عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی برق
081-38411567

کنترل وفقی (َAdaptive Control)
کنترل مقاوم (Robust Control)
سیستم های تأخیردار (Time Delay Systems)
اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

تالیفات
upload picture
سیستم های کنترل خطی
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

دروس ارائه شده در ترم پاییز 98


1- سیستم های کنترل خطی

2- سیستم های کنترل دیجیتال

3- مدارهای الکتریکی 1

4- مدارهای الکتریکی 2

5- کارگاه نرم افزار MATLAB

پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی برق
081-38411567

کنترل وفقی (َAdaptive Control)
کنترل مقاوم (Robust Control)
سیستم های تأخیردار (Time Delay Systems)
اتوماسیون صنعتی (Industrial Automation)

تالیفات
upload picture
سیستم های کنترل خطی
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

دروس ارائه شده در ترم پاییز 98


1- سیستم های کنترل خطی

2- سیستم های کنترل دیجیتال

3- مدارهای الکتریکی 1

4- مدارهای الکتریکی 2

5- کارگاه نرم افزار MATLAB

پیام برای دانشجویان