عکس کاور خود را تغییر دهید
pourabdoli
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری تخصصی
081-38411445

1- مواد ذخیره کننده انرژی
(Energy Storage Materials)

2- مواد پیشرفته
(Advanced Materials)

3- استخراج فلزات گرانبها و استراتژیک
(Extraction of Precious and Strategic Metals)

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

[33] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Thermochemical Heat Storage Properties of Co3O4-X wt. % Al2O3 and Co3O4-X wt. % Y2O3 Composites (X=1, 2, 5, 8, 10), Journal of Renewable Energy and Environment, Vol.  6 (3), 2019, pp. x-x.

[32] N. Nekokar, M. Pourabdoli, Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storgae MaterialInternational Journal of Engineering, Vol. 32 (8), 2019, pp. 1200-1209.

[31] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, Theoretical thermodynamics and practical kinetics studies of oxygen desorption from Co3O4-5 wt. % Al2O3 and Co3O4-5 wt. % Y2OcompositesJournal of Particle Science and Technology, Vol. 5 (1), 2019, pp. 13-21.

[30] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Thermochemical heat storage properties of mechanical activated Co3O4-5wt.% Al2O3 and Co3O4-5wt.% Y2O3 composite powders Iranian Journal of Materials Science and EngineeringVol. 15 (x), 2019, pp. x-x.

[29] E. Mohammadi, M. Pourabdoli, Effect of mechanical activation on the kinetics of ammoniacal thiosulfate leaching of a refractory oxide gold ore, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 16 (2), 2019, pp. 68-x.

[28] N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Effects of Fe2O3 addition and mechanical activation on thermochemical heat storage properties of the Co3O4/CoO system, Journal of Particle Science and Technology, Vol. 4, 2018, pp. 13‐22.

[27] M. Rahmani, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, M. Pourabdoli, S. Mirgaderi, Properties of activated MgH2 +mischmetal nanostructured composite produced by ball milling, Materials for Renewable and Sustainable Energy, Vol. 15, 2018, pp. 1‐11.

[26] H. Nourbaghaee, A. Ghaderi Hamidi, M. Pourabdoli, Direct recovery of boiler residue by combustion synthesis, Waste Management, Vol. 74, 2018, pp. 297-301. 

[25] N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, D. Uner, Effect of mechanical activation on thermal energy storage of Co3O4/CoO system, Advanced Powder Technology, Vol. 29 (2), 2018, pp. 333-340. 

[24] S. Mohammadi, M. Pourabdoli, M. Ghobeiti-Hasab, A. Heidarpour, Ammoniacal thiosulfate leaching of refractory oxide gold ore, Int J Mineral Processing, Vol. 164, 2017, pp. 6-10.

[23] F. Hosseini, M. Pourabdoli, D. Uner, Sh. Raygan, Effect of process control agents on synthesizing nano-structured 2Mg–9Ni–Y catalyst by mechanical milling and its catalytic effect on desorption capacity of MgH2, Advanced Powder Technology, Vol. 26, Issue 2,  2015, pp. 448-453.

[22] L. Chitsazkhoyi, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, Effect of Synthesized MgNi4Y Catalyst on Hydrogen Desorption Properties of Milled MgH2, Metallurgical and Materials Transactions E, Vol. 2, 2015, pp.27-32.

[21] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner, A comparative study for synthesis methods of nano­structured (9Ni-2Mg-Y) alloy catalysts and effect of the produced alloy on hydrogen desorption properties of MgH2, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 16090-16097.

[20] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner,  Determination of kinetic parameters and hydrogen desorption characteristics of MgH2-10 wt% (9Ni-2Mg-Y) nano-composite, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 11910-11919.

[19] L. Chitsaz, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, Mechanical milling of Mg, Ni and Y powder mixture and investigating the effects of produced nanostructured MgNi4Y on hydrogen desorption properties of MgH2, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 6687-6693.

