عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی- طراحی فرایند
08138411412

شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی
شبیه سازی جریان های دو فازی
شبیه CFD بسترهای سیال
امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح های صنعتی
اقتصاد مهندسی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

1- Mojtaba Rasteh, Fatola Farhadi, Alireza Bahramian, “Hydrodynamic characteristics of gas–solid tapered fluidized beds: Experimental studies and empirical models”, Powder Technology 283 (2015) 355–367

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
 1.  مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، علیرضا بهرامیان، "مطالعه رفتار هیدرودینامیک ذرات میکرونی TiO2 در یک بستر سیال مخروطی: بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی با استفاده از CFD"، ششمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خرداد 1394، دانشگاه صنعتی اصفهان
 2. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، علیرضا بهرامیان، بیژن مدی، " تعیین کسر حجمی ذراتTiO2 در مقیاس ميکرونی در يک بستر سيال مخروطی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی" ششمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خرداد 1394، دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، "بررسی رفتار هیدرودینامیک یک بستر سیال مخروطی پر شده از ذرات TiO2 با اندازه­های مختلف از طریق شبیه سازی CFD-PBM" هفتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1395، دانشگاه باهنر کرمان
 4. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، " بررسی اثر توزیع اندازه ذرات بر نتایج حاصل از شبیه­سازی CFD یک بستر سیال مخروطی حاوی ذرات TiO2 " هفتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1395، دانشگاه باهنر کرمان
 5. مجتبی رسته، عاطفه صدری مفخم،  سید صالح حسینی فرادنبه، "ارزیابی شرایط مرزی ذرات جامد در دیواره یک بستر سیال مخروطی با استفاده از شبیه ­سازی CFD-PBM"، هشتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396، دانشگاه تربیت مدرس

   

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد

شبیه سازی و بهینه سازی برج های مزدوج حرارتی برای تخلیص متانول، 1382، دانشگاه صنعتی شریف

پایان نامه دکتری

بررسی نظری و تجربی توزیع اندازه ذرات در یک بستر سیال مخروطی اکسید تیتانیوم، 1394، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق
 1. مسئول فنی شرکت صنایع پایین دستی پتروشیمی، 1381-1384
 2. مدیر کنترل کیفیت شرکت شیشه همدان 1384-1389
دروس ارائه شده در ترم
 1. عملیات واحد یک
 2. عملیات واحد دو
 3. طرح و اقتصاد کارخانه
 4.  فرایندهای پالایش 
 5. اقتصاد مهندسی
 6. کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
 7. محاسبات عددی
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی شیمیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی شیمی- طراحی فرایند
08138411412

شبیه سازی و بهینه سازی فرایندهای شیمیایی
شبیه سازی جریان های دو فازی
شبیه CFD بسترهای سیال
امکان سنجی مالی و اقتصادی طرح های صنعتی
اقتصاد مهندسی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

1- Mojtaba Rasteh, Fatola Farhadi, Alireza Bahramian, “Hydrodynamic characteristics of gas–solid tapered fluidized beds: Experimental studies and empirical models”, Powder Technology 283 (2015) 355–367

 

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
 1.  مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، علیرضا بهرامیان، "مطالعه رفتار هیدرودینامیک ذرات میکرونی TiO2 در یک بستر سیال مخروطی: بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی عددی با استفاده از CFD"، ششمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خرداد 1394، دانشگاه صنعتی اصفهان
 2. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، علیرضا بهرامیان، بیژن مدی، " تعیین کسر حجمی ذراتTiO2 در مقیاس ميکرونی در يک بستر سيال مخروطی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی" ششمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خرداد 1394، دانشگاه صنعتی اصفهان
 3. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، "بررسی رفتار هیدرودینامیک یک بستر سیال مخروطی پر شده از ذرات TiO2 با اندازه­های مختلف از طریق شبیه سازی CFD-PBM" هفتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1395، دانشگاه باهنر کرمان
 4. مجتبی رسته، فتح اله فرهادی، " بررسی اثر توزیع اندازه ذرات بر نتایج حاصل از شبیه­سازی CFD یک بستر سیال مخروطی حاوی ذرات TiO2 " هفتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1395، دانشگاه باهنر کرمان
 5. مجتبی رسته، عاطفه صدری مفخم،  سید صالح حسینی فرادنبه، "ارزیابی شرایط مرزی ذرات جامد در دیواره یک بستر سیال مخروطی با استفاده از شبیه ­سازی CFD-PBM"، هشتمین کنفرانس کاربرد CFD در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، اردیبهشت 1396، دانشگاه تربیت مدرس

   

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها

پایان نامه کارشناسی ارشد

شبیه سازی و بهینه سازی برج های مزدوج حرارتی برای تخلیص متانول، 1382، دانشگاه صنعتی شریف

پایان نامه دکتری

بررسی نظری و تجربی توزیع اندازه ذرات در یک بستر سیال مخروطی اکسید تیتانیوم، 1394، دانشگاه صنعتی شریف

سوابق
 1. مسئول فنی شرکت صنایع پایین دستی پتروشیمی، 1381-1384
 2. مدیر کنترل کیفیت شرکت شیشه همدان 1384-1389
دروس ارائه شده در ترم
 1. عملیات واحد یک
 2. عملیات واحد دو
 3. طرح و اقتصاد کارخانه
 4.  فرایندهای پالایش 
 5. اقتصاد مهندسی
 6. کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی
 7. محاسبات عددی
پیام برای دانشجویان