عکس کاور خود را تغییر دهید
touski
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برق
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق
08138411526

اسپینترونیک
انتقال کوانتومی
نانوالکترونیک

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. Gharekhanlou, B., S. B. Tousaki, and S. Khorasani. "Bipolar transistor based on graphane." In Journal of Physics: Conference Series, vol. 248, no. 1, p. 012061. IOP Publishing, 2010.
 2. Babaee Touski, Shoeib, and Mahdi Pourfath. "Substrate surface corrugation effects on the electronic transport in graphene nanoribbons." Applied Physics Letters 103, no. 14 (2013): 143506.
 3. Kahnoj, Sina Soleimani, Shoeib Babaee Touski, and Mahdi Pourfath. "The effect of electron-electron interaction induced dephasing on electronic transport in graphene nanoribbons." Applied Physics Letters 105, no. 10 (2014): 103502.
 4. Chaghazardi, Zahra, Shoeib Babaee Touski, Mahdi Pourfath, and Rahim Faez. "Spin relaxation in graphene nanoribbons in the presence of substrate surface roughness." Journal of Applied Physics 120, no. 5 (2016): 053904.
 5. Touski, Shoeib Babaee, Rafael Roldán, Mahdi Pourfath, and M. Pilar López-Sancho. "Enhanced spin-flip scattering by surface roughness in WS 2 and MoS 2 armchair nanoribbons." Physical Review B 95, no. 16 (2017): 165301.
 6. Chaghazardi, Zahra, Rahim Faez, Shoeib Babaee Touski, and Mahdi Pourfath. "Spin FET Based on Graphene Nanoribbon in the Presence of Surface Roughness." IEEE Transactions on Electron Devices 64, no. 8 (2017): 3437-3442.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. Touski, S. B., Mahdi Pourfath, and Hans Kosina. “Electronic Transport in Graphene Nanoribbons in the Presence of Substrate Surface Corrugation “.  In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2013 International, pp. 1-2, 2013.

  Mazaherifar, Mohsen, Shoeib Babaee Touski, Mahdi Pourfath, Mahdi Moradinasab, and Hans Kosina. "Effects of Correlated Edge Roughness on the Electronic Properties of Armchair Graphene Nanoribbons." In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2015 International, pp. 1-2, 2015.

  Touski, S. B., Z. Chaghazardi, M. Pourfath, M. Moradinasab, R. Faez, and H. Kosina. "Spin Transport in Graphene Nanoribbons”: The Role of Surface-Corrugation”  In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2016 International, pp. 1-2, 2016.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 1. الکترونیک 1
 2. مغناطیس
 3. فیزیک الکترونیک
 4. تئوری و فناوری ساخت قطعات نیمه‌هادی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

به امید زیباترین آرزوها

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
touski
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی برق
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری مهندسی برق
08138411526

اسپینترونیک
انتقال کوانتومی
نانوالکترونیک

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>
 1. Gharekhanlou, B., S. B. Tousaki, and S. Khorasani. "Bipolar transistor based on graphane." In Journal of Physics: Conference Series, vol. 248, no. 1, p. 012061. IOP Publishing, 2010.
 2. Babaee Touski, Shoeib, and Mahdi Pourfath. "Substrate surface corrugation effects on the electronic transport in graphene nanoribbons." Applied Physics Letters 103, no. 14 (2013): 143506.
 3. Kahnoj, Sina Soleimani, Shoeib Babaee Touski, and Mahdi Pourfath. "The effect of electron-electron interaction induced dephasing on electronic transport in graphene nanoribbons." Applied Physics Letters 105, no. 10 (2014): 103502.
 4. Chaghazardi, Zahra, Shoeib Babaee Touski, Mahdi Pourfath, and Rahim Faez. "Spin relaxation in graphene nanoribbons in the presence of substrate surface roughness." Journal of Applied Physics 120, no. 5 (2016): 053904.
 5. Touski, Shoeib Babaee, Rafael Roldán, Mahdi Pourfath, and M. Pilar López-Sancho. "Enhanced spin-flip scattering by surface roughness in WS 2 and MoS 2 armchair nanoribbons." Physical Review B 95, no. 16 (2017): 165301.
 6. Chaghazardi, Zahra, Rahim Faez, Shoeib Babaee Touski, and Mahdi Pourfath. "Spin FET Based on Graphene Nanoribbon in the Presence of Surface Roughness." IEEE Transactions on Electron Devices 64, no. 8 (2017): 3437-3442.
<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>
 1. Touski, S. B., Mahdi Pourfath, and Hans Kosina. “Electronic Transport in Graphene Nanoribbons in the Presence of Substrate Surface Corrugation “.  In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2013 International, pp. 1-2, 2013.

  Mazaherifar, Mohsen, Shoeib Babaee Touski, Mahdi Pourfath, Mahdi Moradinasab, and Hans Kosina. "Effects of Correlated Edge Roughness on the Electronic Properties of Armchair Graphene Nanoribbons." In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2015 International, pp. 1-2, 2015.

  Touski, S. B., Z. Chaghazardi, M. Pourfath, M. Moradinasab, R. Faez, and H. Kosina. "Spin Transport in Graphene Nanoribbons”: The Role of Surface-Corrugation”  In Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), 2016 International, pp. 1-2, 2016.

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
سوابق
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>
 1. الکترونیک 1
 2. مغناطیس
 3. فیزیک الکترونیک
 4. تئوری و فناوری ساخت قطعات نیمه‌هادی

 

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

به امید زیباترین آرزوها