عکس کاور خود را تغییر دهید
sarfarazi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدندکتری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
مهندسی معدن (مکانیک سنگ)

مکانیک شکست
رشد ترک در محیطهای ناهمسانگرد
رفتار برشی، فشاری و کششی درزه های ناممتد

<div id="pub">تالیفات</div>
ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزارPFC
انالیز المان مرزی در مکانیک شکست
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu, Mohammad Fatehi Marji and Alireza Masoumi (2019), Investigation of shear behavior of soil-concrete interface. , Smart Structures and Systems, An Int'l Journal 23 No. 1.
 2. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu and Mohammad Fatehi Marji (2019) Experimental and numerical studies of the pre-existing cracks and pores interaction in concrete specimens under compression. Smart Structures and Systems, An Int'l Journal 23 No. 5
 3. sarfarazi, Hadi Haeri, Salman Safavi, Mohammad Fatehi Marji and Zheming Zhu (2019) Interaction between two neighboring tunnel using PFC2D. Structural Engineering and Mechanics, An Int'l Journal Vol. 71 No. 1.
 4. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu and Hamid Reza Nejati (2019) Numerical simulations of fracture shear test in anisotropy rocks with bedding layers. Advances in Concrete Construction, An Int'l Journal 7 No. 4,
 5. H haeri, sarfarazi, zheming zhu, NN Hokm abadi, MR moshrefifar, A  (2019) Shear behavior of non persistent joint in concrete and gypsum specimes using combined experimental and numerical approaches, Structural engineering and mechanics.
 6. sarfarazi, H haeri, ,p ebneabbasi, k bagheri (2019), Simulation of the tensile behavior of layered anisotropy rocks consisting internal notch, Structural engineering and mechanics.
 7. H haeri, sarfarazi,zheming zhu , E moosavi, (2019) Effect of transverslly bedding layer on the biaxial failure mechanism of brittle materials, Structural engineering and mechanics.
 8. sarfarazi, H haeri, , M fatehi (2019) Numerical simulation of the effect of bedding layer on the tensile failure mechanism of rock using PFC2D, Structural engineering and mechanics.
 9. sarfarazi, H haeri, p, ebneabbasi, A B Shemirani, AR, Hedayat (2018) Determination of tensile strength of concrete using a novel apparatus, Construction and building materials.
 10. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani, M. firoozi nezamabadi (2018) A fracture mechanics simulation of the pre-holed concrete Brazilian discs, Structural engineering and mechanics
 11.  
 12. A B Shemirani, H haeri,sarfarazi , A Akbarpour, N. babanouri (2018), the discrete element method simulation and experimental study of determining the mode I stress intensity factor, Structural engineering and mechanics
 13. babanouri, V.sarfarazi (2018) Numerical analysis of a complex slope instability:pseudo-wedge failure, Geomechanics and engineering.
 14. sarfarazi H haeri, A B Shemirani, Z Zhu, M fatehi marji, (2018) Experimental and numerical simulating of the crack separation on the tensile strength of concrete, Structural engineering and mechanics.
 15.  
 16. H haeri, sarfarazi, Z Zhu, AR hedayat. M fatehi marji, (2018), Investigation of the model scale and particle size effects on the point load index and tensile strength of concrete using particle flow code, Structural engineering and mechanics.
 17. H haeri, sarfarazi, Z Zhu, AR hedayat. M F Nezamabadi, M karbala (2018) Simulation of crack initiation and propagation in three point bending test using PFC2D, Structural engineering and mechanics.
 18. H haerisarfarazi, A B Shemirani, M, fatehi (2018) On the direct experimental measurement of mortar fracture toughness by a compression-to-tensile load transformer (CTLT), Construction and building materials.
 19. r. faridi, a. momeni, m mohammadpour, v. sarfarazi (2018) Microstructural investigations and fracture analysis of multi-layer al panel of a crashed aircraft, Journal of environmental friendly materials.
 20. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri and Kourosh Bagheri, (2018) Numerical simulation of shear mechanism of concrete specimens containing  two coplanar flaws under biaxial loading. Smart Structures and Systems
 21. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, M Fatehi marji (2018) Simulation of the tensile failure behavior of transversally bedding layers using PFC2D. Structural engineering and mechanics.
 22. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, HA. Lazemi (2018) Investigation of the effects of particle size and model scale on the ucs and shear strength of concrete using PFC2D. Structural engineering and mechanics.
 23. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, (2018) Numerical simulation of the effect of bedding layer geometrical properties on the punch shear test using PFC3D. Structural engineering and mechanics.
 24. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, (2018) PFC3D simulation of the effect of particle size on the single edge-notched rectangle bar in bending test, Structural engineering and mechanics.
 25. وهاب سرفرازی، رحمان شیرکوند (1396) تاثیر جهت داری تنش های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D. مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران.
 26. Hadi Haeri, Vahab Sarfarazi, Z Zhu, M fatehi marji (2018) Numerical simulation of the effect of bedding layer geometrical properties on the shear failure mechanism using PFC3D, Smart Structures and Systems.
 27. H haerisarfarazi, , z zhu, M. Fatehi marji (2018), Simulating the influence of pore shape on the brazilian tensile strength of concrete specimens using PFC2D, Computers and Concrete.
 28. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, (2018), Three dimensional numerical modelling of the effect of bedding layer on the tensile failure behavior in hollow disc models using particle flow code (pfc3d), Structural engineering and mechanics.
 29.  
 30. MR Ajamzadeh, Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, H. dehghani, (2018), The effect of microparameters of PFC software on the model calibration, Smart Structures and Systems..
 31. Hadi Haeri, Vahab Sarfarazi, Z Zhu, M fatehi marji (2018) The effect of particle size on the edge notched disc (END) using particle flow code in three dimension, Smart Structures and Systems.
 32. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, ARbaghershemirani (2018), Simulation of fracture mechanism of pre-holed concrete model under Brazilian test using PFC3D, Smart Structures and Systems.
 33. H haeri, sarfarazi, zheming zhu, m fatehi, AR masoumi (2018), Investigation of shear behavior of soil-concrete interface, Smart Structures and Systems.
 34. وهاب سرفرازي، محمد غفاري، هادي حائری (1397)، مدلسازی عددي و آزمايشگاهي تاثير درزه هاي ناممتد بر الگوي شکست و  نيروي شکست نمونه ها، نشريه علمي پژوهشي مهندسی معدن.