[18]  Sh. Raygan, M. Pourabdoli, H. Abdizadeh, M. Medraj; Synthesizing Nanostructured Ni75Mg16.66Y8.34 (at. %) Powder by Solid State Reaction and Mechanical Milling, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 27, 2012, pp. 1300–1305.

[17]  H. Ehsanian Mofrad , Sh. Raygan , M. Pourabdoli , F.K.Ahadi, Effect of rolling and annealing processes on the hardness and electrical conductivity of Cu-13.5%Mn-4%Ni alloy, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, Issue 11, 2011, pp. 1810-1816.

[16]  A. Movahedian, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, The chlorination kinetics of zirconium dioxide mixed with carbon black, Thermochimica Acta,  Vol. 512, Issues 1-2, 2011, pp. 93-97.

[15]  Sh. Raygan, A. Dabbagh , H. Abdizadeh, M. Pourabdoli, Influence of Bentonite and Talk Additives on the Cold Strength and Reducibility of Sinters for Blast Furnace, Ironmaking & Steelmaking, Vol. 36, No.4, 2009, pp.273-278.

[14]  K. Pazand, M. Shariat Panahi, M. Pourabdoli, Simulating the Mechanical Behavior of a Rotary Cement Kiln Using Artificial Neural Networks, Materials & Design, Volume 30, Issue 9, 2009, pp. 3468-3473.

[13] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, New Process for Production of Ferrotitanium from Titania Slag, Canadian Metallurgical Quarterly , Vol.46, No. 1, 2007, pp. 17-24.

[12] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei,"Production of High Titania Slag from Ilmenite Concentrate by Electro Slag Crucible Melting (ESCM) Process", Int J of Mineral Processing, Vol.78, 2006, pp.175-181.

[11] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, Smelting of Iranian Ilmenite by Electro Slag Crucible Melting Process, Rare Metal Materials and Engineering, 2006, pp. 74-77.

(10)  ن. ناظری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، بررسی اثر TiOبر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 22، شماره ...، 1398، صفحه ....
(9) م. دلاوری، م. پورعبدلی، ح. حسینی منفرد، سنتز پودر کامپوزیتی Co3O4 - Al2O3 و مطالعه مشخصات و ظرفیت ذخیره انرژی حرارتی، مجله علوم و فناوری کامپوزیت، دوره 7، شماره ...، 1399، صفحه ...

(8) م. دلاوری، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، مقایسه روش های تهیه پودر کامپوزیتی Co3O4- Fe2O3 به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی حرارتی و مطالعه مورفولوژی و تغییر فاز آن در طی واکنش های احیا – اکسیداسیون، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 22، شماره ...، 1398، صفحه ....

(7) ز. جراحی، ش. رایگان، م. پورعبدلی، اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه دار  Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد، نشریه مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)، دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 72-59.
(6) ز. جراحی، ش. رایگان، م. پورعبدلی، سنتز پودرآلیاژ حافظه دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 20،‌ شماره 2،‌ تابستان 1396، صفحه 108-98. 
(5) ف. مهری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، بررسی تاثیر آسیاکاری مکانیکی و عملیات حرارتی برساختار مخلوط   پودری  26C-36NiO-38TiO2 و تاثیر ترکیب نانوساختار حاصل بر قابلیت دفع هیدروژن از هیدرید منیزیم، نشریه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی، سال 30، شماره 1، پاییز و زمستان 1397

(4) ف. مهری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، مطالعه خواص هیدریدی نانوکامپوزیت MgH2-10 wt.% (38TiO2-36NiO-26C) تهیه شده به روش آسیاکاری مکانیکی، مجله مواد و فناوریهای پیشرفته، سال 1، شماره ششم، 1396، صفحه 9-1.

