عکس کاور خود را تغییر دهید
naghizadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
081-8411541

مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای قدرت، حالات گذرا در سیستمهای قدرت، انرژیهای تجدیدپذیر ، ممیزی انرژی و بهینه سازی سیستمهای انرژی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. S. M. Azimi, R. A. Naghizadeh and A. R. Kian, "Optimal Controller Design for Interconnected Power Networks With Predetermined Degree of Stability," in IEEE Systems Journal, vol. 13, no. 3, pp. 3165-3175, Sept. 2019. Link
 2. H. Bakhtiari and R. A. Naghizadeh, "Multi-criteria optimal sizing of hybrid renewable energy systems including wind, photovoltaic, battery, and hydrogen storage with sigma-constraint method", IET Renewable Power Generation Vol. 12, No. 8, pp. 883-892, 2018. Link
 3. M.H. Deihimi, R. A. Naghizadeh, A Fattahi Meyabadi, “Systematic Derivation of Parameters of One Exponential Model for Photovoltaic Modules Using Numerical Information of Data Sheet”, Renewable Energy, Vol. 87, No. 1, pp. 676-685. Link
 4. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “An adaptive approach for simulation of inrush current in three-phase transformers considering hysteresis effects”, Electric Power Components and Systems2016. Link
 5. H. Shabani, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, S. H. Hosseinian, “Islanding Detection in Unbalanced Distribution Systems with Doubly Fed Induction Generator Based Distributed Generation Using Wavelet Transform”, Electric Power Components and Systems, Vol. 43, No. 8-10, pp. 866-878, May 2015. Link
 6. Goudarzi, M., Vahidi, B., Naghizadeh, R. A., & Hosseinian, S. H. “Improved fault location algorithm for radial distribution systems with discrete and continuous wavelet analysis,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 67, pp. 423-430, Jan. 2015. Link
 7. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Calculation of Inrush Current Using Adopted Parameters of the Hysteresis Loop,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), Vol. 33, No. 5, pp.1794-1808, 2014. Link
 8. H. Shabani, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, and S. H. Hosseinian, “Islanding detection in unbalanced distribution systems with DFIG based distributed generation using wavelet transform,” Electric Power Components and Systems, Vol. 43, No. 8-10, pp. 866-878, 2016. Link.
 9. S. Jazebi, M. Moghimi Haji, and R. A. Naghizadeh, “Distribution Network Reconfiguration in the Presence of Harmonic Loads: Optimization Techniques and Analysis,” IEEE Transactions on Smart Grids, vol. 5, no. 4, pp. 1929-1937, July 2014. Link
 10. H. Zeinoddini-Meymand, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, Moosa Moghimi-Haji, "Optimal Surge Arrester Parameter Estimation Using a PSO-based Multi-objective Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 28, no. 3, pp. 1758-1769, Jul. 2013. Link
 11. H. Dehghani, Behrooz Vahidi, R. A. Naghizadeh, Seyed Hossein Hosseinian “Power Quality Disturbance Classification Using a Statistical and Wavelet-Based Hidden Markov Model with Dempster-Shafer Algorithm,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 47, pp. 368-377, 2013. View
 12. M. Goudarzi, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, “Optimum Reactive Power Compensation in Distribution Networks Using Imperialistic Competitive Algorithm,” Science International (Lahore), Vol. 25, No. 1, pp.27-31, 2013. Link
 13. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Modeling of Inrush Current in Transformers Using Inverse Jiles-Atherton Hysteresis Model with a Neuro-SFLA Approach”, IETElectric Power Application, vol. 6, no. 9, pp. 727-734, Nov. 2012. View
 14. R.A. Naghizadeh, S. Jazebi, B. Vahidi, “Modeling Hydro Power Plants and Tuning Hydro Governors as an Educational Guideline,” International Review on Modeling and Simulation, vol.5, no. 4, pp. 1780-1790, Aug. 2012. View
 15. Moslem Kouhi Jemsi, Behrooz Vahidi, Seyed Hossein Hosseinian, R. A. Naghizadeh, “Optimum Contour Design of High Voltage Bushings by Rational Bézier Curves,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 31 no. 6, pp. 1901-1916, 2012. View
 16. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Parameter identification of Jiles-Atherton model using SFLA,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 31 no. 4, pp. 1293-1309, 2012. View
 17. R. A. Naghizadeh, B. Vahidi, M. R. Bank Tavakoli, “Estimating the Parameters of Dynamic Model of Drum Type Boilers Using Heat Balance Data”,IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 2, pp. 775-782, May. 2011. View
 18. O.A. Mousavi, M.J. Sanjari, G.B. Gharehpetian, R.A. Naghizadeh, “A simple and unified method to model HVDC links and FACTS devices in DC load flow,” Simulation, vol. 85 no. 2, pp. 101-109, 2009. View 

