عکس کاور خود را تغییر دهید
medi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی شیمی
08138411452

- مدلسازی و شبیه سازی
- بهينه سازی و کنترل فرايند
- ابزار دقيق
- آب و محيط زيست

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • کنترل فرايند
 • سینتیک و طرح راکتور
 • بهينه سازی
 • آزمايشگاه عملیات
 • آزمایشگاه کنترل فرايند
 • کارگاه نرم افزار
 • برنامه نویسی کامپیوتر
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
medi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی شیمی
08138411452

- مدلسازی و شبیه سازی
- بهينه سازی و کنترل فرايند
- ابزار دقيق
- آب و محيط زيست

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 • کنترل فرايند
 • سینتیک و طرح راکتور
 • بهينه سازی
 • آزمايشگاه عملیات
 • آزمایشگاه کنترل فرايند
 • کارگاه نرم افزار
 • برنامه نویسی کامپیوتر
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>