عکس کاور خود را تغییر دهید
varshovi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری- مهندسی مکانیک (رباتیک)
081-38411439

سينماتيک مستقيم و معکوس، دینامیک و فضای کاری ربات‌های موازی
جبر هندسی و فضای سینماتیک هفت بعدی
برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربات
شبکه‌های عصبی مصنوعی
الگوریتم‌های بهینه‌سازی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- Faramarz Fereshteh-Saniee, Payam Varshovi-Jaghargh, “An experimental comparative study of blocker die design for axisymmetric forging components”, Journal of Steel research (Special issue), pp 427-434, 2008.

2- Faramarz Fereshteh-Saniee, Payam Varshovi-Jaghargh, “Determination of effective strain distribution in multistage forging process using visioplasticity method”, Journal of Steel research (Special issue), pp 764-771, 2008.

3- Payam Varshovi-Jaghargh, Davod Naderi, and Mehdi Tale-Masouleh, “Forward kinematic problem of two 4-RRUR with different geometric structures and one 4-RUU parallel robots”. Modares Mechanical Engineering, 12(4), pp. 105-119, 2012 (in Persian).

4- Davod Naderi, Mehdi Tale-Masouleh, and Payam Varshovi-Jaghargh, “Forward Kinematic Investigation of Three 4-DOF Parallel Robots with Prismatic Actuators Performing 3T1R Motion Pattern in Seven-dimensional Kinematic Space”. Modares Mechanical Engineering, 13(10), pp. 35-50, 2013 (in Persian).

5- Payam Varshovi-Jaghargh, Naderi, Davod and Tale-Masouleh, Mehdi, Forward Kinematic Problem of Three 4-DOF Parallel Mechanisms (4-PRUR1, 4-PRUR2 and 4-PUU) with Identical Limb Structures Performing 3T1R Motion Pattern, Journal of Scientia Iranica, Transactions B - Mechanical Engineering, 21(5), pp. 1671-1682. 2014.

6- Naderi, Davod, Tale-Masouleh, Mehdi and Payam Varshovi-Jaghargh, Gröbner basis and resultant method for the forward displacement of 3-DoF planar parallel manipulators in seven-dimensional kinematic space, Robotica, 34(11), pp. 2610-2628. 2016.

7- Zolfa Anvari, Payam Varshovi-Jaghargh, and Mehdi Tale-Masouleh, “The Mechanical interference-free workspace of the planar parallel robots using geometric approach”,Modares Mechanical Engineering, 17(4), pp. 101-110, 2017 (in Persian).

8- Payam Varshovi-Jaghargh, Mehdi Tale-Masouleh, and Davod Naderi, “Forward Kinematic Analysis of Parallel Mechanisms in Seven-Dimensional Kinematic Space by Considering Limitation of Passive Joints motion”. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering (Springer), pp.1-15, 2017.

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- P. Varshovi-Jaghargh and D. Naderi, ”Path planning of wheeled mobile robot using a new objective function, 26th International Conference of CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future, Kuala Lumpur, Malaysia, 26-28 July 2011.

2- فرامرز فرشته صنیعی، پیام ورشوی جاغرق، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر كرنش – صفحه‌ای با استفاده از آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

3- پیام ورشوی جاغرق، فرامرز فرشته صنیعی، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر با استفاده از تعیین تجربی توزیع كرنش در آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

4- فرامرز فرشته صنیعی، پیام ورشوی جاغرق، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر دوار با استفاده از آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

5- مهدی کریمی، داود نادری، پیام ورشوی جاغرق، علی مروتی‌پسند، "اصلاح روش فاژن و وارن در برنامه‌ریزی مسیر حركت ربات متحرك چرخدار و مقایسه آن با دیگر روشها"، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، 20 لغایت 22 اردیبهشت 1390.