(3) ع. جزايري قره باغ، ج. ملا، م. رضايي، م. پورعبدلي، بررسي تاثیر پارامترهاي فرایند مذاب ریسی در آلیاژ  2Ni44Co38Fe8Si8B، مجله علمي پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف، ویژه مهندسی و علم مواد، دوره 25، شماره 47، سال 1388، صفحه 24-19. 

 (2) م. رضایی، ع. جزایری قره‌باغ، ج. ملا، م. پورعبدلی، ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه کبالت CoFeSiB انجماد سریع یافته، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه ‌نامه مهندسی مواد و متالورژی، جلد 19، شماره 5، سال 1387، صفحه 55-47.
 (1) م. پورعبدلی، ش. رایگان، ح. عبدی‌زاده، ک. حنایی، ذوب احیایی کنسانتره ایلمنیت در بوته منیزیتی با استفاده از فرآیند ESCM، نشریه مهندسی متالورژی، شماره 21، تابستان 1384،صفحه 31-26.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

کنفرانس های خارجی:

[1] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner, Hydrogen Desorption Characteristics of Nano-structured  MgH2-10 wt. % Mg2Ni9Y Prepared by Ball Milling, K-J Ceramics 29 / November 21-24, 2012, Daegu, South Korea.

[2] S. Raygan; M. Pourabdoli; H. Abdizadeh, M. Medraj, Synthesis of Nanostructured Ni75Mg16.66Y8.34 (at %) Powder by Solid State Reaction and Mechanical Milling, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, August 31-September 3, 2011, Herceg Novi, Serbia.

[3]  M. Pourabdoli, S. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, Smelting of Iranian Ilmenite by Electro Slag Crucible Melting Process, 2005’ Xi’an International Titanium Conference, 2005, Xian, China.

کنفرانس های داخلی:

(1) ن. نکوکار، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، اثر آسیاکاری پر انرژی بر فرایند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره سازی انرژی حرارتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی،  آبان 1395، دانشگاه شیراز.

(2) ه. نور بقایی، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم از به روش آلومینوترمی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی،  آبان 1395، دانشگاه شیراز.

(3) آ. حسن وند، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، تاثیر فعال سازی مکانیکی بر ذخیره سازی ترموشیمیایی حرارت سیستم های Co3O4-5 wt. % Al2O3  و Co3O4-5 wt.% Y2O3 ، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1396، هتل المپیک تهران. 

(4) ر. آوند، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، ساخت كامپوزيت زمينه آهني تقويت شده با كاربيد كروم به روش رخنه دهي فاز مذاب، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران.

(5) م. ابراهیمی، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانهی آبی پایه زیرکنی، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران.

(6) ز. صاحبی همراه، م. پورعبدلی، م. ح. دوست محمدی، مطالعه تاثير تركيب و مورفولوژي بر ميكرو ساختار و مقاومت ويژه الكتريكي چسب هاي رساناي الكتريكي تهيه شده از ذرات هسته-پوسته مس نقره، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1398، تهران.

(7) ز. موسوی، م. پورعبدلی، مطالعه اثر پارامترهاي ساخت بر خواص الكتريكي و ميكروساختار كامپوزيت رساناي الكتريكي تهيه شده از ذرات نقره -مس، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، آبان 1398، دانشگاه ملایر. 

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: 

1- اسماعیل محمدی، اثر فعال سازی مکانیکی بر لیچینگ تیوسولفاتی کنسانتره طلای مقاوم معدن ساریگونی،  دانشگاه صنعتی همدان، 1394.

2- نریمان نکوکار، اثر آسیا کاری پرانرژی بر فرایند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره شیمیایی انرژی حرارتی، دانشگاه صنعتی همدان، 1395.

3- آذین حسن وند، مطالعه اثر هم افزایی آسیا کاری مکانیکی پر انرژی و افزودن Al2O3 و Y2O3 بر خواص ذخیره سازی انرژی حرارتی سیستم CoO/Co3O4، دانشگاه صنعتی همدان، 1396.     

