6. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری ، فرامرز کنجوری و وحید فیاض، "مطالعه ویژگی های ساختای، الاستیکی و الکترونی LaAlO3 "، نوزدهمین کنفرانس ماده چگال دانشگاه علوم پایه زنجان، 1392.
 7. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری و فرامرز کنجوری، "مطالعه رفتار مکانیکیپروسکایت مکعبی LaAlO3 در فشار هیدروستاتیکی"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.
 8. سعید رسول زاده و مجتبی مظاهری، ویژگی های بلوری و فیزیکی ابررساناهای دمای بالا با پایه Y، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.

 

 1. مجتبی مظاهری و روح الله قبادی، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم اپتومکانیکی"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 2. مجتبی مظاهری، رضا امینی و وحید فیاض، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم نانوالکترومکانیکی متصل به کاواک میکروموج ابررسانا"، چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 3. مجتبی مظاهری ، "درهمتنیدگی دو سامانه اپتومکانیکی در فاصله دور در مد پالسی"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 4. مجتبی مظاهری، عاطفه الف­خانی وحید فیاض، "درهمتنیدگی مدهای اپتیکی و ریزموج ابررسانا در تقریب موج چرخان"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 5. مجتبی مظاهری، صمد قاسمی، "ویژگی های ساختاری و ترابرد الکتریکی ترکیب Y257"، پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 6. مجتبی مظاهری، " درهمتنیدگی پالسی در سیستم الکترو-اپتومکانیکی هیبریدی" پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 7. مجتبی مظاهری، " رانش کوانتومی نامتقارن بین مدهای مختلف سیستم هیبریدی نانوالکترو-اپتومکانیکی" اولین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، قم، 1395
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، 1394و 1396.
 • مترجم و ویرایشگر علمی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، از 1388 تا 1389.
 • استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1390 تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا کنون
 • مدیر امور دانشجویی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا 1395
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1395
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • فیزیک 2، مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 
 • فیزیک 1، مبانی فیزیک مکانیک 
 • الکترومغناطیس 
 • فیزیک نوین
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند از طریق یکی از ایمیل های زیر با اینجانب تماس بگیرند.

آدرس های ایمیل:

 • Telegram: @Mazaheri-Physics
 • mojtaba.mazaheri@hut.ac.ir
 • mojtaba.mazaheri@gmail.com
 • mojtabamazaheri@yahoo.com

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
m.mazaheri
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهاستادیار فیزیک، (Telegram: @Mazaheri-Physics)
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری فیزیک ماده چگال
08138411458

اپتومکانیک کوانتومی (Quantum Optomechanics)
اندازه گیری نیروهای ضعیف (Weak Force Sensing)
درهمتنیدگی کوانتومی (Quantum Entanglement)
واهمدوسی کوانتومی (Quantum Decoherence)
ابررسانایی در خانوده YBCO

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

ISI Journal Papers:

 1. Mofakham, M. Mazaheri, and M. Akhavan, Two Dimensional Mechanism of Electrical Conductivity in Gd1-xCexBa2Cu3O7-δ, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 345221.
 2. Mazaheri, S. Mofakham, and M. Akhavan, Conduction Mechanism in Gd1-x-zCexCazBa2Cu3O7-δ, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 095006.
 3. Mazaheri and M. Akhavan, Preparation and characterization of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite , Physica B 08 (2009) 033.
 4. Mazaheri and M. Akhavan, Structural and electrical behavior of nanopolycrystalline lanthanum-based manganite (La1-yKy)0.7Ba0.3MnO3, J. Magn. Magn. Mater. 322 (2010) 3255.
 5. Mazaheri, S. Fallahi and M. Akhavan, Structural and electrical transport properties in hexagonal 4H BaRu1-xMnxO3 perovskite, Physica B 406 (2011) 3363.
 6. Fallahi, M. Mazaheri, N. Nikseresht, H.M. Ronnow and M. Akhavan, Effect of Ca substitution on crystal structure and superconducting properties of ferromagnetic superconductor , J. Magn. Magn. Mater. 324 (2011) 949.
 7. Mazaheri, S.Ghasemi and A. Heidarpour, An Approach to Synthesis a New Superconductor Belonging to the YBCO Family: , Journal of Supercond. Nov. Magn., 28, 2637, (2015).
 8. Ghobadi, S. Gholizadeh, and M. Mazaheri, Weak force measurement in bistable optomechanical system, International Journal of Optics and photonics, 9 (2015) 19.
 9. M.Mazaheri and S. Jamasb, Electrical transport in the superconducting and normal states in Y2Ba5Cu7Ox high-temperature superconductor, Solid State Communication, 234, 21 (2016).
 10. M Azizieh, R Pourmansouri, Z Balak, H Kafashan, M Mazaheri, HS Kim, The Application of Friction Stir Processing to the Fabrication of Magnesium-Based Foams, Archives of Metallurgy and Materials 62 (4), 1957-1962 (2017).
 11. M Azizieh, M Mazaheri, Z Balak, H Kafashan, HS Kim, Fabrication of Mg/Al 12 Mg 17 in-situ surface nanocomposite via friction stir processing, Materials Science and Engineering: A, 712, 655–662 (2017). 