 35. وهاب سرفرازي، محمد رضا عجم زاده، (1397)، مدلسازي عددي تاثير فاصله داري و زاويه داري درزه y شکل نزديک بار کششي راک بولت بر رشد ترک، نشريه علمي پژوهشي مهندسي منابع معدني.
 36. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, M, Moradizadeh (2017), The effect of ball size on the hollow center cracked disc (HCCD) in Brazilian test, Computers and Concrete.
 37. H haeri, , V.sarfarazi , AR. Baghershemirani, Z Zhu (2017), Direct shear testing of brittle material samples with non persistent crack, Geomechanics and engineering.
 38. r. faridi, a. momeni, m mohammadpour, v. sarfarazi, (2017) Physical and numerical investigations of gas turbine blade failure, Journal of environmental friendly materials.
 39. H haeri, sarfarazi , A B Shemirani, H.P. gohar, HR Nejati, (2017), Field evaluation of soil liquefaction and itsconfrontation in fine grained sandy soil (case study: south of hormozgan province), Journal of mining science.
 40. A B Shemiranisarfarazi, H haeri, M. Fatehi marji, SS, Hosseini, (2017), A discrete element simulation of a punch through shear test to investigate the confining pressure effects on the shear behavior of concrete cracks, Computers and Concrete.
 41. H haeri., farazmand.,, v. sarfarazi, Z Zhu (2017) Modeling fiber reinforced polywer (FRP) coating in retrofitting concrete walls against explosive loads, Journal of mining science.
 42. H haeri., sarfarazi,  A B Shemirani, SS hosseini  (2017) Experimental and numerical investigation of the effect of sample shapes on point load index, Geomechanics and engineering.
 43. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani, Z Zhu, (2017) Shear behavior of non-persistent joint under high normal load, Strength of materials.
 44. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani (2017) Direct and indirect methods for determination of mode I fracture toughness using pfc2d, Computers and Concrete.
 45. H haeri, sarfarazi, A Shemirani (2017) Experimental and numerical study of shear crack propagation in concrete specimens, Computers and Concrete.
 46. V.sarfarazi  ,  haeri., M. Maraji, Z zhu (2017) Fracture mechanism of Brazilian discs with multiple parallel nothes using pfc2d, Periodica polyechnica civil engineering.
 47. H haeri, V.sarfarazi, Z. Zho (2017) Effect of normal load on the crack propagation from pre exixting joint using particle flow code(PFC), Computers and Concrete.
 48. A.Baghershemirani, H. Haeri, V.sarfarazi, A.R hedayat, (2017) A review paper about experimental investigations on failure behavior of non persistent joint, Geomechanics and engineering.
 49. V.sarfarazi,H. Haeri, A.Baghershemirani, A.R hedayat, SS. Hosseini, (2017) Investigation of ratio of TBM disc spacing to penetration depth in rocks with different tensile strengths using PFC2D, Computers and Concrete
 50. H haeri., sarfarazi,  M Yazdani, A Baghershemirani, AR Hedayat, (2017), Experimental and numerical investigation of the center cracked horseshoe disc method for determining the mode I fracture toughness of rock like material, Rock mechanics rock engineering
 51. H haeri., Tavakoli, AB. Shemirani, v. sarfarazi, M. farazmand. (2017) Evaluating the use of mineral pumice in falling zones of internal pressure tunnels (case study: water transfer tunnel of sardasht dam power plant), Journal of mining science
 52. sarfarazi, H haeri, A B Shemirani (2017), The effect of compression load and rock bridge geometry on the shear mechanism of weak plane, Geomechanics and engineering.
 53. sarfarazi, h. haeri, (2016) Effect of number and configuration of bridges on shear properties of sliding surface, Journal of mining science, 2: 245-257.
 54. haeri, V.sarfarazi, A hedayat (2016), Suggesting a new testing device for determination of tensile strength of concreem Structural engineering and mechanics, 6:935-952.
 55. sarfarazi, W. Shubert (2016) Sliding phenomena in intermittent rock joint, Periodica polyechnica civil engineering, 5:1-10.
 56. Sarfarazi, V. Ghazvinian, A. Schubert (2016) Numerical Simulation of Shear Behavior of non – Persistent joints Under Low and High Normal Loads, 6:1-13.
 57. sarfarazi, W. Shubert (2016) Numerical Simulation of Tensile Failure of Concrete in Direct, Flexural, Double Punch Tensile and Ring Tests, Periodica polyechnica civil engineering, 2:1-8.
 58. sarfarazi, A.H. ghazvinian, W. Shubert, HR Nejati, R hadei, (2016) A New Approach for Measurement of Tensile Strength of Concrete, Periodica polyechnica civil engineering, 6: 1-5.
 59. Nohekhan hokmabadi, V.sarfarazi (2016) Investigation of Separation Non- Persistent Faults In Fracture Mechanism of Rock Bridge, Civil Engineering Journal, 7:348-358.
 60. وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، (2016)، مطالعه تاثیر شکل هندسی دیسک TBM بر خردایش سنگ توسط نرم‌افزار PFC2D، نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران، 2، 29-42.
 61. Mir r. hadei, j kemeny, a ghazvinian, a rezaiepoor, vahab sarfarazi (2016), New Development to Measure Mode Fracture Toughness in Rock, Periodica polyechnica civil engineering, 2:1-5.
 62. A ghazvinian, HR Nejat, vahab sarfarazi, R hadei, Mixed mode crack propagation in low brittle Rock – like materials (2013), Arabian journal geoscience, 6: 4435-4444.
 63. sarfarazi, H haeri, A khaloo (2016), The effect of non-persistent joints on sliding direction if rock slopes, computer and concerete, 7: 723-737.
 64. H haeri, sarfarazi, A khaloo, (2016) Experimental study of shear behavior of planar non- persistent joint, Computers and Concrete 5: 939-953.
 65. sarfarazi, hr faridi, H haeri, W Schubert, (2015), A new approach for measurement of anisotropic tensile strength of concrete, advanced computer and concrete 4:269-284.
 66. H haeri, vahab sarfarazi, M fatehi, A hedayat, Z zhu (2016) Experimental and Numerical Study of Shear Fracture in Brittle Materials with Interference of Initial Double, Acta Mechanica Soilda, 5:555-566.
 67. H haeri, vahab sarfarazi, (2016) The effect of micro pore on the characteristics of crack tip plastic zone in concrete, Computers and Concrete, 1:107-127.
 68. ع قزوينيان، ح نجاتي، وهاب سرفرازي، م حياتي، (1391)، بررسی پتانسیل لرزه خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مجله انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران، 2، 59-68.
 69. haeri, V.sarfarazi,(2016 Numerical simulation of tensile failure of concrete using Paruicle Flow Code (PFC), ), computer and concerete, 1:39-51.
 70. sarfarazi, H haeri (2016) A review of experimental and numerical investigations about crack propagation, computer and concerete, 2:235-266.
 71. haeri, V.sarfarazi, (2016), The deformable multilaminate for predicting the Elasto-Plastic behavior of rocks, computer and concerete, 2:201-214.