4- مریم دلاوری، مطالعه نحوه آماده سازی و اختلاط فاز ثانویه بر رفتار احیا-اکسیداسیون سیستم Co3O4/Secondary phase، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

5- طیبه رسولی، مطالعه اثر آسياكاري مكانيكي پرانرژي پودر مس بر خصوصيات پودرهاي هسته - پوسته نقره - مس توليدي از آن، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
6- زهرا سادات موسوی، تهیه و مشخصه يابي كامپوزيت رساناي الكتريكي با استفاده از ذرات Cu@Ag و افزودني هاي فلزي و اكسيد فلزي به روش متالورژي پودر، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
7- زهرا صاحبی همراه، مطالعه اثر مورفولوژي و تركيب شيميايي ذرات Cu@Ag بر مشخصات چسب رساناي تهيه شده از آن، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

1- هومن نوربقایی، بررسی پارامترهای موثر بر سنتز فرووانادیوم به روش سنتز احتراقی، دانشگاه صنعتی همدان، 1395.

2- راضیه آوند، تاثیر پارامترهای ساخت بر خواص کامپوزیت های متالورژی پودر تقویت شده با ذرات کاربید به روش درجا، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

3- محیا ابراهیمی، بررسی سنتز رنگدانه آبی پایه زیرکن به روش محصول میانی، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

4- شیما وقار، استخراج الکتروشیمیایی مس از قراضه های آلیاژ برنج، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

5- مجتبی امامی، بررسی بازيابي پسماندبويلر نيروگاه هاي حرارتي به روش آلومينوترمي، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.

 

 

 

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

کارشناسی ارشد:

 • تئوری فرایندهای هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی
 • بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات
 • استخراج فلزات نادر

 

کارشناسی:

 • مواد پیشرفته
 • فولاد سازی
 • سرامیک ها و مواد دیرگداز (سرفصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • تولید فروآلیاژها (سر فصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • اقتصاد و مدیریت صنعتی (سر فصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • تولید فلزات غیر آهنی
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>
برنامه هفتگی دکتر مهدی پورعبدلی - نیمسال دوم 99-98
گروه مهندسی مواد
محل دفتر: ساختمان اصلی طبقه 3 اتاق 313
تلفن: 38411445،‌ایمیل: mpourabdoli@hut.ac.ir

ایام و ساعت

8-10
10-12
12-14
14-16
 

شنبه

مطالعه و پژوهش
امور مربوط به گروه
ناهار و نماز
اقتصاد و مدیریت صنعتی 

112 فرشچیان

 

یک شنبه

امور مربوط به گروه
سرامیک ها و مواد نسوز

201

ناهار و نماز
مراجعه دانشجویی
 

دوشنبه

امور مربوط به گروه
تولید فروآلیاژها

202

ناهار و نماز
جلسه گروه
 

سه شنبه

جلسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ناهار و نماز
امور مربوط به گروه
 

چهارشنبه

امور مربوط به گروه
راهنمایی دانشجویان ارشد
ناهار و نماز
مطالعه و پژوهش
 
 
 

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
pourabdoli
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری تخصصی
081-38411445

1- مواد ذخیره کننده انرژی
(Energy Storage Materials)

2- مواد پیشرفته
(Advanced Materials)

3- استخراج فلزات گرانبها و استراتژیک
(Extraction of Precious and Strategic Metals)

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

[33] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Thermochemical Heat Storage Properties of Co3O4-X wt. % Al2O3 and Co3O4-X wt. % Y2O3 Composites (X=1, 2, 5, 8, 10), Journal of Renewable Energy and Environment, Vol.  6 (3), 2019, pp. x-x.

[32] N. Nekokar, M. Pourabdoli, Isothermal Redox Kinetics of Co3O4-Fe2O3 Nano-Composite as a Thermochemical Heat Storgae MaterialInternational Journal of Engineering, Vol. 32 (8), 2019, pp. 1200-1209.