 

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. مجتبی مظاهری، هادی هدایتی و شاهین روحانی، "بررسی تجربی محیطهای دانه‌ای در استوانه چرخان"، مقاله‌نامه هشتمین کنفرانس ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان، 1383.
 2. سیما مفخم، مجتبی مظاهری، سحر میرشمسی و محمد اخوان، "اثر جانشانی و  بر روی سایت  در ابررساناهای دمای بالای  "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه یاسوج 1386.
 3. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "ساخت و بررسی ترابرد الکتریکی ترکیبات منگنایتی "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 4. سیما مفخم، مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "سازوکار هدایت در حالت بهنجار ابررساناهای و "، نهمين کنفرانس ملی فيزيك ماده چگال، دانشگاه شهید چمران، اهواز، بهمن 1387.
 5. مجتبی مظاهری و محمد اخوان، "رفتار فلز فرمی و فلز غیر فرمی با اعمال فشار شیمیایی در ترکیب "، کنفرانس فیزیک ایران دانشگاه بوعلی سینا همدان 1389.
 6. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری ، فرامرز کنجوری و وحید فیاض، "مطالعه ویژگی های ساختای، الاستیکی و الکترونی LaAlO3 "، نوزدهمین کنفرانس ماده چگال دانشگاه علوم پایه زنجان، 1392.
 7. سمیه جمالو ، مجتبی مظاهری و فرامرز کنجوری، "مطالعه رفتار مکانیکیپروسکایت مکعبی LaAlO3 در فشار هیدروستاتیکی"، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.
 8. سعید رسول زاده و مجتبی مظاهری، ویژگی های بلوری و فیزیکی ابررساناهای دمای بالا با پایه Y، کنفرانس سالانه فیزیک ایران، دانشگاه بیرجند، 1392.

 

 1. مجتبی مظاهری و روح الله قبادی، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم اپتومکانیکی"، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 2. مجتبی مظاهری، رضا امینی و وحید فیاض، "اندازه گیری نیروی ضعیف در سیستم نانوالکترومکانیکی متصل به کاواک میکروموج ابررسانا"، چهارمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی، دانشگاه صنعتی شیراز، 1392.
 3. مجتبی مظاهری ، "درهمتنیدگی دو سامانه اپتومکانیکی در فاصله دور در مد پالسی"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 4. مجتبی مظاهری، عاطفه الف­خانی وحید فیاض، "درهمتنیدگی مدهای اپتیکی و ریزموج ابررسانا در تقریب موج چرخان"، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1393.
 5. مجتبی مظاهری، صمد قاسمی، "ویژگی های ساختاری و ترابرد الکتریکی ترکیب Y257"، پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 6. مجتبی مظاهری، " درهمتنیدگی پالسی در سیستم الکترو-اپتومکانیکی هیبریدی" پنجمین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی ، دانشگاه ارومیه، ارومیه، 1395
 7. مجتبی مظاهری، " رانش کوانتومی نامتقارن بین مدهای مختلف سیستم هیبریدی نانوالکترو-اپتومکانیکی" اولین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران، دانشگاه صنعتی قم، قم، 1395
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
مدرس برتر آموزشی، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، 1394و 1396.
 • مترجم و ویرایشگر علمی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، تهران، از 1388 تا 1389.
 • استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1390 تا کنون
 • عضو شورای فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا کنون
 • مدیر امور دانشجویی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1393 تا 1395
 • معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشگاه صنعتی همدان، از 1395
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • فیزیک 2، مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس 
 • فیزیک 1، مبانی فیزیک مکانیک 
 • الکترومغناطیس 
 • فیزیک نوین
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان می توانند از طریق یکی از ایمیل های زیر با اینجانب تماس بگیرند.

آدرس های ایمیل:

 • Telegram: @Mazaheri-Physics
 • mojtaba.mazaheri@hut.ac.ir
 • mojtaba.mazaheri@gmail.com
 • mojtabamazaheri@yahoo.com