 72. sarfarazi, A.H. ghazvinian, W. Shubert, M Blumel, HR Nejati, (2013) Numerical Simulation of the process of Fracture of Echelon Rock Joints: Rock Mech Rock Eng 3:355-371.
 73.  
 74. R Nejati A.H. Ghazvinian, SA Moosavi, V.sarfarazi, (2014) On the use of the RMR system for estimation of rock mass deformation  modulus, Bullein of engineering geology and the environment, 2:531-540.
 75. وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، (1395) مطالعه تاثیرنسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزای گسسته، نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن، 32، 33-45.
 76. sarfarazi, H haeri (2016) Experimental, franc2d, and DDM simulation to determine the anisotropic tensile strength , Iranian journal of earth science, 8:78-87.
 77. haeri, V.sarfarazi, A Hedayat, Z zhu (2016) Numerical simulation of hydraulic fracturing in circular holes, , computer and concerete, 6:1131-1151.
 78. haeri, V.sarfarazi, Z zhu (2016) Effect of normal load on the crack propagation from pre exixting joint using particle flow code(PFC), computer and concerete, 1:99-110.
 79. Sarfarazi, V. Ghazvinian, A. Schubert, W. Blumel, M, Nejati, H.R (2013): Numerical Simulation of the Process of Fracture of Echelon Rock Joinr. Rock Mech Rock Eng J.
 80. Ghazvinian, A. Sarfarazi, V. Schubert, W. Blumel, M (2012): A Study of the Failure Mechanism of Planar Non-Persistent Open Joints Using PFC2D. Rock Mech Rock Eng J.
 81. هادی حائری، وهاب سرفرازی، علیرضا خالو، محسن فرازمند. مدلسازی عددی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی در تعیین مود بازشونده ترک در بتن با استفاده از آزمایش دیسک برزیلی درزه دار. نشریه علمی ترویجی مصالح و سازه های بتنی 1395.
 82. هادی حائری، وهاب سرفرازی، جلال بهرامی، امیر خسروی. اعتبارسنجی الگوی شکست نمونه آزمایش شده با دستگاه مبدل بار فشاری به کششی توسط نرم افزار FRANC2D و روش ناپیوستگی جابجایی. نشریه علمی ترویجی مصالح و سازه های بتنی 1395.
 83. H haeri, V Sarfarazi, M fatehi marji, Influence of particle impact on the blade failure, Journal of powder metallurgy and mining (2018)
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • قزوينيان، عبدالهادي. سرفرازي، وهاب. نجاتي، حميد رضا، اصلاح جعبه برش مستقيم بزرگ مقياس جهت آزمايش برش درزه هاي ناممتد ناهمسطح، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، 28 و 29 تيرماه 1390، تهران- ايران. صفحه 197-191 ،
 • قزوينيان، عبدالهادي. نجاتي، حميد رضا، سرفرازي، وهاب. بررسي تاثير خواص مکانيکي محيط هاي ژئوتکنيکي بر ميرايي امواج لرزه اي، اولين کنفرانس ملي مديريت بحران، زلزله و آسيب پذيري اماکن و شريان هاي حياتي، 28 و 29 تيرماه 1390، تهران- ايران. صفحه 6-1.
 • قزوينيان، عبدالهادي. سرفرازي، وهاب. نجاتي، حميد رضا، تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي به روش احتمالاتي مطالعه موردي: پرتال تونل ميانه- سد شهريار، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، 28 و29 تیر.
 • کاوه حقيقي، وهاب سرفرازي، بررسي اثر طول، شيب و فواصل شمع ها در ظرفيت باربري گروه شمع تحت بارگذاري محوري در خاکهاي دانه اي، کنرانس بين المللي مهندسي عمران، تبريز، 2013.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، بررسي نشست هاي تفاضلي و کلي پي هاي شمع- راديه در خاک رسي، همايش ملي مهندسي عمران کاربردي و دستاورد هاي نوين، تبريز 1393.
 • سرفرازي وهاب، قزوينيان عبدالهادي، احمدي مرتضي، نجاتي حميد رضا، شبيه سازي عددي رفتار برشي پل سنگ، پنچمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران، 1393.
 • وهاب سرفرازي، عبدالهادي قزوينيان، شبيه سازي شروع ترک هيدروليکي از نوک شکستگي هاي طبيعي توسط نرم افزار FRANC2D، دومين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران، کرمانشاه 1393.
 • وهاب سرفرازي، هادي شهرياري قزقپان، مطالعه رفتار برشي يک درزه پيرامون فضاي زيرزميني ذخيره سازي مواد هيدروکربوري با استفاده از نرم افزار FRANC2D، اولين کنفرانس ملي نت، گاز، پتروشيمي و توسعه پايدار، تهران 1394.
 • وهاب سرفرازي، حامد زارعي، مدل سازي عددي رفتار برشي درزه پيرامون فضاي زيرزميني ذخيره سازي نفت توسط نرم افزار FRANC2D، اولين کنفرانس ملي نت، گاز، پتروشيمي و توسعه پايدار، تهران 1394.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلي پي هاي شمع راديه با استفاده از مدلسازي عددي، تبريز 1393.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، بهينه سازي نشست تفاضلي فونداسيون هاي گسترده مرکب در خاک رسي، همايش ملي مهندسي عمران کاربردي و دستاورد هاي نوين، تبريز 1393.
 • وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، مدلسازي عددي تاثير هندسه برنده TBM بر سنگ ضعيف تحت تنش محصورکننده پايين، همايش ملي زمين شناسي و اکتشاف منابع، شيراز، 1393.
 • رحمان شيرکوند، وهاب سرفرازي، تاثير مقاومت کششي سنگ بر نفوذ ديسک TBM با استفاده از PFC2D، اولين همايش توسعه پايدار شهري، تهران، 94.
 • وهاب سرفرازي، تعيين کشش کابل مورد نياز جهت پايدارسازی شيرواني هاي سنگي حاوي سطوح ضعف ناممتد در برابر بارگذاري ناشي از زمين لرزه، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، مطالعه خصوصيات برشي درزه هاي باز ناممتد عرضي صفحه اي، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، تاثير تعداد و شکل پل سنگ هاي طولي بر مقاومت برشي ناپيوستگي هاي باز ناممتد، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، مدلسازي عددي رفتار برشي درزه هاي ناممتد صفحه اي، کنفرانس ملي شهر سازي مديريت شهري و توسعه پايدار، عمران و محيط زيست شهري، تهران 1393.
 • رحمان شيرکوند، وهاب سرفرازي، تاثير جهت داري تنش هاي محصورکننده بر نفوذ ديسک TBM با استفاده از PFC2D، اولين همايش توسعه پايدار شهري، تهران، 94.
 • وهاب سرقرازي، عبدالهادي قزوينيان، مطالعه تاثير حفره هاي کارستي بر پايداري فضاهاي زيرزميني توسط کد PFC2D، دهمين کنفرانس ملي تونل فضاهاي زيرزميني و هزاره سوم، تهران 1392.
 • عبدالهادي قزوينيان، حميد رضا نجاتي، وهاب سرفرازي، سيد فرشيد شجاعي، بررسي تاثير درزه هاي ناممتد بر پايداري سطوح شيب دار سنگي، کنگره و نمايشگاه بين المللي معدن، تهران 1391.
 • وهاب سرفرازي، رحمن شير کوند، محمد رصا عجم زاده، تاثير کشش راک بولت بر رفتار برشي درزه هاي پيراموني با طول هاي مختلف، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، رحمن شير کوند، محمد رصا عجم زاده، تاثير طول پل سنگ بر رفتار لغزشي درزه در آزمايش کشش راک بولت، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، محمد رصا عجم زاده، رحمن شير کوند، تاثيربار کشش راک بولت بر رفتار برشي درزه با زاويه داري مختلف، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، محمد رصا عجم زاده، رحمن شير کوند، مطالعه اثر فاصله داري راک بولت بر رفتار برشي درزه مجاور، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، مطالعه تاثير شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعيف با فشار محصورشوندگي پايين توسط نرم افزار PFC2D، دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1393.
 • محمد رصا عجم زاده، وهاب سرفرازي، مدل سازي عددي بررسي تاثير بار راک بولت بر ر شد ترک از درزه هاي Y شکل دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، پيمان حقي، بررسي تاثير بار فونداسيون سد بر رفتار برشي درزه هاي مجاور توسط نرم افزار FRANC 2D، اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران 1394.
 • وهاب سرفرازي، هادي حادري، پيمان حقي، تعيين بهينه ترين شکل هندسي مته حفاري توسط نرم افزار PFC2D، اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران 1394.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>