6- داود نادری، مهدی طالع ماسوله و پیام ورشوی جاغرق، "تحلیل سینماتیک مستقیم مکانیزم موازی 4 درجه آزادی 4PRUR با پایه‌های یکسان و الگوی حرکتی 3T1R"، بیستمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران، 26 لغایت 28 اردیبهشت 1391.

7- پیام ورشوی جاغرق، داود نادری و مهدی طالع ماسوله، "تحلیل سینماتیک مستقیم رباتهای موازی 4 درجه آزادی با پایه‌های یکسان و الگوی حرکتی 3T1R با استفاده از روش برآیند"، اولین کنفرانس بین­ المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، ICRoM2013، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران، 25 لغایت 27 بهمن 1392.

8- پیام ورشوی جاغرق و میلاد عزیزی، "تعیین فضای کاری جهت ثابت ربات‌های موازی سه درجه آزادی صفحه‌ای با استفاده از روش هندسی"، بیست و سومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی‌بهشت 1394.

9- پیام ورشوی جاغرق و آزاده میرزایی، "تحلیل مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی با استفاده از پایه‌های گروبنر"، بیست و سومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی‌بهشت 1394.

10- پیام ورشوی جاغرق و فریده فولادی، "تحلیل سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی صفحه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت حرکت  مفاصل غیر فعال"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2016، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی‌بهشت 1395.

11- پیام ورشوی جاغرق و فاطمه رمضانی، "تحلیل فضای­کاری ربات­های موازی سه درجه آزادی فضایی با الگوی حرکتی سه درجه انتقالی"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2016، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی‌بهشت 1395.

12- زلفا انوری، پیام ورشوی جاغرق و مهدی طالع ماسوله، "فضای کاری عاری از تداخل مکانیکی ربات‌ موازی صفحه‌ای 3-RRR"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

13- پیام ورشوی جاغرق و ستاره حبیب‌اللهی، "برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربا‌ت سیار در محیط‌های شلوغ با موانع متحرک"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

14- پیام ورشوی جاغرق و ستاره حبیب‌اللهی، "برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربا‌ت سیار در محیط‌های شلوغ با موانع متحرک"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

15- Fazeleh Tavassolian, Hassan Khotanlou, Payam Varshovi-Jaghargh, “Forward kinematics analysis of a 3-PRR planer parallel robot using a combined method based on the neural network” 8th International Conference on Computer and Knowledge (ICCKE 2018), Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 25-27 October 2018 (IEEE).

