عکس کاور خود را تغییر دهید
mrezaeivala
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری شیمی
08138411501

شیمی کئوردیناسیون
نانوتکنولوژی مولکولی
نانوکاتالیست های مغناطیسی
مولکولهای بهم تنیده مکانیکی (MIMs)
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه و گروه

 عضو پیوسته و نماینده انجمن شیمی ایران

عضو هیات تحریریه نشریه شیمی ایران

 

 

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان عزیز می توانند از طریق ایمیل زیر با اینجانب تماس بگیرند.

                                                      rezaeivalam@gmail.com

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
mrezaeivala
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری شیمی
08138411501

شیمی کئوردیناسیون
نانوتکنولوژی مولکولی
نانوکاتالیست های مغناطیسی
مولکولهای بهم تنیده مکانیکی (MIMs)
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه و گروه

 عضو پیوسته و نماینده انجمن شیمی ایران

عضو هیات تحریریه نشریه شیمی ایران

 

 

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

دانشجویان عزیز می توانند از طریق ایمیل زیر با اینجانب تماس بگیرند.

                                                      rezaeivalam@gmail.com