دستگاه مبدل بار فشاری به کششی برای تعیین مقاومت کششی بتن و سنگ

دستگاه آنالیز مقاومت کششی بتن با روش نیرو اهرمی

مخزن فیزیکی سه بعدی برای شبیه سازی انواع حفاری و رفتار تونل ها

<div id="these">پایان نامه ها</div>

مطالعه اندرکنش تونل مکانیزه و قنات اطراف با استفاده از روش عددی (مطالعه موزدی: مترو استان قم)

مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی الگوی حفاری بر مکانیزم خردایش حاصل از انفجار با استفاده از شبیه سازی عددی

انتخاب دستگاه مناسب برش زغال در معدن مکانیزه پروده طبس با استفاده از کد جریان ذره(PFC)

مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی گسل های ناممتد

تعیین میزان نشست ناشی از استخراج در روش جبهه کار طولانی در معدن زغال سنگ طبس با استفاده از مدلسازی عددی

مطالعه تاثیر جهت داری تنش های محصور کننده بر فاصله داری بهینه دیسک TBM

بررسی اثر مقاومت کششی و تنش های اصلی منطقه بر نرخ نفوذ دیسک TBM

ارزيابي روشهاي مخلتف بازيابي پايه ها در استخراج اتاق و پايه

سوابق

مدیر گروه مهندسی معدن

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

رياضيات مهندسي پيشرفته

استاتيک

آزمایشگاه سنگ شناسی

نقشه برداری معدنی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
sarfarazi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی معدندکتری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
مهندسی معدن (مکانیک سنگ)

مکانیک شکست
رشد ترک در محیطهای ناهمسانگرد
رفتار برشی، فشاری و کششی درزه های ناممتد

