عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی پزشکیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی پزشکی
08138411509

تصویر برداری مولکولی
تشدید مغناطیسی
پردازش تصاویر پزشکی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
[1] Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H, “Designing and Optimization of Continuous Electromagnetic RF Pulses for Studying CEST MRI by Numerical Solution to the Bloch-McConnell Equations,” Iranian Journal of Biomed. Eng., vol. 8, no. 1, pp. 87-99, Spring 2014. [2] Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Simultaneous optimization of power and duration of radio-frequency pulse in PARACEST MRI,” Magnetic Resonance Imaging journal, vol. 36, no.6, pp. 743-753.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
[1]- Rezaeian, M. R.; Hossien-Zadeh, G. A.; Soltanian-Zadeh, H, Optimum concentration of contrast agent for different RF pulses in CEST MRI ",Nonosafty conference 2014,Tehran,Iran [2]-Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Numerical solutions to the Bloch-McConnell equations with radio frequency irradiation scheme for CEST MRI,” 20th Iranian conference on electrical engineering (ICEE'2012), Tehran, Iran, 2012, 1584. [3]-Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Optimizing the parameters of continuous RF pulses for CEST MRI by numerical solution to the Bloch-McConnell equations,” 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME'2013), Tehran, Iran, 2012, 137. [4]- Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Quantification of the CEST effect by Gaussian mixture modeling of Z-spectrum,” Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA), 2015, 1. [5]- رضاییان محمد رضا، تعیین نرخ تبادل شیمیایی در پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی از طریق حل تحلیلی معادلات بلاخ-مک کانل در پنجمين كنفرانس بین المللی مهندسي يرق و کامپیوتر-دانشگاه علامه طباطبایی- آذر 1396. [6]- رضاییان محمد رضا، اندازه گیری اثر CEST برای عاملهای کنتراست پارامگنتیک در تصویربرداری به روش تشدید مغناطیسی در شرایط واقعی در اولین کنفرانس ملی کاربردهای فناوریهای نوین در علوم و مهندسی برق اسفند-دانشگاه شهید بهشتی- 1396.
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
شرکت پخش فرآورده های پزشکی (سازمان غذا و دارو) شرکت توسعه صنایع پزشکی بیمارستان میلاد شرکت پویندگان راه سعادت
دروس ارائه شده در ترم
تصویرنگاری مقدمه ای بر مهندسی پزشکی مباحث ویژه (پردازش تصویر) آزمایشگاه فیزیولوژی آزمایشگاه مدارهای منطقی
پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی پزشکیاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری مهندسی پزشکی
08138411509

تصویر برداری مولکولی
تشدید مغناطیسی
پردازش تصاویر پزشکی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
[1] Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H, “Designing and Optimization of Continuous Electromagnetic RF Pulses for Studying CEST MRI by Numerical Solution to the Bloch-McConnell Equations,” Iranian Journal of Biomed. Eng., vol. 8, no. 1, pp. 87-99, Spring 2014. [2] Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Simultaneous optimization of power and duration of radio-frequency pulse in PARACEST MRI,” Magnetic Resonance Imaging journal, vol. 36, no.6, pp. 743-753.
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
[1]- Rezaeian, M. R.; Hossien-Zadeh, G. A.; Soltanian-Zadeh, H, Optimum concentration of contrast agent for different RF pulses in CEST MRI ",Nonosafty conference 2014,Tehran,Iran [2]-Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Numerical solutions to the Bloch-McConnell equations with radio frequency irradiation scheme for CEST MRI,” 20th Iranian conference on electrical engineering (ICEE'2012), Tehran, Iran, 2012, 1584. [3]-Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Optimizing the parameters of continuous RF pulses for CEST MRI by numerical solution to the Bloch-McConnell equations,” 20th Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME'2013), Tehran, Iran, 2012, 137. [4]- Rezaeian, M. R. Hossien-Zadeh, G. A. Soltanian-Zadeh, H. “Quantification of the CEST effect by Gaussian mixture modeling of Z-spectrum,” Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA), 2015, 1. [5]- رضاییان محمد رضا، تعیین نرخ تبادل شیمیایی در پدیده انتقال اشباع به واسطه تبادل شیمیایی در تصویربرداری تشدید مغناطیسی از طریق حل تحلیلی معادلات بلاخ-مک کانل در پنجمين كنفرانس بین المللی مهندسي يرق و کامپیوتر-دانشگاه علامه طباطبایی- آذر 1396. [6]- رضاییان محمد رضا، اندازه گیری اثر CEST برای عاملهای کنتراست پارامگنتیک در تصویربرداری به روش تشدید مغناطیسی در شرایط واقعی در اولین کنفرانس ملی کاربردهای فناوریهای نوین در علوم و مهندسی برق اسفند-دانشگاه شهید بهشتی- 1396.
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
شرکت پخش فرآورده های پزشکی (سازمان غذا و دارو) شرکت توسعه صنایع پزشکی بیمارستان میلاد شرکت پویندگان راه سعادت
دروس ارائه شده در ترم
تصویرنگاری مقدمه ای بر مهندسی پزشکی مباحث ویژه (پردازش تصویر) آزمایشگاه فیزیولوژی آزمایشگاه مدارهای منطقی
پیام برای دانشجویان