عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی
08138411452

- مدلسازی و شبیه سازی
- بهينه سازی و کنترل فرايند
- ابزار دقيق
- آب و محيط زيست

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
 • کنترل فرايند
 • سینتیک و طرح راکتور
 • بهينه سازی
 • آزمايشگاه عملیات
 • آزمایشگاه کنترل فرايند
 • کارگاه نرم افزار
 • برنامه نویسی کامپیوتر
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی
08138411452

- مدلسازی و شبیه سازی
- بهينه سازی و کنترل فرايند
- ابزار دقيق
- آب و محيط زيست

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم
 • کنترل فرايند
 • سینتیک و طرح راکتور
 • بهينه سازی
 • آزمايشگاه عملیات
 • آزمایشگاه کنترل فرايند
 • کارگاه نرم افزار
 • برنامه نویسی کامپیوتر
پیام برای دانشجویان