عکس کاور خود را تغییر دهید
mhosseini
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی برق
081-38411567

کنترل وفقی (َAdaptive Control)
کنترل مقاوم (Robust Control)
سیستم های تأخیردار (Time Delay Systems)
اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

<div id="pub">تالیفات</div>
upload picture
سیستم های کنترل خطی
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

دروس ارائه شده در ترم پاییز 98


1- سیستم های کنترل خطی

2- سیستم های کنترل دیجیتال

3- مدارهای الکتریکی 1

4- مدارهای الکتریکی 2

5- کارگاه نرم افزار MATLAB

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
mhosseini
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی برق
081-38411567

کنترل وفقی (َAdaptive Control)
کنترل مقاوم (Robust Control)
سیستم های تأخیردار (Time Delay Systems)
اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

<div id="pub">تالیفات</div>
upload picture
سیستم های کنترل خطی
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

دروس ارائه شده در ترم پاییز 98


1- سیستم های کنترل خطی

2- سیستم های کنترل دیجیتال

3- مدارهای الکتریکی 1

4- مدارهای الکتریکی 2

5- کارگاه نرم افزار MATLAB

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>