<div id="pub">تالیفات</div>
ارزیابی رفتار شکست مواد ترد با استفاده از نرم افزارPFC
انالیز المان مرزی در مکانیک شکست
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu, Mohammad Fatehi Marji and Alireza Masoumi (2019), Investigation of shear behavior of soil-concrete interface. , Smart Structures and Systems, An Int'l Journal 23 No. 1.
 2. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu and Mohammad Fatehi Marji (2019) Experimental and numerical studies of the pre-existing cracks and pores interaction in concrete specimens under compression. Smart Structures and Systems, An Int'l Journal 23 No. 5
 3. sarfarazi, Hadi Haeri, Salman Safavi, Mohammad Fatehi Marji and Zheming Zhu (2019) Interaction between two neighboring tunnel using PFC2D. Structural Engineering and Mechanics, An Int'l Journal Vol. 71 No. 1.
 4. Hadi Haeri, Vahab sarfarazi, Zheming Zhu and Hamid Reza Nejati (2019) Numerical simulations of fracture shear test in anisotropy rocks with bedding layers. Advances in Concrete Construction, An Int'l Journal 7 No. 4,
 5. H haeri, sarfarazi, zheming zhu, NN Hokm abadi, MR moshrefifar, A  (2019) Shear behavior of non persistent joint in concrete and gypsum specimes using combined experimental and numerical approaches, Structural engineering and mechanics.
 6. sarfarazi, H haeri, ,p ebneabbasi, k bagheri (2019), Simulation of the tensile behavior of layered anisotropy rocks consisting internal notch, Structural engineering and mechanics.
 7. H haeri, sarfarazi,zheming zhu , E moosavi, (2019) Effect of transverslly bedding layer on the biaxial failure mechanism of brittle materials, Structural engineering and mechanics.
 8. sarfarazi, H haeri, , M fatehi (2019) Numerical simulation of the effect of bedding layer on the tensile failure mechanism of rock using PFC2D, Structural engineering and mechanics.
 9. sarfarazi, H haeri, p, ebneabbasi, A B Shemirani, AR, Hedayat (2018) Determination of tensile strength of concrete using a novel apparatus, Construction and building materials.
 10. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani, M. firoozi nezamabadi (2018) A fracture mechanics simulation of the pre-holed concrete Brazilian discs, Structural engineering and mechanics
 11.  
 12. A B Shemirani, H haeri,sarfarazi , A Akbarpour, N. babanouri (2018), the discrete element method simulation and experimental study of determining the mode I stress intensity factor, Structural engineering and mechanics
 13. babanouri, V.sarfarazi (2018) Numerical analysis of a complex slope instability:pseudo-wedge failure, Geomechanics and engineering.
 14. sarfarazi H haeri, A B Shemirani, Z Zhu, M fatehi marji, (2018) Experimental and numerical simulating of the crack separation on the tensile strength of concrete, Structural engineering and mechanics.
 15.  
 16. H haeri, sarfarazi, Z Zhu, AR hedayat. M fatehi marji, (2018), Investigation of the model scale and particle size effects on the point load index and tensile strength of concrete using particle flow code, Structural engineering and mechanics.
 17. H haeri, sarfarazi, Z Zhu, AR hedayat. M F Nezamabadi, M karbala (2018) Simulation of crack initiation and propagation in three point bending test using PFC2D, Structural engineering and mechanics.
 18. H haerisarfarazi, A B Shemirani, M, fatehi (2018) On the direct experimental measurement of mortar fracture toughness by a compression-to-tensile load transformer (CTLT), Construction and building materials.
 19. r. faridi, a. momeni, m mohammadpour, v. sarfarazi (2018) Microstructural investigations and fracture analysis of multi-layer al panel of a crashed aircraft, Journal of environmental friendly materials.
 20. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri and Kourosh Bagheri, (2018) Numerical simulation of shear mechanism of concrete specimens containing  two coplanar flaws under biaxial loading. Smart Structures and Systems
 21. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, M Fatehi marji (2018) Simulation of the tensile failure behavior of transversally bedding layers using PFC2D. Structural engineering and mechanics.
 22. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, HA. Lazemi (2018) Investigation of the effects of particle size and model scale on the ucs and shear strength of concrete using PFC2D. Structural engineering and mechanics.
 23. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, (2018) Numerical simulation of the effect of bedding layer geometrical properties on the punch shear test using PFC3D. Structural engineering and mechanics.
 24. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, (2018) PFC3D simulation of the effect of particle size on the single edge-notched rectangle bar in bending test, Structural engineering and mechanics.
 25. وهاب سرفرازی، رحمان شیرکوند (1396) تاثیر جهت داری تنش های محصورکننده بر نفوذ دیسک TBM با استفاده از PFC2D. مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران.
 26. Hadi Haeri, Vahab Sarfarazi, Z Zhu, M fatehi marji (2018) Numerical simulation of the effect of bedding layer geometrical properties on the shear failure mechanism using PFC3D, Smart Structures and Systems.
 27. H haerisarfarazi, , z zhu, M. Fatehi marji (2018), Simulating the influence of pore shape on the brazilian tensile strength of concrete specimens using PFC2D, Computers and Concrete.
 28. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, (2018), Three dimensional numerical modelling of the effect of bedding layer on the tensile failure behavior in hollow disc models using particle flow code (pfc3d), Structural engineering and mechanics.
 29.  
 30. MR Ajamzadeh, Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, H. dehghani, (2018), The effect of microparameters of PFC software on the model calibration, Smart Structures and Systems..
 31. Hadi Haeri, Vahab Sarfarazi, Z Zhu, M fatehi marji (2018) The effect of particle size on the edge notched disc (END) using particle flow code in three dimension, Smart Structures and Systems.
 32. Vahab Sarfarazi, Hadi Haeri, ARbaghershemirani (2018), Simulation of fracture mechanism of pre-holed concrete model under Brazilian test using PFC3D, Smart Structures and Systems.
 33. H haeri, sarfarazi, zheming zhu, m fatehi, AR masoumi (2018), Investigation of shear behavior of soil-concrete interface, Smart Structures and Systems.
 34. وهاب سرفرازي، محمد غفاري، هادي حائری (1397)، مدلسازی عددي و آزمايشگاهي تاثير درزه هاي ناممتد بر الگوي شکست و  نيروي شکست نمونه ها، نشريه علمي پژوهشي مهندسی معدن.
 35. وهاب سرفرازي، محمد رضا عجم زاده، (1397)، مدلسازي عددي تاثير فاصله داري و زاويه داري درزه y شکل نزديک بار کششي راک بولت بر رشد ترک، نشريه علمي پژوهشي مهندسي منابع معدني.