[31] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, Theoretical thermodynamics and practical kinetics studies of oxygen desorption from Co3O4-5 wt. % Al2O3 and Co3O4-5 wt. % Y2OcompositesJournal of Particle Science and Technology, Vol. 5 (1), 2019, pp. 13-21.

[30] A. Hasanvand, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Thermochemical heat storage properties of mechanical activated Co3O4-5wt.% Al2O3 and Co3O4-5wt.% Y2O3 composite powders Iranian Journal of Materials Science and EngineeringVol. 15 (x), 2019, pp. x-x.

[29] E. Mohammadi, M. Pourabdoli, Effect of mechanical activation on the kinetics of ammoniacal thiosulfate leaching of a refractory oxide gold ore, Iranian Journal of Materials Science and Engineering, Vol. 16 (2), 2019, pp. 68-x.

[28] N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, Effects of Fe2O3 addition and mechanical activation on thermochemical heat storage properties of the Co3O4/CoO system, Journal of Particle Science and Technology, Vol. 4, 2018, pp. 13‐22.

[27] M. Rahmani, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, M. Pourabdoli, S. Mirgaderi, Properties of activated MgH2 +mischmetal nanostructured composite produced by ball milling, Materials for Renewable and Sustainable Energy, Vol. 15, 2018, pp. 1‐11.

[26] H. Nourbaghaee, A. Ghaderi Hamidi, M. Pourabdoli, Direct recovery of boiler residue by combustion synthesis, Waste Management, Vol. 74, 2018, pp. 297-301. 

[25] N. Nekokar, M. Pourabdoli, A. Ghaderi Hamidi, D. Uner, Effect of mechanical activation on thermal energy storage of Co3O4/CoO system, Advanced Powder Technology, Vol. 29 (2), 2018, pp. 333-340. 

[24] S. Mohammadi, M. Pourabdoli, M. Ghobeiti-Hasab, A. Heidarpour, Ammoniacal thiosulfate leaching of refractory oxide gold ore, Int J Mineral Processing, Vol. 164, 2017, pp. 6-10.

[23] F. Hosseini, M. Pourabdoli, D. Uner, Sh. Raygan, Effect of process control agents on synthesizing nano-structured 2Mg–9Ni–Y catalyst by mechanical milling and its catalytic effect on desorption capacity of MgH2, Advanced Powder Technology, Vol. 26, Issue 2,  2015, pp. 448-453.

[22] L. Chitsazkhoyi, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, Effect of Synthesized MgNi4Y Catalyst on Hydrogen Desorption Properties of Milled MgH2, Metallurgical and Materials Transactions E, Vol. 2, 2015, pp.27-32.

[21] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner, A comparative study for synthesis methods of nano­structured (9Ni-2Mg-Y) alloy catalysts and effect of the produced alloy on hydrogen desorption properties of MgH2, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 16090-16097.

[20] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner,  Determination of kinetic parameters and hydrogen desorption characteristics of MgH2-10 wt% (9Ni-2Mg-Y) nano-composite, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 11910-11919.

[19] L. Chitsaz, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, Mechanical milling of Mg, Ni and Y powder mixture and investigating the effects of produced nanostructured MgNi4Y on hydrogen desorption properties of MgH2, Int J Hydrogen Energy, Vol. 38, 2013, pp. 6687-6693.

[18]  Sh. Raygan, M. Pourabdoli, H. Abdizadeh, M. Medraj; Synthesizing Nanostructured Ni75Mg16.66Y8.34 (at. %) Powder by Solid State Reaction and Mechanical Milling, Materials and Manufacturing Processes, Vol. 27, 2012, pp. 1300–1305.

[17]  H. Ehsanian Mofrad , Sh. Raygan , M. Pourabdoli , F.K.Ahadi, Effect of rolling and annealing processes on the hardness and electrical conductivity of Cu-13.5%Mn-4%Ni alloy, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 211, Issue 11, 2011, pp. 1810-1816.

