عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی پزشکی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی پزشکی
تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

[1] Khodabakhshi, Mohammad Bagher, and Mohammad Hassan Moradi. "The attractor recurrent neural network based on fuzzy functions: An effective model for the classification of lung abnormalities." Computers in Biology and Medicine 84 (2017): 124-136.

[2] Mohammad Bagher Khodabakhshi, Mohammad Hassan Moradi, Zahra Momayez Sanat and Pooria Jafari Moghadam Fard, “Lung sound decomposition using recurrent fuzzy wavelet network” Journal of Intelligent & Fuzzy Systems xx (20xx) x–xx DOI:10.3233/JIFS-17684.

[3] Goudarzi, Sobhan, Mohammad Bagher Khodabakhshi, and Mohammad Hassan Moradi. "Interactively recurrent fuzzy functions with multi objective learning and its application to chaotic time series prediction." Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 30.2 (2016): 1157-1168.

[4] Khodabakhshi, M. B., H. Behnam, and H. P. Mehrabany. "Ultrasound Radio Frequency Signal Simulation Considering Doppler Effect by Use of Linear Time Variant Model." American Journal of Biomedical Engineering 1.1 (2011): 1-6.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

[1]  Abbas Salami  Mohammad Bagher Khodabakhshi  Mohammad Hasan Moradi,"Fuzzy transfer learning approach for analysing imagery BCI tasks", Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP), 2017,Shiraz, Iran.

[2] Moghaddasi, Hanie, and Mohammad Bagher Khodabakhshi. "Improvement of resistivity images of wireless EIT systems with denoising approaches." Electrical Engineering (ICEE), 2015 23rd Iranian Conference on. IEEE, 2015.

[3] Khodabakhshi, Mohammad Bagher, and Hamid Behnam. "A new method for simulation of embolic signal in ultrasound blood flow signals." Biomedical Engineering (ICBME), 2010 17th Iranian Conference of. IEEE, 2010.

[4] محمدباقر خدابخشي، امين جانقرباني، علي مطيع نصرآبادي، " طراحي و پياده­ سازي سيستم پايش از راه دور سيگنال قلبي (ECG) با استفاده از تلفن همراه به همراه تشخيص بيماري"، پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، بهمن 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
Best Paper Award, Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP), 2017,Shiraz, Iran

دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری ریزپردازش- مجتمع خدمات فناوری- مدیر واحد مهندسی پزشکی- از سال 93 تا 95

شرکت نوآوران دانش پزشکی کیمیای عافیت -مسئول واحد فنی و مهندسی و مشاور ارشد فنی تجهیزات پزشکی- از سال 88 تا 96

 

 

دروس ارائه شده در ترم
  • برنامه سازی کامپیوتر
  • تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی پزشکی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی پزشکی
تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

[1] Khodabakhshi, Mohammad Bagher, and Mohammad Hassan Moradi. "The attractor recurrent neural network based on fuzzy functions: An effective model for the classification of lung abnormalities." Computers in Biology and Medicine 84 (2017): 124-136.

[2] Mohammad Bagher Khodabakhshi, Mohammad Hassan Moradi, Zahra Momayez Sanat and Pooria Jafari Moghadam Fard, “Lung sound decomposition using recurrent fuzzy wavelet network” Journal of Intelligent & Fuzzy Systems xx (20xx) x–xx DOI:10.3233/JIFS-17684.

[3] Goudarzi, Sobhan, Mohammad Bagher Khodabakhshi, and Mohammad Hassan Moradi. "Interactively recurrent fuzzy functions with multi objective learning and its application to chaotic time series prediction." Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 30.2 (2016): 1157-1168.

[4] Khodabakhshi, M. B., H. Behnam, and H. P. Mehrabany. "Ultrasound Radio Frequency Signal Simulation Considering Doppler Effect by Use of Linear Time Variant Model." American Journal of Biomedical Engineering 1.1 (2011): 1-6.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

[1]  Abbas Salami  Mohammad Bagher Khodabakhshi  Mohammad Hasan Moradi,"Fuzzy transfer learning approach for analysing imagery BCI tasks", Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP), 2017,Shiraz, Iran.

[2] Moghaddasi, Hanie, and Mohammad Bagher Khodabakhshi. "Improvement of resistivity images of wireless EIT systems with denoising approaches." Electrical Engineering (ICEE), 2015 23rd Iranian Conference on. IEEE, 2015.

[3] Khodabakhshi, Mohammad Bagher, and Hamid Behnam. "A new method for simulation of embolic signal in ultrasound blood flow signals." Biomedical Engineering (ICBME), 2010 17th Iranian Conference of. IEEE, 2010.

[4] محمدباقر خدابخشي، امين جانقرباني، علي مطيع نصرآبادي، " طراحي و پياده­ سازي سيستم پايش از راه دور سيگنال قلبي (ECG) با استفاده از تلفن همراه به همراه تشخيص بيماري"، پانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران، بهمن 1387، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
Best Paper Award, Artificial Intelligence and Signal Processing Conference (AISP), 2017,Shiraz, Iran

دانشگاه صنعتی شریف - دفتر فناوری ریزپردازش- مجتمع خدمات فناوری- مدیر واحد مهندسی پزشکی- از سال 93 تا 95

شرکت نوآوران دانش پزشکی کیمیای عافیت -مسئول واحد فنی و مهندسی و مشاور ارشد فنی تجهیزات پزشکی- از سال 88 تا 96

 

 

دروس ارائه شده در ترم
  • برنامه سازی کامپیوتر
  • تجهیزات عمومی بیمارستان ها و کلینیک های پزشکی
پیام برای دانشجویان