منتشر شده
فاطمه امیری
مهندسی کامپیوتر
آدرس ایمیل: fateme.amiri@gmail.com
منتشر شده
محسن احمدوند
مهندسی کامپیوتر
آدرس ایمیل: ahmadvand@hut.ac.ir
منتشر شده
حسن بشیری
مهندسی کامپیوتر
آدرس ایمیل: bashiri@hut.ac.ir
آدرس وبسایت شخصی: http://profs.hut.ac.ir/~bashiri