[16]  A. Movahedian, Sh. Raygan, M. Pourabdoli, The chlorination kinetics of zirconium dioxide mixed with carbon black, Thermochimica Acta,  Vol. 512, Issues 1-2, 2011, pp. 93-97.

[15]  Sh. Raygan, A. Dabbagh , H. Abdizadeh, M. Pourabdoli, Influence of Bentonite and Talk Additives on the Cold Strength and Reducibility of Sinters for Blast Furnace, Ironmaking & Steelmaking, Vol. 36, No.4, 2009, pp.273-278.

[14]  K. Pazand, M. Shariat Panahi, M. Pourabdoli, Simulating the Mechanical Behavior of a Rotary Cement Kiln Using Artificial Neural Networks, Materials & Design, Volume 30, Issue 9, 2009, pp. 3468-3473.

[13] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, New Process for Production of Ferrotitanium from Titania Slag, Canadian Metallurgical Quarterly , Vol.46, No. 1, 2007, pp. 17-24.

[12] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei,"Production of High Titania Slag from Ilmenite Concentrate by Electro Slag Crucible Melting (ESCM) Process", Int J of Mineral Processing, Vol.78, 2006, pp.175-181.

[11] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, Smelting of Iranian Ilmenite by Electro Slag Crucible Melting Process, Rare Metal Materials and Engineering, 2006, pp. 74-77.

(10)  ن. ناظری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، بررسی اثر TiOبر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 22، شماره ...، 1398، صفحه ....
(9) م. دلاوری، م. پورعبدلی، ح. حسینی منفرد، سنتز پودر کامپوزیتی Co3O4 - Al2O3 و مطالعه مشخصات و ظرفیت ذخیره انرژی حرارتی، مجله علوم و فناوری کامپوزیت، دوره 7، شماره ...، 1399، صفحه ...

(8) م. دلاوری، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، مقایسه روش های تهیه پودر کامپوزیتی Co3O4- Fe2O3 به عنوان ماده ذخیره کننده انرژی حرارتی و مطالعه مورفولوژی و تغییر فاز آن در طی واکنش های احیا – اکسیداسیون، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 22، شماره ...، 1398، صفحه ....

(7) ز. جراحی، ش. رایگان، م. پورعبدلی، اثر افزودن بور بر ساختار، سختی و دماهای استحاله آلیاژ حافظه دار  Cu-12Al-4Ni تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی، پرس و نورد، نشریه مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال)، دوره 37، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 72-59.
(6) ز. جراحی، ش. رایگان، م. پورعبدلی، سنتز پودرآلیاژ حافظه دار Cu-12Al-4Ni حاوی بور به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تغییرات چگالی و تخلخل نمونه بالک در حین تولید، نشریه مهندسی متالورژی، دوره 20،‌ شماره 2،‌ تابستان 1396، صفحه 108-98. 
(5) ف. مهری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، بررسی تاثیر آسیاکاری مکانیکی و عملیات حرارتی برساختار مخلوط   پودری  26C-36NiO-38TiO2 و تاثیر ترکیب نانوساختار حاصل بر قابلیت دفع هیدروژن از هیدرید منیزیم، نشریه مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی، سال 30، شماره 1، پاییز و زمستان 1397

(4) ف. مهری، ش. رایگان، م. پورعبدلی، مطالعه خواص هیدریدی نانوکامپوزیت MgH2-10 wt.% (38TiO2-36NiO-26C) تهیه شده به روش آسیاکاری مکانیکی، مجله مواد و فناوریهای پیشرفته، سال 1، شماره ششم، 1396، صفحه 9-1.

(3) ع. جزايري قره باغ، ج. ملا، م. رضايي، م. پورعبدلي، بررسي تاثیر پارامترهاي فرایند مذاب ریسی در آلیاژ  2Ni44Co38Fe8Si8B، مجله علمي پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف، ویژه مهندسی و علم مواد، دوره 25، شماره 47، سال 1388، صفحه 24-19. 