 36. H haeri, , V.sarfarazi, Z Zhu, M, Moradizadeh (2017), The effect of ball size on the hollow center cracked disc (HCCD) in Brazilian test, Computers and Concrete.
 37. H haeri, , V.sarfarazi , AR. Baghershemirani, Z Zhu (2017), Direct shear testing of brittle material samples with non persistent crack, Geomechanics and engineering.
 38. r. faridi, a. momeni, m mohammadpour, v. sarfarazi, (2017) Physical and numerical investigations of gas turbine blade failure, Journal of environmental friendly materials.
 39. H haeri, sarfarazi , A B Shemirani, H.P. gohar, HR Nejati, (2017), Field evaluation of soil liquefaction and itsconfrontation in fine grained sandy soil (case study: south of hormozgan province), Journal of mining science.
 40. A B Shemiranisarfarazi, H haeri, M. Fatehi marji, SS, Hosseini, (2017), A discrete element simulation of a punch through shear test to investigate the confining pressure effects on the shear behavior of concrete cracks, Computers and Concrete.
 41. H haeri., farazmand.,, v. sarfarazi, Z Zhu (2017) Modeling fiber reinforced polywer (FRP) coating in retrofitting concrete walls against explosive loads, Journal of mining science.
 42. H haeri., sarfarazi,  A B Shemirani, SS hosseini  (2017) Experimental and numerical investigation of the effect of sample shapes on point load index, Geomechanics and engineering.
 43. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani, Z Zhu, (2017) Shear behavior of non-persistent joint under high normal load, Strength of materials.
 44. sarfarazi , H haeri, , A B Shemirani (2017) Direct and indirect methods for determination of mode I fracture toughness using pfc2d, Computers and Concrete.
 45. H haeri, sarfarazi, A Shemirani (2017) Experimental and numerical study of shear crack propagation in concrete specimens, Computers and Concrete.
 46. V.sarfarazi  ,  haeri., M. Maraji, Z zhu (2017) Fracture mechanism of Brazilian discs with multiple parallel nothes using pfc2d, Periodica polyechnica civil engineering.
 47. H haeri, V.sarfarazi, Z. Zho (2017) Effect of normal load on the crack propagation from pre exixting joint using particle flow code(PFC), Computers and Concrete.
 48. A.Baghershemirani, H. Haeri, V.sarfarazi, A.R hedayat, (2017) A review paper about experimental investigations on failure behavior of non persistent joint, Geomechanics and engineering.
 49. V.sarfarazi,H. Haeri, A.Baghershemirani, A.R hedayat, SS. Hosseini, (2017) Investigation of ratio of TBM disc spacing to penetration depth in rocks with different tensile strengths using PFC2D, Computers and Concrete
 50. H haeri., sarfarazi,  M Yazdani, A Baghershemirani, AR Hedayat, (2017), Experimental and numerical investigation of the center cracked horseshoe disc method for determining the mode I fracture toughness of rock like material, Rock mechanics rock engineering
 51. H haeri., Tavakoli, AB. Shemirani, v. sarfarazi, M. farazmand. (2017) Evaluating the use of mineral pumice in falling zones of internal pressure tunnels (case study: water transfer tunnel of sardasht dam power plant), Journal of mining science
 52. sarfarazi, H haeri, A B Shemirani (2017), The effect of compression load and rock bridge geometry on the shear mechanism of weak plane, Geomechanics and engineering.
 53. sarfarazi, h. haeri, (2016) Effect of number and configuration of bridges on shear properties of sliding surface, Journal of mining science, 2: 245-257.
 54. haeri, V.sarfarazi, A hedayat (2016), Suggesting a new testing device for determination of tensile strength of concreem Structural engineering and mechanics, 6:935-952.
 55. sarfarazi, W. Shubert (2016) Sliding phenomena in intermittent rock joint, Periodica polyechnica civil engineering, 5:1-10.
 56. Sarfarazi, V. Ghazvinian, A. Schubert (2016) Numerical Simulation of Shear Behavior of non – Persistent joints Under Low and High Normal Loads, 6:1-13.
 57. sarfarazi, W. Shubert (2016) Numerical Simulation of Tensile Failure of Concrete in Direct, Flexural, Double Punch Tensile and Ring Tests, Periodica polyechnica civil engineering, 2:1-8.
 58. sarfarazi, A.H. ghazvinian, W. Shubert, HR Nejati, R hadei, (2016) A New Approach for Measurement of Tensile Strength of Concrete, Periodica polyechnica civil engineering, 6: 1-5.
 59. Nohekhan hokmabadi, V.sarfarazi (2016) Investigation of Separation Non- Persistent Faults In Fracture Mechanism of Rock Bridge, Civil Engineering Journal, 7:348-358.
 60. وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، (2016)، مطالعه تاثیر شکل هندسی دیسک TBM بر خردایش سنگ توسط نرم‌افزار PFC2D، نشریه علمی پژوهشی مکانیک سنگ ایران، 2، 29-42.
 61. Mir r. hadei, j kemeny, a ghazvinian, a rezaiepoor, vahab sarfarazi (2016), New Development to Measure Mode Fracture Toughness in Rock, Periodica polyechnica civil engineering, 2:1-5.
 62. A ghazvinian, HR Nejat, vahab sarfarazi, R hadei, Mixed mode crack propagation in low brittle Rock – like materials (2013), Arabian journal geoscience, 6: 4435-4444.
 63. sarfarazi, H haeri, A khaloo (2016), The effect of non-persistent joints on sliding direction if rock slopes, computer and concerete, 7: 723-737.
 64. H haeri, sarfarazi, A khaloo, (2016) Experimental study of shear behavior of planar non- persistent joint, Computers and Concrete 5: 939-953.
 65. sarfarazi, hr faridi, H haeri, W Schubert, (2015), A new approach for measurement of anisotropic tensile strength of concrete, advanced computer and concrete 4:269-284.
 66. H haeri, vahab sarfarazi, M fatehi, A hedayat, Z zhu (2016) Experimental and Numerical Study of Shear Fracture in Brittle Materials with Interference of Initial Double, Acta Mechanica Soilda, 5:555-566.
 67. H haeri, vahab sarfarazi, (2016) The effect of micro pore on the characteristics of crack tip plastic zone in concrete, Computers and Concrete, 1:107-127.
 68. ع قزوينيان، ح نجاتي، وهاب سرفرازي، م حياتي، (1391)، بررسی پتانسیل لرزه خیزی مناطق مختلف ایران با استفاده از شبیه‌سازی مونت‌کارلو، مجله انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران، 2، 59-68.
 69. haeri, V.sarfarazi,(2016 Numerical simulation of tensile failure of concrete using Paruicle Flow Code (PFC), ), computer and concerete, 1:39-51.
 70. sarfarazi, H haeri (2016) A review of experimental and numerical investigations about crack propagation, computer and concerete, 2:235-266.
 71. haeri, V.sarfarazi, (2016), The deformable multilaminate for predicting the Elasto-Plastic behavior of rocks, computer and concerete, 2:201-214.
 72. sarfarazi, A.H. ghazvinian, W. Shubert, M Blumel, HR Nejati, (2013) Numerical Simulation of the process of Fracture of Echelon Rock Joints: Rock Mech Rock Eng 3:355-371.
