عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری شیمی
08138411501

شیمی کئوردیناسیون
نانوتکنولوژی مولکولی
نانوکاتالیست های مغناطیسی
مولکولهای بهم تنیده مکانیکی (MIMs)
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات معدنی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه و گروه

 عضو پیوسته و نماینده انجمن شیمی ایران

عضو هیات تحریریه نشریه شیمی ایران

 

 

دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان

دانشجویان عزیز می توانند از طریق ایمیل زیر با اینجانب تماس بگیرند.

                                                      rezaeivalam@gmail.com

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
علوم پایهدانشیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری شیمی
08138411501

شیمی کئوردیناسیون
نانوتکنولوژی مولکولی
نانوکاتالیست های مغناطیسی
مولکولهای بهم تنیده مکانیکی (MIMs)
بررسی خواص بیولوژیکی ترکیبات معدنی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
پژوهشگر برتر دانشگاه و گروه

 عضو پیوسته و نماینده انجمن شیمی ایران

عضو هیات تحریریه نشریه شیمی ایران

 

 

دروس ارائه شده در ترم
پیام برای دانشجویان

دانشجویان عزیز می توانند از طریق ایمیل زیر با اینجانب تماس بگیرند.

                                                      rezaeivalam@gmail.com