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
 1. تحليل فضاي کاري و فضاي مفصلي رباتهاي دو درجه آزادي صفحه‌اي سري با استفاده از آناليز بازه‌اي (انصاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 91)
 2. برنامه‌ريزي حرکت ربات‌ متحرک چرخ‌دار در يک محيط با موانع ساکن با استفاده از الگوريتم *A (آذرگون-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 3. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي در فضاي اقليدسي سه بعدي با استفاده از پايه‌هاي گروبنر (ميرزايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 4. بررسي سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي در فضاي اقليدسي سه بعدي با استفاده از آناليز بازه‌اي (فولادي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 5. تعيين فضاي کاري ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از روش هندسي (عزيزي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 6. بررسي فضاي کاري ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (انصاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 7. تحليل مسئله سينماتيک معکوس ربات سري اسکارا با استفاده از نگاشت سينماتيک استودي (مقامي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 8. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي تريپترون، کوادراپترون و پنتاپترون با استفاده از روش برآيند (ميرزايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-تیر 1394)
 9. استفاده از آناليز بازه‌اي در تحليل فضاي کاري رباتهاي موازي سه درجه آزادي متقارن فضايي با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي (رمضاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 10. سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي سه درجه آزادي متقارن فضايي با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي با استفاده از پايه‌هاي گروبنر (پيريايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 11. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (عطايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 12. برنامه‌ريزي حرکت رباتهاي متحرک در محيط دو بعدي با موانع ديناميکي (حبيب‌اللهي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 13. تحليل ديناميکي ربات‌هاي موازي سه درجه آزادي فضايي متقارن با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي (قندهاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 14. تعيين فضاي کاري عاري از تکينگي رباتهاي موازي سه درجه آزادي صفحه‌اي (عزيزخاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 15. طراحي و ساخت ربات متحرک تعقيب توپ با استفاده از پردازش تصوير (طاووسي-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1394)
 16. برنامه ريزي مسير حرکت سکوي متحرک رباتهاي موازي (انوري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 17. تحليل فضاي کاري رباتهاي موازي چهار درجه آزادي فضايي با الگوي حرکتي 3T1R (علي خاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 18. سنتز رباتهاي موازي 3 درجه آزادي با در نظر گرفتن فضاي کاري معين (پورحسين-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 19. تعيين فضاي کاري رباتهاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از آناليز بازه‌اي (پورکريمان-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
 20. بهينه‌سازي پارامترهاي ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي براي يک فضاي کاري مشخص (صلاحيان-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
 21. کنترل هوشمند ربات‌هاي موازي صفحه‌اي 3RPR بر پايه شبکه‌هاي‌ عصبي پرسپترون چند لايه (تجري-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
سوابق
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از مهر 97 تاکنون
 • استادیار گروه های مهندسی رباتیک و مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از 93 تاکنون
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه صنعتی همدان از تیر 97
 • استاد راهنمای دانشجویان رشته مهندسی رباتیک ورودی 93 و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ورودی 97
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از سال 98 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • داور مجلات مهندسی مکانیک مدرس، مکانیک امیرکبیر، مکانیک سازه ها و شاره ها
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

 

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

دینامیک

کلاس 102

مراجعه دانشجویی

نقشه كشي صنعتي مهندسي شيمي گ1

کلاس 307 فرشچیان (سایت کامپیوتر)

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

یکشنبه

نقشه كشي صنعتي مهندسي شيمي گ2

کلاس 307 فرشچیان (سایت کامپیوتر)

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

حل تمرین استاتيك و مقاومت

 کلاس 312

نماز و نهار

دینامیک

کلاس 102 ساختمان اصلی

امور پژوهشی

دوشنبه

استاتيك و مقاومت

کلاس 312 فرشچیان

جلسه شورای گروه مهندسی مکانیک/ مراجعه دانشجویی

جلسه فرهنگی

حل تمربن دینامیک

کلاس 102

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

سه‌شنبه

مطالعه

مراجعه دانشجویی

جلسه شورای آموزشی/ پژوهشی دانشگاه

نماز و نهار

مطالعه و پژوهش

استاتيك و مقاومت

کلاس 312 فرشچیان

امور پژوهشی

چهارشنبه

مطالعه

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

شماره تماس دفتر: 38411439(081)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>

 
عکس کاور خود را تغییر دهید
varshovi
عکس کاور خود را تغییر دهید
مهندسی رباتیکاستادیار
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

<div id="more">اطلاعات بیشتر</div>
دکتری- مهندسی مکانیک (رباتیک)
081-38411439

سينماتيک مستقيم و معکوس، دینامیک و فضای کاری ربات‌های موازی
جبر هندسی و فضای سینماتیک هفت بعدی
برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربات
شبکه‌های عصبی مصنوعی
الگوریتم‌های بهینه‌سازی

<div id="pub">تالیفات</div>
<div id="articles">مقالات چاپ شده در نشریات داخلی و بین المللی</div>

1- Faramarz Fereshteh-Saniee, Payam Varshovi-Jaghargh, “An experimental comparative study of blocker die design for axisymmetric forging components”, Journal of Steel research (Special issue), pp 427-434, 2008.

2- Faramarz Fereshteh-Saniee, Payam Varshovi-Jaghargh, “Determination of effective strain distribution in multistage forging process using visioplasticity method”, Journal of Steel research (Special issue), pp 764-771, 2008.