Researcher Profiles: 

Google Scholar Citations

Author Page in IEEE Xplore

ResearchGate

Publons

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. حمیدرضا کرمی، رمضانعلی نقی‌زاده و مصطفی اسدی، "جایابی بهینه فنی– اقتصادی برق‌گیرها جهت حفاظت خطوط در برابر صاعقه: مطالعه موردی در خطوط فوق توزیع برق منطقه‌ای باختر"، سي و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق – 1398 تهران، ایران. 

 2. حامد زین الدینی میمند، رمضانعلی نقیزاده، "مديريت بهره‌برداري روزانه‌ي شبکه‌هاي توزيع به صورت چندهدفه با روش تعامل فازي با در نظر گرفتن حضور پيل‌هاي سوختي" پذیرفته شده در بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 13تهران، اردیبهشت 1391
 3. حامد شعبانی، بهروز وحیدی، رمضانعلی نقی‎زاده، سید حسین حسینیان، "آشکار سازی حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده بادی تغذیه دوگانه (DFIG) با استفاده از تحلیل حوزه زمان- فرکانس در شبکه نامتعادل"، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبانماه 1391
 4. Tohidian, S. H. Sadeghi, R. A. Naghizadeh, A. Nasiri, A. Esmaili, A. Reza, “Adaptive Linear Algorithms as Very Short-Term Wind Power Predictors,” Industrial Electronics Conference (IECON 2012) 2012
 5. Niaz Azari, J. Milimonfared, and R. A. Naghizadeh, “The Effect of System Components on Overvoltage Caused by DC Line Fault in Bipolar HVDC System”, 2009 International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS’09), American University of Sharjah, UAE, 2009
 6. Jazebi S., Vahidi B., Hosseinian S.H., Shafiee M., Naghizadeh R. A., “A Combinatorial Approach Based on Wavelet Transform and Hidden Markov Models in Differential Relaying of Power Transformers”, 43rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC, 2008
 7. R. Asadi, H. Askarina Abyaneh, M. Mahmoodan and R. A. Naghizadeh, “Optimal Overcurrent Relays Coordination using Genetic Algorithms”, 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2008.

Researcher Profiles: 

Google Scholar Citations

Author Page in IEEE Xplore

ResearchGate

Publons

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

فهرست پایان نامه های راهنمایی شده کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان

نام خانوادگی و نام دانشجو

1

پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع با حضور بارهاي نامتعادل

خرسندي مقدم سيدعليرضا

2

بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه توزيع با جايابي بهينه ادوات حفاظتي

مسعودي يكتا مهشيد

3

بهينه سازي هاب انرژي در حضور منابع انرژي تجديدپذير

فعله گري فرشاد

4

بهينه سازي توسعه شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

آقايي ملايري رضا

5

مديريت احتمالاتي توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

صابري آريان

6

بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن قابليت جبرانسازي مبدل هاي الكترونيك قدرت منابع انرژي تجديدپذير

احمدي راضيه

7

بازآرايي شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

تاقي علي

8

تعيين اندازه واحدهاي پراكنده ذخيره ساز انرژي در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع انرژي تجديدپذير

دوستي سلمان

9

بهبود قابليت كنترل فركانس توسط توربين هاي بادي سرعت متغير با استفاده از ذخيره سازي انرژي

خوش كلام آرش

10

طراحي بهينه و كنترل سيستم هاي انرژي تجديد پذير تركيبي شامل باد-فتوولتائيك-پيل سوختي با ذخيره سازي هيدروژن

بختياري حامد

تاریخ به روز رسانی: 98/11/25

سوابق
استاد برتر آموزشی، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1395
پژوهشگر برتر، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1391، 1392 و 1398

عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه صنعتی همدان از سال 1397

معاون آموزشی پژوهشی، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1395 تا 1398

عضو شورای پارک علم و فناوری استان همدان، از سال 1397

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394 تا 1395

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1 (بررسی سیستمهای قدرت 1) (کارشناسی مهندسی برق)

دفتر کار: ساختمان فرشچیان  - طبقه 6 اتاق 602

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

مراجعه دانشجویی

کیفیت توان

310 فرشچیان

 

 

یکشنبه

طرح‌های پژوهشی

سمینار کارشناسی ارشد

111 فرشچیان

نماز و نهار

کیفیت توان

108 فرشچیان

تحلیل سیستم 1

312 فرشچیان

 

 

دوشنبه

طرح‌های پژوهشی

جلسه گروه برق

سالن کنفرانس

جلسه فرهنگی

سالن کنفرانس

نماز و نهار

مراجعه دانشجویی

تحلیل سیستم 1

312 فرشچیان

 

 

سه‌شنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

 

 

چهارشنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

طرح‌های پژوهشی

تدریس دانشگاه علوم پزشکی

 

 

پنج‌شنبه

طرح‌های پژوهشی

 

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>
 • ساعت مراجعه دانشجویی صرفا طبق برنامه فوق مقدور است. دفتر کار: طبقه ششم ساختمان فرشچیان (اتاق 602)
 • دانشجویان می توانند برای دانلود جزوات، فایلها و سایر موارد آموزشی مربوط به دروس ارائه شده به این صفحه مراجعه نمایند.
 • E-mail: ra.naghizadeh(at)gmail.com

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
naghizadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق قدرت از دانشگاه صنعتی امیر کبیر
081-8411541

