منتشر شده
علیرضا کوکبی
مهندسی برق
آدرس ایمیل: alireza.kokabi@hut.ac.ir
منتشر شده
جابر یوسفی سیف
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: jaber.yousofi@yahoo.com
آدرس وبسایت شخصی: http://chemyar.ir/
منتشر شده
سید محمد عظیمی
مهندسی برق
آدرس ایمیل: azimi@hut.ac.ir
منتشر شده
وهاب سرفرازی
مهندسی معدن
آدرس ایمیل: sarfarazi@hut.ac.ir
منتشر شده
شعیب بابایی توسکی
مهندسی برق
آدرس ایمیل: touski@hut.ac.ir
منتشر شده
مصطفی اسدی زاده
مهندسی معدن
آدرس ایمیل: m.asadizadeh@hut.ac.ir
منتشر شده
ستار مهدوری
مهندسی معدن
منتشر شده
محمدباقر خدابخشی
مهندسی پزشکی
آدرس ایمیل: mb.khodabakhshi@gmail.com
منتشر شده
محمد رضا رضاییان
مهندسی پزشکی
آدرس ایمیل: rezaeian@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://rezaeian@hut.ac.ir
منتشر شده
علیرضا بهرامیان
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: bahramian@aut.ac.ir
منتشر شده
فاطمه امیری
مهندسی کامپیوتر
آدرس ایمیل: fateme.amiri@gmail.com
منتشر شده
محسن احمدوند
مهندسی کامپیوتر
آدرس ایمیل: ahmadvand@hut.ac.ir
رفتن به صفحه:
1 2 3 4 5