3- Payam Varshovi-Jaghargh, Davod Naderi, and Mehdi Tale-Masouleh, “Forward kinematic problem of two 4-RRUR with different geometric structures and one 4-RUU parallel robots”. Modares Mechanical Engineering, 12(4), pp. 105-119, 2012 (in Persian).

4- Davod Naderi, Mehdi Tale-Masouleh, and Payam Varshovi-Jaghargh, “Forward Kinematic Investigation of Three 4-DOF Parallel Robots with Prismatic Actuators Performing 3T1R Motion Pattern in Seven-dimensional Kinematic Space”. Modares Mechanical Engineering, 13(10), pp. 35-50, 2013 (in Persian).

5- Payam Varshovi-Jaghargh, Naderi, Davod and Tale-Masouleh, Mehdi, Forward Kinematic Problem of Three 4-DOF Parallel Mechanisms (4-PRUR1, 4-PRUR2 and 4-PUU) with Identical Limb Structures Performing 3T1R Motion Pattern, Journal of Scientia Iranica, Transactions B - Mechanical Engineering, 21(5), pp. 1671-1682. 2014.

6- Naderi, Davod, Tale-Masouleh, Mehdi and Payam Varshovi-Jaghargh, Gröbner basis and resultant method for the forward displacement of 3-DoF planar parallel manipulators in seven-dimensional kinematic space, Robotica, 34(11), pp. 2610-2628. 2016.

7- Zolfa Anvari, Payam Varshovi-Jaghargh, and Mehdi Tale-Masouleh, “The Mechanical interference-free workspace of the planar parallel robots using geometric approach”,Modares Mechanical Engineering, 17(4), pp. 101-110, 2017 (in Persian).

8- Payam Varshovi-Jaghargh, Mehdi Tale-Masouleh, and Davod Naderi, “Forward Kinematic Analysis of Parallel Mechanisms in Seven-Dimensional Kinematic Space by Considering Limitation of Passive Joints motion”. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering (Springer), pp.1-15, 2017.

 

<div id="present">مقالات ارائه شده در کنفرانس ها و همایش ها</div>

1- P. Varshovi-Jaghargh and D. Naderi, ”Path planning of wheeled mobile robot using a new objective function, 26th International Conference of CAD/CAM, Robotics & Factories of the Future, Kuala Lumpur, Malaysia, 26-28 July 2011.

2- فرامرز فرشته صنیعی، پیام ورشوی جاغرق، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر كرنش – صفحه‌ای با استفاده از آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

3- پیام ورشوی جاغرق، فرامرز فرشته صنیعی، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر با استفاده از تعیین تجربی توزیع كرنش در آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

4- فرامرز فرشته صنیعی، پیام ورشوی جاغرق، "مقایسه روشهای مختلف طراحی قالب بلوكر دوار با استفاده از آزمایشهای مدل"، دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید، 1386.

5- مهدی کریمی، داود نادری، پیام ورشوی جاغرق، علی مروتی‌پسند، "اصلاح روش فاژن و وارن در برنامه‌ریزی مسیر حركت ربات متحرك چرخدار و مقایسه آن با دیگر روشها"، نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک ایران، ISME2011، ایران، بیرجند، دانشگاه بیرجند، 20 لغایت 22 اردیبهشت 1390.

6- داود نادری، مهدی طالع ماسوله و پیام ورشوی جاغرق، "تحلیل سینماتیک مستقیم مکانیزم موازی 4 درجه آزادی 4PRUR با پایه‌های یکسان و الگوی حرکتی 3T1R"، بیستمین همایش سالانه بین­ المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز ، ایران، 26 لغایت 28 اردیبهشت 1391.

7- پیام ورشوی جاغرق، داود نادری و مهدی طالع ماسوله، "تحلیل سینماتیک مستقیم رباتهای موازی 4 درجه آزادی با پایه‌های یکسان و الگوی حرکتی 3T1R با استفاده از روش برآیند"، اولین کنفرانس بین­ المللی رباتیک و مکاترونیک ایران، ICRoM2013، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران، 25 لغایت 27 بهمن 1392.