مدلسازی و شبیه سازی سیستمهای قدرت، حالات گذرا در سیستمهای قدرت، انرژیهای تجدیدپذیر ، ممیزی انرژی و بهینه سازی سیستمهای انرژی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. S. M. Azimi, R. A. Naghizadeh and A. R. Kian, "Optimal Controller Design for Interconnected Power Networks With Predetermined Degree of Stability," in IEEE Systems Journal, vol. 13, no. 3, pp. 3165-3175, Sept. 2019. Link
 2. H. Bakhtiari and R. A. Naghizadeh, "Multi-criteria optimal sizing of hybrid renewable energy systems including wind, photovoltaic, battery, and hydrogen storage with sigma-constraint method", IET Renewable Power Generation Vol. 12, No. 8, pp. 883-892, 2018. Link
 3. M.H. Deihimi, R. A. Naghizadeh, A Fattahi Meyabadi, “Systematic Derivation of Parameters of One Exponential Model for Photovoltaic Modules Using Numerical Information of Data Sheet”, Renewable Energy, Vol. 87, No. 1, pp. 676-685. Link
 4. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “An adaptive approach for simulation of inrush current in three-phase transformers considering hysteresis effects”, Electric Power Components and Systems2016. Link
 5. H. Shabani, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, S. H. Hosseinian, “Islanding Detection in Unbalanced Distribution Systems with Doubly Fed Induction Generator Based Distributed Generation Using Wavelet Transform”, Electric Power Components and Systems, Vol. 43, No. 8-10, pp. 866-878, May 2015. Link
 6. Goudarzi, M., Vahidi, B., Naghizadeh, R. A., & Hosseinian, S. H. “Improved fault location algorithm for radial distribution systems with discrete and continuous wavelet analysis,” International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 67, pp. 423-430, Jan. 2015. Link
 7. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Calculation of Inrush Current Using Adopted Parameters of the Hysteresis Loop,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), Vol. 33, No. 5, pp.1794-1808, 2014. Link
 8. H. Shabani, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, and S. H. Hosseinian, “Islanding detection in unbalanced distribution systems with DFIG based distributed generation using wavelet transform,” Electric Power Components and Systems, Vol. 43, No. 8-10, pp. 866-878, 2016. Link.
 9. S. Jazebi, M. Moghimi Haji, and R. A. Naghizadeh, “Distribution Network Reconfiguration in the Presence of Harmonic Loads: Optimization Techniques and Analysis,” IEEE Transactions on Smart Grids, vol. 5, no. 4, pp. 1929-1937, July 2014. Link
 10. H. Zeinoddini-Meymand, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, Moosa Moghimi-Haji, "Optimal Surge Arrester Parameter Estimation Using a PSO-based Multi-objective Approach," IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 28, no. 3, pp. 1758-1769, Jul. 2013. Link
 11. H. Dehghani, Behrooz Vahidi, R. A. Naghizadeh, Seyed Hossein Hosseinian “Power Quality Disturbance Classification Using a Statistical and Wavelet-Based Hidden Markov Model with Dempster-Shafer Algorithm,” International Journal of Electrical Power and Energy Systems, vol. 47, pp. 368-377, 2013. View
 12. M. Goudarzi, B. Vahidi, R. A. Naghizadeh, “Optimum Reactive Power Compensation in Distribution Networks Using Imperialistic Competitive Algorithm,” Science International (Lahore), Vol. 25, No. 1, pp.27-31, 2013. Link
 13. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Modeling of Inrush Current in Transformers Using Inverse Jiles-Atherton Hysteresis Model with a Neuro-SFLA Approach”, IETElectric Power Application, vol. 6, no. 9, pp. 727-734, Nov. 2012. View
 14. R.A. Naghizadeh, S. Jazebi, B. Vahidi, “Modeling Hydro Power Plants and Tuning Hydro Governors as an Educational Guideline,” International Review on Modeling and Simulation, vol.5, no. 4, pp. 1780-1790, Aug. 2012. View
 15. Moslem Kouhi Jemsi, Behrooz Vahidi, Seyed Hossein Hosseinian, R. A. Naghizadeh, “Optimum Contour Design of High Voltage Bushings by Rational Bézier Curves,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 31 no. 6, pp. 1901-1916, 2012. View
 16. R.A. Naghizadeh, B. Vahidi and S. H. Hosseinian, “Parameter identification of Jiles-Atherton model using SFLA,” The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (COMPEL), vol. 31 no. 4, pp. 1293-1309, 2012. View
 17. R. A. Naghizadeh, B. Vahidi, M. R. Bank Tavakoli, “Estimating the Parameters of Dynamic Model of Drum Type Boilers Using Heat Balance Data”,IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 2, pp. 775-782, May. 2011. View
 18. O.A. Mousavi, M.J. Sanjari, G.B. Gharehpetian, R.A. Naghizadeh, “A simple and unified method to model HVDC links and FACTS devices in DC load flow,” Simulation, vol. 85 no. 2, pp. 101-109, 2009. View 

Researcher Profiles: 

Google Scholar Citations

Author Page in IEEE Xplore

ResearchGate

Publons

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. حمیدرضا کرمی، رمضانعلی نقی‌زاده و مصطفی اسدی، "جایابی بهینه فنی– اقتصادی برق‌گیرها جهت حفاظت خطوط در برابر صاعقه: مطالعه موردی در خطوط فوق توزیع برق منطقه‌ای باختر"، سي و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق – 1398 تهران، ایران. 

 2. حامد زین الدینی میمند، رمضانعلی نقیزاده، "مديريت بهره‌برداري روزانه‌ي شبکه‌هاي توزيع به صورت چندهدفه با روش تعامل فازي با در نظر گرفتن حضور پيل‌هاي سوختي" پذیرفته شده در بیست ویکمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 13تهران، اردیبهشت 1391
 3. حامد شعبانی، بهروز وحیدی، رمضانعلی نقی‎زاده، سید حسین حسینیان، "آشکار سازی حالت جزیره ای منابع تولید پراکنده بادی تغذیه دوگانه (DFIG) با استفاده از تحلیل حوزه زمان- فرکانس در شبکه نامتعادل"، بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق، تهران، آبانماه 1391
 4. Tohidian, S. H. Sadeghi, R. A. Naghizadeh, A. Nasiri, A. Esmaili, A. Reza, “Adaptive Linear Algorithms as Very Short-Term Wind Power Predictors,” Industrial Electronics Conference (IECON 2012) 2012
 5. Niaz Azari, J. Milimonfared, and R. A. Naghizadeh, “The Effect of System Components on Overvoltage Caused by DC Line Fault in Bipolar HVDC System”, 2009 International Conference on Electric Power and Energy Conversion Systems (EPECS’09), American University of Sharjah, UAE, 2009
 6. Jazebi S., Vahidi B., Hosseinian S.H., Shafiee M., Naghizadeh R. A., “A Combinatorial Approach Based on Wavelet Transform and Hidden Markov Models in Differential Relaying of Power Transformers”, 43rd International Universities Power Engineering Conference, UPEC, 2008
 7. R. Asadi, H. Askarina Abyaneh, M. Mahmoodan and R. A. Naghizadeh, “Optimal Overcurrent Relays Coordination using Genetic Algorithms”, 11th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment, OPTIM 2008.

