عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد
08138411460

بازیافت فلزات از منابع ثانویه
سنتز مواد پیشرفته
احیای متالوترمی فلزات
تعادل مذاب-سرباره در فرایندهای متالورژیکی
تصفیه مذاب فلزات و آلیاژسازی
روشهای نوین فولادسازی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
  • پايان نامه کارشناسی: توليد کامپوزيتهاي آلومينيم-آلوميناي ذره اي و ارزيابي خواص آن، دانشگاه صنعتی اصفهان 1383، استاد راهنما: دکتر محمود مراتیان.
  • پايان نامه کارشناسي ارشد: ارزيابي مکانيزم و سينتيک تبلور در شيشه‌هاي توليدي از ضايعات صنايع آهن و فولاد، دانشگاه صنعتی اصفهان 1385، استاد راهنما: دکتر علی شفیعی.
  • پايان نامه دکترا: احیای مولیبدنیت توسط متان در حضور آهک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389، اساتید راهنما: دکتر محمدحسن عباسی و دکتر علی سعیدی.
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

(ترم دوم سال تحصیلی 95-96)

ترموديناميك مواد 1

اصول استخراج فلزات 2 (هيدرومتالورژي)

آزمايشگاه استخراج فلزت 1

توليد فلزات غير آهني 1

پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی مواداستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکترای مهندسی مواد
08138411460

بازیافت فلزات از منابع ثانویه
سنتز مواد پیشرفته
احیای متالوترمی فلزات
تعادل مذاب-سرباره در فرایندهای متالورژیکی
تصفیه مذاب فلزات و آلیاژسازی
روشهای نوین فولادسازی

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی
مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها
اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
  • پايان نامه کارشناسی: توليد کامپوزيتهاي آلومينيم-آلوميناي ذره اي و ارزيابي خواص آن، دانشگاه صنعتی اصفهان 1383، استاد راهنما: دکتر محمود مراتیان.
  • پايان نامه کارشناسي ارشد: ارزيابي مکانيزم و سينتيک تبلور در شيشه‌هاي توليدي از ضايعات صنايع آهن و فولاد، دانشگاه صنعتی اصفهان 1385، استاد راهنما: دکتر علی شفیعی.
  • پايان نامه دکترا: احیای مولیبدنیت توسط متان در حضور آهک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، 1389، اساتید راهنما: دکتر محمدحسن عباسی و دکتر علی سعیدی.
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

(ترم دوم سال تحصیلی 95-96)

ترموديناميك مواد 1

اصول استخراج فلزات 2 (هيدرومتالورژي)

آزمايشگاه استخراج فلزت 1

توليد فلزات غير آهني 1

پیام برای دانشجویان