8- پیام ورشوی جاغرق و میلاد عزیزی، "تعیین فضای کاری جهت ثابت ربات‌های موازی سه درجه آزادی صفحه‌ای با استفاده از روش هندسی"، بیست و سومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی‌بهشت 1394.

9- پیام ورشوی جاغرق و آزاده میرزایی، "تحلیل مسئله سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی با استفاده از پایه‌های گروبنر"، بیست و سومین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2015، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران، 22 تا 24 اردی‌بهشت 1394.

10- پیام ورشوی جاغرق و فریده فولادی، "تحلیل سینماتیک مستقیم ربات‌های موازی صفحه‌ای با در نظر گرفتن محدودیت حرکت  مفاصل غیر فعال"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2016، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی‌بهشت 1395.

11- پیام ورشوی جاغرق و فاطمه رمضانی، "تحلیل فضای­کاری ربات­های موازی سه درجه آزادی فضایی با الگوی حرکتی سه درجه انتقالی"، بیست و چهارمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2016، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، یزد ، ایران، 7 تا 9 اردی‌بهشت 1395.

12- زلفا انوری، پیام ورشوی جاغرق و مهدی طالع ماسوله، "فضای کاری عاری از تداخل مکانیکی ربات‌ موازی صفحه‌ای 3-RRR"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

13- پیام ورشوی جاغرق و ستاره حبیب‌اللهی، "برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربا‌ت سیار در محیط‌های شلوغ با موانع متحرک"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

14- پیام ورشوی جاغرق و ستاره حبیب‌اللهی، "برنامه‌ریزی مسیر حرکت ربا‌ت سیار در محیط‌های شلوغ با موانع متحرک"، بیست و پنجمین همایش سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2017، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران، 12 تا 14 اردی‌بهشت 1396.

15- Fazeleh Tavassolian, Hassan Khotanlou, Payam Varshovi-Jaghargh, “Forward kinematics analysis of a 3-PRR planer parallel robot using a combined method based on the neural network” 8th International Conference on Computer and Knowledge (ICCKE 2018), Ferdowsi University of Mashhad, Iran, 25-27 October 2018 (IEEE).

