عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی (دانشگاه تهران)
081-38411406

سنتز و اصلاح مواد نانوساختار
تصفیه پسابهای صنعتی
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

تالیفات
upload picture
روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
 • محمدرضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبدالهی مقدم، "حذف یون­های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت"، مجله تحقیقات نظام سلامت، 1396.
 • Masoud Vesali-Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Ali Akbar Moosavi-Movahedid and Ken Ostrikov “H2O/air plasma functionalized carbon nanotubes decorated with MnO2 for glucose sensing”, RSC Adv., 6 (2016) 31807–31815
 • Masoomi-Godarzi, A. A. Khodadadi, M. Vesali-Naseh, Y. Mortazavi, "Highly Stable and Selective Non-Enzymatic Glucose Biosensor Using Carbon Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles, Journal of The Electrochemical Society, 161 (2014) B19-B25.
 • Masoud Vesali-Naseh, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khodadadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, "Plasma thiol-functionalized carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles for glucose biosensor" Sensors and Actuators B 188 (2013) 488–495.
 • Shohreh Fatemi, Masoud Vesali Naseh, Mona Cyrus, Jalal Hashemi, "Improving CO2 adsorption capacity of multiwall carbon nanotubes by functionalization with nitrogen-containing groups" Chemical engineering research & design, Volume 89, 9 (2011) 1669-1675.
 • Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Fathollah Pourfayaz,. "Fast and clean functionalization of carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment". Carbon 49 (2010) 1369-1379.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

انتقال جرم

 • انتقال جرم پیشرفته
 • سینتیک و طراحی راکتور
 • عملیات واحد 1و 2
 • اصول تصفیه آب
 • کاتالیزورهای صنعتی
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی (دانشگاه تهران)
081-38411406

سنتز و اصلاح مواد نانوساختار
تصفیه پسابهای صنعتی
شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

تالیفات
upload picture
روشهای شناسایی و مشخصه یابی مواد
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
 • محمدرضا وصالی ناصح، ابوالفضل براتی، مسعود وصالی ناصح، الهام عبدالهی مقدم، "حذف یون­های مس از پساب صنعتی توسط جاذب هیدروژل بر پایه اکریلیک اسید/ سبوس گندم/ مونت موریلونیت"، مجله تحقیقات نظام سلامت، 1396.
 • Masoud Vesali-Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Ali Akbar Moosavi-Movahedid and Ken Ostrikov “H2O/air plasma functionalized carbon nanotubes decorated with MnO2 for glucose sensing”, RSC Adv., 6 (2016) 31807–31815
 • Masoomi-Godarzi, A. A. Khodadadi, M. Vesali-Naseh, Y. Mortazavi, "Highly Stable and Selective Non-Enzymatic Glucose Biosensor Using Carbon Nanotubes Decorated by Fe3O4 Nanoparticles, Journal of The Electrochemical Society, 161 (2014) B19-B25.
 • Masoud Vesali-Naseh, Yadollah Mortazavi, Abbas Ali Khodadadi, Ali Akbar Moosavi-Movahedi, "Plasma thiol-functionalized carbon nanotubes decorated with gold nanoparticles for glucose biosensor" Sensors and Actuators B 188 (2013) 488–495.
 • Shohreh Fatemi, Masoud Vesali Naseh, Mona Cyrus, Jalal Hashemi, "Improving CO2 adsorption capacity of multiwall carbon nanotubes by functionalization with nitrogen-containing groups" Chemical engineering research & design, Volume 89, 9 (2011) 1669-1675.
 • Masoud Vesali Naseh, Abbas Ali Khodadadi, Yadollah Mortazavi, Fathollah Pourfayaz,. "Fast and clean functionalization of carbon nanotubes by dielectric barrier discharge plasma in air compared to acid treatment". Carbon 49 (2010) 1369-1379.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

انتقال جرم

 • انتقال جرم پیشرفته
 • سینتیک و طراحی راکتور
 • عملیات واحد 1و 2
 • اصول تصفیه آب
 • کاتالیزورهای صنعتی
پیام برای دانشجویان