عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری
081-38411535

Wireless Communications
Communication Networks
Cellular Networks
Stochastic Geometry
Optimization

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

1- Rajabi, Siavash, Seyed Ali Ghorashi, Vahid Shah-Mansouri, and Hamidreza Karami. "Device-to-device communications using EMTR technique." IET Signal Processing 12, no. 3 (2017): 320-326.

2- Rajabi, S., S. A. Ghorashi, and V. Shah-Mansouri. "Impact of connecting to the nth nearest node in dedicated device-to-device communications." Electronics Letters 54, no. 8 (2018): 535-537.

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

1- Rajabi, S., M. Shahabadi, and M. ArdebiliPoor. "Modeling of the correlation coefficients of a receive antenna array in a MIMO multipath channel." In 2006 2nd IEEE/IFIP International Conference in Central Asia on Internet, pp. 1-4. IEEE, 2006.

2- Ebrahimi-Tofighi, N., M. ArdebiliPour, M. Shahabadi, and S. Rajabi. "Investigation of the Effect of Fading Correlation on Performance of MIMO Systems Using an RCS Channel Model." In The 9th International Conference on Advanced Communication Technology, vol. 3, pp. 1748-1751. IEEE, 2007.

3- Rajabi, S., M. ArdebiliPoor, and M. Shahabadi. "A Method for Modeling Multiple Antenna Channels." World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering 2, no. 9 (2008): 2052-2055.

4- Azimi, S. M., H. R. Karami, S. Rajabi, A. Kalantarnia, and S. M. M. Moosavi. "Analysis of Antennas and Scatterers with Nonlinear Loads: A MoM-AOM Approach." Session 1P8: 112.

 

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

مطالعه

خارج از دانشگاه

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

نماز و ناهار

مخابرات دیجیتال

(104)

مباحث ویژه در شبیه‌سازی سیستم‌های مخابراتی

(203)

رفع اشکال دانشجویان

دفتر کار

یکشنبه

شبکه‌های مخابراتی

(202)

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

نماز و ناهار

 رفع اشکال دانشجویان

 دفتر کار

مباحث ویژه در شبیه‌سازی سیستم‌های مخابراتی

(203)

مطالعه

خارج از دانشگاه

دوشنبه

مطالعه

خارج از دانشگاه

جلسه گروه

جلسه فرهنگی

نماز و ناهار

برنامه نویسی کامپیوتر

(104)

مخابرات دیجیتال

 (102)

رفع اشکال دانشجویان

دفتر کار

سه‌شنبه

برنامه نویسی کامپیوتر

(104)

شبکه‌های مخابراتی

(202)

نماز و ناهار

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

مطالعه

خارج از دانشگاه

چهارشنبه

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

نماز و ناهار

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

پنج‌شنبه

 

 

 

پیام برای دانشجویان

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برقاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

اطلاعات بیشتر
دکتری
081-38411535

Wireless Communications
Communication Networks
Cellular Networks
Stochastic Geometry
Optimization

تالیفات
مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی

1- Rajabi, Siavash, Seyed Ali Ghorashi, Vahid Shah-Mansouri, and Hamidreza Karami. "Device-to-device communications using EMTR technique." IET Signal Processing 12, no. 3 (2017): 320-326.

2- Rajabi, S., S. A. Ghorashi, and V. Shah-Mansouri. "Impact of connecting to the nth nearest node in dedicated device-to-device communications." Electronics Letters 54, no. 8 (2018): 535-537.

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها

1- Rajabi, S., M. Shahabadi, and M. ArdebiliPoor. "Modeling of the correlation coefficients of a receive antenna array in a MIMO multipath channel." In 2006 2nd IEEE/IFIP International Conference in Central Asia on Internet, pp. 1-4. IEEE, 2006.

2- Ebrahimi-Tofighi, N., M. ArdebiliPour, M. Shahabadi, and S. Rajabi. "Investigation of the Effect of Fading Correlation on Performance of MIMO Systems Using an RCS Channel Model." In The 9th International Conference on Advanced Communication Technology, vol. 3, pp. 1748-1751. IEEE, 2007.

3- Rajabi, S., M. ArdebiliPoor, and M. Shahabadi. "A Method for Modeling Multiple Antenna Channels." World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Electrical, Computer, Energetic, Electronic and Communication Engineering 2, no. 9 (2008): 2052-2055.

4- Azimi, S. M., H. R. Karami, S. Rajabi, A. Kalantarnia, and S. M. M. Moosavi. "Analysis of Antennas and Scatterers with Nonlinear Loads: A MoM-AOM Approach." Session 1P8: 112.

 

اختراعات و اکتشافات
پایان نامه ها
سوابق
دروس ارائه شده در ترم

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

مطالعه

خارج از دانشگاه

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

نماز و ناهار

مخابرات دیجیتال

(104)

مباحث ویژه در شبیه‌سازی سیستم‌های مخابراتی

(203)

رفع اشکال دانشجویان

دفتر کار

یکشنبه

شبکه‌های مخابراتی

(202)

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

نماز و ناهار

 رفع اشکال دانشجویان

 دفتر کار

مباحث ویژه در شبیه‌سازی سیستم‌های مخابراتی

(203)

مطالعه

خارج از دانشگاه

دوشنبه

مطالعه

خارج از دانشگاه

جلسه گروه

جلسه فرهنگی

نماز و ناهار

برنامه نویسی کامپیوتر

(104)

مخابرات دیجیتال

 (102)

رفع اشکال دانشجویان

دفتر کار

سه‌شنبه

برنامه نویسی کامپیوتر

(104)

شبکه‌های مخابراتی

(202)

نماز و ناهار

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

جلسه با داشجویان پروژه

دفتر کار

مطالعه

خارج از دانشگاه

چهارشنبه

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

نماز و ناهار

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی

پنج‌شنبه

 

 

 

پیام برای دانشجویان