 (2) م. رضایی، ع. جزایری قره‌باغ، ج. ملا، م. پورعبدلی، ساختار و خواص مغناطیسی آلیاژهای پایه کبالت CoFeSiB انجماد سریع یافته، نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ویژه ‌نامه مهندسی مواد و متالورژی، جلد 19، شماره 5، سال 1387، صفحه 55-47.
 (1) م. پورعبدلی، ش. رایگان، ح. عبدی‌زاده، ک. حنایی، ذوب احیایی کنسانتره ایلمنیت در بوته منیزیتی با استفاده از فرآیند ESCM، نشریه مهندسی متالورژی، شماره 21، تابستان 1384،صفحه 31-26.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

کنفرانس های خارجی:

[1] M. Pourabdoli, Sh. Raygan, H. Abdizadeh, D. Uner, Hydrogen Desorption Characteristics of Nano-structured  MgH2-10 wt. % Mg2Ni9Y Prepared by Ball Milling, K-J Ceramics 29 / November 21-24, 2012, Daegu, South Korea.

[2] S. Raygan; M. Pourabdoli; H. Abdizadeh, M. Medraj, Synthesis of Nanostructured Ni75Mg16.66Y8.34 (at %) Powder by Solid State Reaction and Mechanical Milling, VII International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying, August 31-September 3, 2011, Herceg Novi, Serbia.

[3]  M. Pourabdoli, S. Raygan, H. Abdizadeh, K. Hanaei, Smelting of Iranian Ilmenite by Electro Slag Crucible Melting Process, 2005’ Xi’an International Titanium Conference, 2005, Xian, China.

کنفرانس های داخلی:

(1) ن. نکوکار، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، اثر آسیاکاری پر انرژی بر فرایند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره سازی انرژی حرارتی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی،  آبان 1395، دانشگاه شیراز.

(2) ه. نور بقایی، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، بررسی پارامترهای موثر بر سنتز احتراقی فرووانادیوم از به روش آلومینوترمی، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی،  آبان 1395، دانشگاه شیراز.

(3) آ. حسن وند، م. پورعبدلی، ا. قادری حمیدی، تاثیر فعال سازی مکانیکی بر ذخیره سازی ترموشیمیایی حرارت سیستم های Co3O4-5 wt. % Al2O3  و Co3O4-5 wt.% Y2O3 ، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، آبان 1396، هتل المپیک تهران. 

(4) ر. آوند، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، ساخت كامپوزيت زمينه آهني تقويت شده با كاربيد كروم به روش رخنه دهي فاز مذاب، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران.

(5) م. ابراهیمی، ا. قادری حمیدی، م. پورعبدلی، استفاده از کربنات سدیم در روش محصول میانی برای سنتز رنگدانهی آبی پایه زیرکنی، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1397، تهران.

(6) ز. صاحبی همراه، م. پورعبدلی، م. ح. دوست محمدی، مطالعه تاثير تركيب و مورفولوژي بر ميكرو ساختار و مقاومت ويژه الكتريكي چسب هاي رساناي الكتريكي تهيه شده از ذرات هسته-پوسته مس نقره، هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی، مهر 1398، تهران.

(7) ز. موسوی، م. پورعبدلی، مطالعه اثر پارامترهاي ساخت بر خواص الكتريكي و ميكروساختار كامپوزيت رساناي الكتريكي تهيه شده از ذرات نقره -مس، سومین کنفرانس ملی مهندسی مواد، آبان 1398، دانشگاه ملایر. 

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>

 

راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد: 

1- اسماعیل محمدی، اثر فعال سازی مکانیکی بر لیچینگ تیوسولفاتی کنسانتره طلای مقاوم معدن ساریگونی،  دانشگاه صنعتی همدان، 1394.

