منتشر شده
سعید کریمی
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: s.karimi@hut.ac.ir
منتشر شده
امید بیات
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: obayat@hut.ac.ir
منتشر شده
بهزاد طولمی نژاد
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: tolaminejad@hut.ac.ir
منتشر شده
احمد قادری حمیدی
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: ghaderi@gmail.com
منتشر شده
صمد قاسمی
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: samad.ghasemi@hut.ac.ir
منتشر شده
امیر مومنی
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: momeni@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://profs.hut.ac.ir/~momeni/
منتشر شده
مهدی پورعبدلی
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: mpourabdoli@gmail.com
منتشر شده
اکبر حیدرپور
مهندسی مواد
آدرس ایمیل: heidarpour@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://portal.hut.ac.ir/user/heidarpour