منتشر شده
جابر یوسفی سیف
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: jaber.yousofi@yahoo.com
آدرس وبسایت شخصی: http://chemyar.ir/
منتشر شده
علیرضا بهرامیان
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: bahramian@aut.ac.ir
منتشر شده
هادی سبحانی
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: sobhani_ha@yahoo.com
منتشر شده
مسعود وصالی ناصح
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: masood.vesali@hut.ac.ir
منتشر شده
بيژن مدی
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: medi@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://profs.hut.ac.ir/~medi/
منتشر شده
مجتبی رسته
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: mrasteh@hut.ac.ir
منتشر شده
ابوالفضل شجاعیان
مهندسی شیمی
آدرس ایمیل: shojaeian@hut.ac.ir