2- نریمان نکوکار، اثر آسیا کاری پرانرژی بر فرایند احیا و اکسیداسیون در سیستم Co3O4-Fe2O3 به منظور ذخیره شیمیایی انرژی حرارتی، دانشگاه صنعتی همدان، 1395.

3- آذین حسن وند، مطالعه اثر هم افزایی آسیا کاری مکانیکی پر انرژی و افزودن Al2O3 و Y2O3 بر خواص ذخیره سازی انرژی حرارتی سیستم CoO/Co3O4، دانشگاه صنعتی همدان، 1396.     

4- مریم دلاوری، مطالعه نحوه آماده سازی و اختلاط فاز ثانویه بر رفتار احیا-اکسیداسیون سیستم Co3O4/Secondary phase، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

5- طیبه رسولی، مطالعه اثر آسياكاري مكانيكي پرانرژي پودر مس بر خصوصيات پودرهاي هسته - پوسته نقره - مس توليدي از آن، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
6- زهرا سادات موسوی، تهیه و مشخصه يابي كامپوزيت رساناي الكتريكي با استفاده از ذرات Cu@Ag و افزودني هاي فلزي و اكسيد فلزي به روش متالورژي پودر، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
7- زهرا صاحبی همراه، مطالعه اثر مورفولوژي و تركيب شيميايي ذرات Cu@Ag بر مشخصات چسب رساناي تهيه شده از آن، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.
 

مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد:

1- هومن نوربقایی، بررسی پارامترهای موثر بر سنتز فرووانادیوم به روش سنتز احتراقی، دانشگاه صنعتی همدان، 1395.

2- راضیه آوند، تاثیر پارامترهای ساخت بر خواص کامپوزیت های متالورژی پودر تقویت شده با ذرات کاربید به روش درجا، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

3- محیا ابراهیمی، بررسی سنتز رنگدانه آبی پایه زیرکن به روش محصول میانی، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

4- شیما وقار، استخراج الکتروشیمیایی مس از قراضه های آلیاژ برنج، دانشگاه صنعتی همدان، 1397.

5- مجتبی امامی، بررسی بازيابي پسماندبويلر نيروگاه هاي حرارتي به روش آلومينوترمي، دانشگاه صنعتی همدان، 1398.

 

 

 

سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

کارشناسی ارشد:

 • تئوری فرایندهای هیدرومتالورژی و الکترومتالورژی
 • بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات
 • استخراج فلزات نادر

 

کارشناسی:

 • مواد پیشرفته
 • فولاد سازی
 • سرامیک ها و مواد دیرگداز (سرفصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • تولید فروآلیاژها (سر فصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • اقتصاد و مدیریت صنعتی (سر فصل ها و مراجع  / جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)
 • تولید فلزات غیر آهنی
<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>
برنامه هفتگی دکتر مهدی پورعبدلی - نیمسال دوم 99-98
گروه مهندسی مواد
محل دفتر: ساختمان اصلی طبقه 3 اتاق 313
تلفن: 38411445،‌ایمیل: mpourabdoli@hut.ac.ir

ایام و ساعت

8-10
10-12
12-14
14-16
 

شنبه

مطالعه و پژوهش
امور مربوط به گروه
ناهار و نماز
اقتصاد و مدیریت صنعتی 

112 فرشچیان

 

یک شنبه

امور مربوط به گروه
سرامیک ها و مواد نسوز

201

ناهار و نماز
مراجعه دانشجویی
 

دوشنبه

امور مربوط به گروه
تولید فروآلیاژها

202

ناهار و نماز
جلسه گروه
 

سه شنبه

جلسات آموزشی و پژوهشی دانشگاه
ناهار و نماز
امور مربوط به گروه
 

چهارشنبه

امور مربوط به گروه
راهنمایی دانشجویان ارشد
ناهار و نماز
مطالعه و پژوهش