عکس کاور خود را تغییر دهید
moosavi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - قدرت
081-38411416

- مدلسازی، تحلیل، کنترل و تشخیص خطای ماشینهای الکتریکی
- سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر
- کیفیت توان
- شبیه سازی سیستمهای الکترومغناطیسی به روش اجزای محدود

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

انرژی های تجدیدپذیر

ماشین های الکتریکی(1)

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی(1)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
moosavi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق - قدرت
081-38411416

- مدلسازی، تحلیل، کنترل و تشخیص خطای ماشینهای الکتریکی
- سیستمهای انرژیهای تجدیدپذیر
- کیفیت توان
- شبیه سازی سیستمهای الکترومغناطیسی به روش اجزای محدود

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

انرژی های تجدیدپذیر

ماشین های الکتریکی(1)

آزمایشگاه ماشین های الکتریکی(1)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>