 73.  
 74. R Nejati A.H. Ghazvinian, SA Moosavi, V.sarfarazi, (2014) On the use of the RMR system for estimation of rock mass deformation  modulus, Bullein of engineering geology and the environment, 2:531-540.
 75. وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، (1395) مطالعه تاثیرنسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزای گسسته، نشریه علمی پژوهشی مهندسی معدن، 32، 33-45.
 76. sarfarazi, H haeri (2016) Experimental, franc2d, and DDM simulation to determine the anisotropic tensile strength , Iranian journal of earth science, 8:78-87.
 77. haeri, V.sarfarazi, A Hedayat, Z zhu (2016) Numerical simulation of hydraulic fracturing in circular holes, , computer and concerete, 6:1131-1151.
 78. haeri, V.sarfarazi, Z zhu (2016) Effect of normal load on the crack propagation from pre exixting joint using particle flow code(PFC), computer and concerete, 1:99-110.
 79. Sarfarazi, V. Ghazvinian, A. Schubert, W. Blumel, M, Nejati, H.R (2013): Numerical Simulation of the Process of Fracture of Echelon Rock Joinr. Rock Mech Rock Eng J.
 80. Ghazvinian, A. Sarfarazi, V. Schubert, W. Blumel, M (2012): A Study of the Failure Mechanism of Planar Non-Persistent Open Joints Using PFC2D. Rock Mech Rock Eng J.
 81. هادی حائری، وهاب سرفرازی، علیرضا خالو، محسن فرازمند. مدلسازی عددی و اعتبارسنجی آزمایشگاهی در تعیین مود بازشونده ترک در بتن با استفاده از آزمایش دیسک برزیلی درزه دار. نشریه علمی ترویجی مصالح و سازه های بتنی 1395.
 82. هادی حائری، وهاب سرفرازی، جلال بهرامی، امیر خسروی. اعتبارسنجی الگوی شکست نمونه آزمایش شده با دستگاه مبدل بار فشاری به کششی توسط نرم افزار FRANC2D و روش ناپیوستگی جابجایی. نشریه علمی ترویجی مصالح و سازه های بتنی 1395.
 83. H haeri, V Sarfarazi, M fatehi marji, Influence of particle impact on the blade failure, Journal of powder metallurgy and mining (2018)
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 • قزوينيان، عبدالهادي. سرفرازي، وهاب. نجاتي، حميد رضا، اصلاح جعبه برش مستقيم بزرگ مقياس جهت آزمايش برش درزه هاي ناممتد ناهمسطح، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، 28 و 29 تيرماه 1390، تهران- ايران. صفحه 197-191 ،
 • قزوينيان، عبدالهادي. نجاتي، حميد رضا، سرفرازي، وهاب. بررسي تاثير خواص مکانيکي محيط هاي ژئوتکنيکي بر ميرايي امواج لرزه اي، اولين کنفرانس ملي مديريت بحران، زلزله و آسيب پذيري اماکن و شريان هاي حياتي، 28 و 29 تيرماه 1390، تهران- ايران. صفحه 6-1.
 • قزوينيان، عبدالهادي. سرفرازي، وهاب. نجاتي، حميد رضا، تحليل پايداري شيرواني هاي سنگي به روش احتمالاتي مطالعه موردي: پرتال تونل ميانه- سد شهريار، چهارمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، 28 و29 تیر.
 • کاوه حقيقي، وهاب سرفرازي، بررسي اثر طول، شيب و فواصل شمع ها در ظرفيت باربري گروه شمع تحت بارگذاري محوري در خاکهاي دانه اي، کنرانس بين المللي مهندسي عمران، تبريز، 2013.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، بررسي نشست هاي تفاضلي و کلي پي هاي شمع- راديه در خاک رسي، همايش ملي مهندسي عمران کاربردي و دستاورد هاي نوين، تبريز 1393.
 • سرفرازي وهاب، قزوينيان عبدالهادي، احمدي مرتضي، نجاتي حميد رضا، شبيه سازي عددي رفتار برشي پل سنگ، پنچمين کنفرانس مکانيک سنگ ايران، تهران، 1393.
 • وهاب سرفرازي، عبدالهادي قزوينيان، شبيه سازي شروع ترک هيدروليکي از نوک شکستگي هاي طبيعي توسط نرم افزار FRANC2D، دومين کنفرانس ملي مهندسي ژئوتکنيک ايران، کرمانشاه 1393.
 • وهاب سرفرازي، هادي شهرياري قزقپان، مطالعه رفتار برشي يک درزه پيرامون فضاي زيرزميني ذخيره سازي مواد هيدروکربوري با استفاده از نرم افزار FRANC2D، اولين کنفرانس ملي نت، گاز، پتروشيمي و توسعه پايدار، تهران 1394.
 • وهاب سرفرازي، حامد زارعي، مدل سازي عددي رفتار برشي درزه پيرامون فضاي زيرزميني ذخيره سازي نفت توسط نرم افزار FRANC2D، اولين کنفرانس ملي نت، گاز، پتروشيمي و توسعه پايدار، تهران 1394.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، اثر طول و قطر شمع ها بر نشست تفاضلي پي هاي شمع راديه با استفاده از مدلسازي عددي، تبريز 1393.
 • نسيمي اميد، سرفرازي وهاب، بهينه سازي نشست تفاضلي فونداسيون هاي گسترده مرکب در خاک رسي، همايش ملي مهندسي عمران کاربردي و دستاورد هاي نوين، تبريز 1393.
 • وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، مدلسازي عددي تاثير هندسه برنده TBM بر سنگ ضعيف تحت تنش محصورکننده پايين، همايش ملي زمين شناسي و اکتشاف منابع، شيراز، 1393.
 • رحمان شيرکوند، وهاب سرفرازي، تاثير مقاومت کششي سنگ بر نفوذ ديسک TBM با استفاده از PFC2D، اولين همايش توسعه پايدار شهري، تهران، 94.
 • وهاب سرفرازي، تعيين کشش کابل مورد نياز جهت پايدارسازی شيرواني هاي سنگي حاوي سطوح ضعف ناممتد در برابر بارگذاري ناشي از زمين لرزه، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، مطالعه خصوصيات برشي درزه هاي باز ناممتد عرضي صفحه اي، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، تاثير تعداد و شکل پل سنگ هاي طولي بر مقاومت برشي ناپيوستگي هاي باز ناممتد، اولين همايش ملي و سومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1394.
 • وهاب سرفرازي، مدلسازي عددي رفتار برشي درزه هاي ناممتد صفحه اي، کنفرانس ملي شهر سازي مديريت شهري و توسعه پايدار، عمران و محيط زيست شهري، تهران 1393.
 • رحمان شيرکوند، وهاب سرفرازي، تاثير جهت داري تنش هاي محصورکننده بر نفوذ ديسک TBM با استفاده از PFC2D، اولين همايش توسعه پايدار شهري، تهران، 94.
 • وهاب سرقرازي، عبدالهادي قزوينيان، مطالعه تاثير حفره هاي کارستي بر پايداري فضاهاي زيرزميني توسط کد PFC2D، دهمين کنفرانس ملي تونل فضاهاي زيرزميني و هزاره سوم، تهران 1392.
 • عبدالهادي قزوينيان، حميد رضا نجاتي، وهاب سرفرازي، سيد فرشيد شجاعي، بررسي تاثير درزه هاي ناممتد بر پايداري سطوح شيب دار سنگي، کنگره و نمايشگاه بين المللي معدن، تهران 1391.
 • وهاب سرفرازي، رحمن شير کوند، محمد رصا عجم زاده، تاثير کشش راک بولت بر رفتار برشي درزه هاي پيراموني با طول هاي مختلف، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، رحمن شير کوند، محمد رصا عجم زاده، تاثير طول پل سنگ بر رفتار لغزشي درزه در آزمايش کشش راک بولت، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، محمد رصا عجم زاده، رحمن شير کوند، تاثيربار کشش راک بولت بر رفتار برشي درزه با زاويه داري مختلف، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، محمد رصا عجم زاده، رحمن شير کوند، مطالعه اثر فاصله داري راک بولت بر رفتار برشي درزه مجاور، دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، نسرين ميخک بيرالوند، مطالعه تاثير شکل برنده بر نرخ نفوذ TBM در سنگ ضعيف با فشار محصورشوندگي پايين توسط نرم افزار PFC2D، دومين همايش ملي معماري، عمران و محيط زيست شهري، همدان 1393.
 • محمد رصا عجم زاده، وهاب سرفرازي، مدل سازي عددي بررسي تاثير بار راک بولت بر ر شد ترک از درزه هاي Y شکل دومين کنفرانس ملي مکانيک خاک و مهندسي پي، قم 1394.
 • وهاب سرفرازي، پيمان حقي، بررسي تاثير بار فونداسيون سد بر رفتار برشي درزه هاي مجاور توسط نرم افزار FRANC 2D، اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران 1394.
 • وهاب سرفرازي، هادي حادري، پيمان حقي، تعيين بهينه ترين شکل هندسي مته حفاري توسط نرم افزار PFC2D، اولين کنفرانس و نمايشگاه علوم و مهندسي آب، تهران 1394.
<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>

