عکس کاور خود را تغییر دهید
p.ashtari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
08138411306

بازیافت مواد فلزی با ارزش از پسماندها
مطالعه فرایندهای هیدرومتالورژیکی
مطالعه فرایندهای مکانوشیمیایی (خردایش انرژی بالا و انحلال مکانوشیمیایی)
طراحی و بهینه سازی مدارهای خردایش (سنگ شکنی و آسیاکنی)
تغلیظ و فراوری مواد معدنی فلزی (جدایش فیزیکی فیزیکو کانیها)
شبیه سازی و مطالعه خطوط در حال کار فراوری مواد معدنی و ایرادیابی آنها
مطالعات زیست محیطی در کارخانه های فراوری مواد معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 1. مبانی کانه آرایی (2 گروه)
 2. آز مبانی کانه آرایی (4 گروه)
 3. مکانیک سیالات
 4. زبان تخصصی معدن
 5. نمونه برداری
 6. کنترل و مدیریت پروژه (مقطع کارشناسی ارشد)
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
p.ashtari
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدناستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکترای مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
08138411306

بازیافت مواد فلزی با ارزش از پسماندها
مطالعه فرایندهای هیدرومتالورژیکی
مطالعه فرایندهای مکانوشیمیایی (خردایش انرژی بالا و انحلال مکانوشیمیایی)
طراحی و بهینه سازی مدارهای خردایش (سنگ شکنی و آسیاکنی)
تغلیظ و فراوری مواد معدنی فلزی (جدایش فیزیکی فیزیکو کانیها)
شبیه سازی و مطالعه خطوط در حال کار فراوری مواد معدنی و ایرادیابی آنها
مطالعات زیست محیطی در کارخانه های فراوری مواد معدنی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 1. مبانی کانه آرایی (2 گروه)
 2. آز مبانی کانه آرایی (4 گروه)
 3. مکانیک سیالات
 4. زبان تخصصی معدن
 5. نمونه برداری
 6. کنترل و مدیریت پروژه (مقطع کارشناسی ارشد)
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>