Researcher Profiles: 

Google Scholar Citations

Author Page in IEEE Xplore

ResearchGate

Publons

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

فهرست پایان نامه های راهنمایی شده کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان

نام خانوادگی و نام دانشجو

1

پخش بار بهينه در شبكه هاي توزيع با حضور بارهاي نامتعادل

خرسندي مقدم سيدعليرضا

2

بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه توزيع با جايابي بهينه ادوات حفاظتي

مسعودي يكتا مهشيد

3

بهينه سازي هاب انرژي در حضور منابع انرژي تجديدپذير

فعله گري فرشاد

4

بهينه سازي توسعه شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

آقايي ملايري رضا

5

مديريت احتمالاتي توان راكتيو در شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

صابري آريان

6

بهبود كيفيت توان در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن قابليت جبرانسازي مبدل هاي الكترونيك قدرت منابع انرژي تجديدپذير

احمدي راضيه

7

بازآرايي شبكه هاي توزيع با حضور منابع تجديدپذير

تاقي علي

8

تعيين اندازه واحدهاي پراكنده ذخيره ساز انرژي در شبكه هاي توزيع با در نظر گرفتن عدم قطعيت منابع انرژي تجديدپذير

دوستي سلمان

9

بهبود قابليت كنترل فركانس توسط توربين هاي بادي سرعت متغير با استفاده از ذخيره سازي انرژي

خوش كلام آرش

10

طراحي بهينه و كنترل سيستم هاي انرژي تجديد پذير تركيبي شامل باد-فتوولتائيك-پيل سوختي با ذخيره سازي هيدروژن

بختياري حامد

تاریخ به روز رسانی: 98/11/25

سوابق
استاد برتر آموزشی، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1395
پژوهشگر برتر، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، 1391، 1392 و 1398

عضو شورای مدیریت سبز دانشگاه صنعتی همدان از سال 1397

معاون آموزشی پژوهشی، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1395 تا 1398

عضو شورای پارک علم و فناوری استان همدان، از سال 1397

مدیر گروه، گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی همدان، از سال 1394 تا 1395

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1 (بررسی سیستمهای قدرت 1) (کارشناسی مهندسی برق)

دفتر کار: ساختمان فرشچیان  - طبقه 6 اتاق 602

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

مراجعه دانشجویی

کیفیت توان

310 فرشچیان

 

 

یکشنبه

طرح‌های پژوهشی

سمینار کارشناسی ارشد

111 فرشچیان

نماز و نهار

کیفیت توان

108 فرشچیان

تحلیل سیستم 1

312 فرشچیان

 

 

دوشنبه

طرح‌های پژوهشی

جلسه گروه برق

سالن کنفرانس

جلسه فرهنگی

سالن کنفرانس

نماز و نهار

مراجعه دانشجویی

تحلیل سیستم 1

312 فرشچیان

 

 

سه‌شنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

 

 

چهارشنبه

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

طرح‌های پژوهشی

نماز و نهار

طرح‌های پژوهشی

تدریس دانشگاه علوم پزشکی

 

 

پنج‌شنبه

طرح‌های پژوهشی

 

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>
 • ساعت مراجعه دانشجویی صرفا طبق برنامه فوق مقدور است. دفتر کار: طبقه ششم ساختمان فرشچیان (اتاق 602)
 • دانشجویان می توانند برای دانلود جزوات، فایلها و سایر موارد آموزشی مربوط به دروس ارائه شده به این صفحه مراجعه نمایند.
 • E-mail: ra.naghizadeh(at)gmail.com