دستگاه مبدل بار فشاری به کششی برای تعیین مقاومت کششی بتن و سنگ

دستگاه آنالیز مقاومت کششی بتن با روش نیرو اهرمی

مخزن فیزیکی سه بعدی برای شبیه سازی انواع حفاری و رفتار تونل ها

<div id="these">پایان نامه ها</div>

مطالعه اندرکنش تونل مکانیزه و قنات اطراف با استفاده از روش عددی (مطالعه موزدی: مترو استان قم)

مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی الگوی حفاری بر مکانیزم خردایش حاصل از انفجار با استفاده از شبیه سازی عددی

انتخاب دستگاه مناسب برش زغال در معدن مکانیزه پروده طبس با استفاده از کد جریان ذره(PFC)

مطالعه آزمایشگاهی رفتار برشی گسل های ناممتد

تعیین میزان نشست ناشی از استخراج در روش جبهه کار طولانی در معدن زغال سنگ طبس با استفاده از مدلسازی عددی

مطالعه تاثیر جهت داری تنش های محصور کننده بر فاصله داری بهینه دیسک TBM

بررسی اثر مقاومت کششی و تنش های اصلی منطقه بر نرخ نفوذ دیسک TBM

ارزيابي روشهاي مخلتف بازيابي پايه ها در استخراج اتاق و پايه

سوابق

مدیر گروه مهندسی معدن

<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

رياضيات مهندسي پيشرفته

استاتيک

آزمایشگاه سنگ شناسی

نقشه برداری معدنی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>