عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - قدرت
081-38411416

- مدلسازی، تحلیل، کنترل و تشخیص خطای ماشینهای الکتریکی
- سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر
- کیفیت توان
- شبیه سازی سیستمهای الکترومغناطیسی به روش اجزای محدود

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

انرژی های تجدیدپذیر

ماشین های الکتریکی(1)

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی(1)

پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی برق - قدرت
081-38411416

- مدلسازی، تحلیل، کنترل و تشخیص خطای ماشینهای الکتریکی
- سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر
- کیفیت توان
- شبیه سازی سیستمهای الکترومغناطیسی به روش اجزای محدود

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

انرژی های تجدیدپذیر

ماشین های الکتریکی(1)

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی(1)

پیام برای دانشجویان