منتشر شده
جواد پاینده پیمان
مهندسی رباتیک
آدرس ایمیل: j.payandehpeyman@gmail.com
منتشر شده
پیام ورشوی جاغرق
مهندسی رباتیک
آدرس ایمیل: varshovi@hut.ac.ir
منتشر شده
نعیمه فخار
مهندسی رباتیک
آدرس ایمیل: n.fakhar@hut.ac.ir
منتشر شده
احسان خادمی
مهندسی رباتیک
آدرس ایمیل: e.khademi@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://profs.hut.ac.ir/~khademi/