عکس کاور خود را تغییر دهید
MasoodVesali
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی شیمی (دانشگاه تهران)
081-38411406

سنتز و اصلاح مواد نانوساختار
تصفیه پسابهای صنعتی
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

<div id="pub">تالیفات</div>
upload picture
روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • محمدرضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبدالهی مقدم، "حذف یون­های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت"، مجله تحقیقات نظام سلامت، 1396.
 • Masoud Vesali-Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Ali Akbar Moosavi-Movahedid and Ken Ostrikov “H2O/air plasma functionalized carbon nanotubes decorated with MnO2 for glucose sensing”, RSC Adv., 6 (2016) 31807–31815
 • Masoomi-Godarzi, A. A. Khodadadi, M. Vesali-Naseh, Y. Mortazavi, "Highly Stable and Selective Non-Enzymatic Glucose Biosensor Using Carbon Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles, Journal of The Electrochemical Society, 161 (2014) B19-B25.
 • Masoud Vesali-Naseh, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khodadadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, "Plasma thiol-functionalized carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles for glucose biosensor" Sensors and Actuators B 188 (2013) 488–495.
 • Shohreh Fatemi, Masoud Vesali Naseh, Mona Cyrus, Jalal Hashemi, "Improving CO2 adsorption capacity of multiwall carbon nanotubes by functionalization with nitrogen-containing groups" Chemical engineering research & design, Volume 89, 9 (2011) 1669-1675.
 • Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Fathollah Pourfayaz,. "Fast and clean functionalization of carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment". Carbon 49 (2010) 1369-1379.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

انتقال جرم

 • انتقال جرم پیشرفته
 • سینتیک و طراحی راکتور
 • عملیات واحد 1و 2
 • اصول تصفیه آب
 • کاتالیزورهای صنعتی
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
MasoodVesali
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی شیمی (دانشگاه تهران)
081-38411406

سنتز و اصلاح مواد نانوساختار
تصفیه پسابهای صنعتی
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

<div id="pub">تالیفات</div>
upload picture
روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 • محمدرضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبدالهی مقدم، "حذف یون­های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت"، مجله تحقیقات نظام سلامت، 1396.
 • Masoud Vesali-Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Ali Akbar Moosavi-Movahedid and Ken Ostrikov “H2O/air plasma functionalized carbon nanotubes decorated with MnO2 for glucose sensing”, RSC Adv., 6 (2016) 31807–31815
 • Masoomi-Godarzi, A. A. Khodadadi, M. Vesali-Naseh, Y. Mortazavi, "Highly Stable and Selective Non-Enzymatic Glucose Biosensor Using Carbon Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles, Journal of The Electrochemical Society, 161 (2014) B19-B25.
 • Masoud Vesali-Naseh, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khodadadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, "Plasma thiol-functionalized carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles for glucose biosensor" Sensors and Actuators B 188 (2013) 488–495.
 • Shohreh Fatemi, Masoud Vesali Naseh, Mona Cyrus, Jalal Hashemi, "Improving CO2 adsorption capacity of multiwall carbon nanotubes by functionalization with nitrogen-containing groups" Chemical engineering research & design, Volume 89, 9 (2011) 1669-1675.
 • Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Fathollah Pourfayaz,. "Fast and clean functionalization of carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment". Carbon 49 (2010) 1369-1379.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

انتقال جرم

 • انتقال جرم پیشرفته
 • سینتیک و طراحی راکتور
 • عملیات واحد 1و 2
 • اصول تصفیه آب
 • کاتالیزورهای صنعتی
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>