<div id="invent">اختراعات و اکتشافات</div>
<div id="these">پایان نامه ها</div>
 1. تحليل فضاي کاري و فضاي مفصلي رباتهاي دو درجه آزادي صفحه‌اي سري با استفاده از آناليز بازه‌اي (انصاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 91)
 2. برنامه‌ريزي حرکت ربات‌ متحرک چرخ‌دار در يک محيط با موانع ساکن با استفاده از الگوريتم *A (آذرگون-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 3. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي در فضاي اقليدسي سه بعدي با استفاده از پايه‌هاي گروبنر (ميرزايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 4. بررسي سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي در فضاي اقليدسي سه بعدي با استفاده از آناليز بازه‌اي (فولادي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 5. تعيين فضاي کاري ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از روش هندسي (عزيزي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 6. بررسي فضاي کاري ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (انصاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 7. تحليل مسئله سينماتيک معکوس ربات سري اسکارا با استفاده از نگاشت سينماتيک استودي (مقامي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهريور 1393)
 8. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي تريپترون، کوادراپترون و پنتاپترون با استفاده از روش برآيند (ميرزايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-تیر 1394)
 9. استفاده از آناليز بازه‌اي در تحليل فضاي کاري رباتهاي موازي سه درجه آزادي متقارن فضايي با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي (رمضاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 10. سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي سه درجه آزادي متقارن فضايي با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي با استفاده از پايه‌هاي گروبنر (پيريايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 11. تحليل مسئله سينماتيک مستقيم ربات‌هاي موازي با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي (عطايي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 12. برنامه‌ريزي حرکت رباتهاي متحرک در محيط دو بعدي با موانع ديناميکي (حبيب‌اللهي-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 13. تحليل ديناميکي ربات‌هاي موازي سه درجه آزادي فضايي متقارن با الگوي حرکتي 3 درجه انتقالي (قندهاري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 14. تعيين فضاي کاري عاري از تکينگي رباتهاي موازي سه درجه آزادي صفحه‌اي (عزيزخاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1394)
 15. طراحي و ساخت ربات متحرک تعقيب توپ با استفاده از پردازش تصوير (طاووسي-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1394)
 16. برنامه ريزي مسير حرکت سکوي متحرک رباتهاي موازي (انوري-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 17. تحليل فضاي کاري رباتهاي موازي چهار درجه آزادي فضايي با الگوي حرکتي 3T1R (علي خاني-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 18. سنتز رباتهاي موازي 3 درجه آزادي با در نظر گرفتن فضاي کاري معين (پورحسين-کارشناسي مهندسی رباتیک-شهریور 1395)
 19. تعيين فضاي کاري رباتهاي موازي 3 درجه آزادي صفحه‌اي با استفاده از آناليز بازه‌اي (پورکريمان-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
 20. بهينه‌سازي پارامترهاي ربات‌هاي موازي 3 درجه آزادي براي يک فضاي کاري مشخص (صلاحيان-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
 21. کنترل هوشمند ربات‌هاي موازي صفحه‌اي 3RPR بر پايه شبکه‌هاي‌ عصبي پرسپترون چند لايه (تجري-کارشناسي مهندسی رباتیک-بهمن 1395)
سوابق
 • مدیر گروه مهندسی رباتیک از مهر 97 تاکنون
 • استادیار گروه های مهندسی رباتیک و مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از 93 تاکنون
 • عضو شورای انتشارات دانشگاه صنعتی همدان از تیر 97
 • استاد راهنمای دانشجویان رشته مهندسی رباتیک ورودی 93 و دانشجویان رشته مهندسی مکانیک ورودی 97
 • استاد مشاور انجمن علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی همدان از سال 98 تاکنون
 • همکار آزمایشگاه تعامل انسان و ربات (تارلب) دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
 • داور مجلات مهندسی مکانیک مدرس، مکانیک امیرکبیر، مکانیک سازه ها و شاره ها
<div id="lesson">دروس ارائه شده در ترم</div>

نیمسال اول سال تحصیلی 99-1398

 

ایام و ساعات

9:30-8

11-9:30

12:30-11

14-12:30

14-12

16-14

18-16

20-18

10-8

12-10

شنبه

دینامیک

کلاس 102

مراجعه دانشجویی

نقشه كشي صنعتي مهندسي شيمي گ1

کلاس 307 فرشچیان (سایت کامپیوتر)

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

یکشنبه

نقشه كشي صنعتي مهندسي شيمي گ2

کلاس 307 فرشچیان (سایت کامپیوتر)

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

حل تمرین استاتيك و مقاومت

 کلاس 312

نماز و نهار

دینامیک

کلاس 102 ساختمان اصلی

امور پژوهشی

دوشنبه

استاتيك و مقاومت

کلاس 312 فرشچیان

جلسه شورای گروه مهندسی مکانیک/ مراجعه دانشجویی

جلسه فرهنگی

حل تمربن دینامیک

کلاس 102

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

سه‌شنبه

مطالعه

مراجعه دانشجویی

جلسه شورای آموزشی/ پژوهشی دانشگاه

نماز و نهار

مطالعه و پژوهش

استاتيك و مقاومت

کلاس 312 فرشچیان

امور پژوهشی

چهارشنبه

مطالعه

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

امور گروه آموزشی/

مراجعه دانشجویی

نماز و نهار

امور پژوهشی

امور پژوهشی

امور پژوهشی

شماره تماس دفتر: 38411439(081)

<div id="msg">پیام برای دانشجویان</div>